Úvod / Články / Odkrytá historie

Objevena Kristova bájná Dalmanuta?

30. 09. 2013 Autor: Kasander 4 komentáře
Britským archeologům se možná podařil historický objev: doufají, že odkryli pozůstatky starověkého města Dalmanuty, do kterého měl odplout Ježíš Kristus poté, co předvedl u Galilejského (Genezaretského) jezera zázrak s rozmnožením chleba a ryb a nasytil zástup čtyř tisíc svých posluchačů.


Ježíš sytí zástupy

"A když bylo k večeru, přistoupili k němu učedníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Rozpusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů.
Ježíš pak řekl jim: Není potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.
A oni řkou jemu: Nemáme zde, než pět chlebů a dvě ryby.
Kterýžto dí jim: Přineste mi je sem.
A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl v nebe, požehnal, a lámaje, dal učedlníkům chleby, a učedlníci zástupům.
I jedli všickni a nasyceni jsou. I sebrali pozůstalých drobtů, dvanácte košů plných.
Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí."

(Matouš, zpěv 14,14-22.)

Kolem skály, na kterou měl Ježíš položit pět bochníků chleba a dvě ryby, pak vyrostla bazilika Rozmnožení chleba a ryb.

Mozaika v bazilice Rozmnožení chleba a ryb

Pozůstatky města odkryl archeolog Ken Dark z Univerzity v Readingu při terénním výzkumu poblíž Galilejského jezera v Izraeli. Právě v těchto místech byla v roce 1986 objevena dva tisíce let stará dřevěná loď, která byla trochu ukvapeně pojmenována "Ježíšův člun", ačkoli zde nebyl žádný důkaz, že byla s Ježíšem nějak spojena. Nicméně jde bezpochyby o loď používanou v této oblasti za Ježíšových časů.

Dva tisíce let starý "Ježíšův člun"

Navíc, vědci zjistili, že jižní okraj nově objeveného města leží pouhých 150 metrů od dalšího starověkého sídla Magdaly. Magdala je zřejmě nejznámější město ve spojení s Máří Magdalenou - je považována za její rodné město.
Nálezy v údajné Dalmanutě naznačují, že šlo o prosperující enklávu. "Skleněná nádoba a amfora jsou znakem bohatství, " tvrdí Ken Dark. "Závaží a kamenné kotvy spolu s přístupem k vodě umožňujícím pohodlné spouštění člunů naznačují, že zde dlouhodobě probíhal rybolov.
Archeologové našli na území mezi dnešním městem Migdal a Galilejským jezerem stovky úlomků keramiky datované do doby 1. a 2. st, . př. n. l. až do 5. st. n. l. Kostky a kusy nádoby z vápence jsou spojované s židovskými náboženskými praktikami v raně římské době. Spolu s doklady židovské přítomnosti našli archeologové rovněž pohanský oltář napovídající provádění praktik polyteistických rituálů v této oblasti. To vše dokládá, že Ježíšovi přívrženci a ti, kteří vyznávali polyteistické náboženství, žili vedle sebe ve společné komunitě.
Vědci zjistili, že obyvatelé moderního Migdalu používají archeologické artefakty pocházející pravděpodobně z místa nově odkrytého starověkého města jako dekoraci ve svých zahradách.

Fragmenty římských sloupů spolu mlýnským kamenem se povalují u silnice v dnešním Migdalu, zřejmě pocházejí z nově objeveného města.

Jedná se ale skutečně o Dalmanutu? Ta je zmíněna v evangeliu sv. Marka, ale odpovídající pasáž v Matoušovi (zpěv 15:39) nazývá město jinak: „A poslal pryč zástupy, nastoupil na člun a přistál na pobřeží Magdaly," která byla ztotožněna se současnou Migdalou, situovanou více do vnitrozemí poblíž údolí Ginosar.

Kristus na Genezaretském jezeře, Eugène Delacroix, olej 1854

Jako to v případě mnohých archeologických objevů bývá, je těžké jednoznačně potvrdit původ konkrétního nálezu. Dark říká, že si není dosud stoprocentně jist, že objevené pozůstatky jsou skutečně Dalmanutou. „Je pravděpodobné, že nově nalezené město je mezi několika již identifikovanými a ostatními vědci pojmenovanými místy na pobřeží u údolí Ginosar, a jedno z těch míst je Dalmanutha.

Někteří vědci ale tvrdí, že Dalmanuta vůbec neexistovala. Joel L. Watts, vědec a spisovatel zabývající se křesťanstvím, říká: „Jestliže je toto Dalmanuta, musíme předpokládat, že si bud Matouš popletl zeměpis, nebo že Ježíš uskutečnil svůj zázrak dvakrát – pokaždé v jiném městě. Upřímně řečeno, myslím, že je uvěřitelnější, že Ježíš vykonal zázrak dvakrát, než že Matouš zcela nepravděpodobně uvedl oproti Markovi tak rozdílné geografické údaje.“

Údolí Ginosar v Izraeli, kde byly nalezeny doklady pospolitosti vzkvétající zde od 1. st. př. n. l. do 5. st. n. l.

Kámen s bohatým reliéfem pochází ze synagogy, která měla stát v 1. stol. n. l. v Magdale.

> Pohled na Galilejské (Genezaretské) jezero

Ježíš sytí zástupy svých posluchačů.

Zdroj: TheBlaze, LiveScience, wnd.com

 Autor: Kasander

Komentáře