Úvod / Články

Spravedlivá odplata

06. 02. 2009 Autor: PaZa 6576× 193
Pomalu se nám blíží jaro a s ním i další výročí ukončení Druhé světové války. Nastane doba připomínání si válečných hrůz,oslav osvobození a jiných vzpomínkových akcí.Vzápětí ovšem přijdou na řadu i jiná výročí, ta o kterých se nemluví, nepíše a nejraději by se na ně dočista zapomělo. Ta výročí, která připomínají skutky z nejhorších a nejčernějších, padajících na hlavy občanů našeho samostatného, dnes již bývalého Československého státu. Mluvím o činech shrnutých v jednom zákoně z roku 1946 - 115/1946 Sb. schváleného Prozatímním Národním shromážděním 8. května 1946. V tomto dekretu se v paragrafu 1 píše: Jednání, k němuž došlo v období od 30. září 1938 až do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispět k boji za znovuzískání svobody Čechů a Slováků nebo mělo za cíl spravedlivou odplatu za činy okupantů a jejich pomahačů, není protiprávní, i když by jinak bylo podle platných předpisů trestné.
Konec války znamenal radost a zároveň obrovskou úlevu pro drtivou většinu Československého národa- to že je konečně konec, konec všemu tomu útlaku a příkoří. Ale radost se mísila se vztekem, s potřebou označit viníka a přerostla v nenávist a touhu, ve strašlivou touhu po pomstě. Jenže na čelní představitele Třetí říše český člověk nedosáhne, ale hned po ruce je všude kolem ustupující německý voják a německý občan, jedno jaký prostě němec. Pro nastínění tehdejších nálad přikládám text z jednoho dokumentu pro BBC "Všichni měli strach. Proto stačilo, když někdo řekl, že schvaluje atentát na Heydricha a to už byl rozsudek smrti," svědčila ve filmu Zdena Němcová německy britskému reportérovi a pak pokračovala česky: "Každou chvilku jsme slyšeli, že je z našeho okolí někdo popravený. Čili žili jsme ve stálém strachu a hrůze. Ale teď se začali vracet lidé z koncentračního tábora, zničení, kteří nám umírali na očích, ti nejlepší. Jsem věřící katolička, chodím do kostela. V životě jsem nikomu neublížila. Ale když jsme viděli ty naše oběti těch nejlepších lidí, pane redaktore, já snad bych byla i tenkrát sama schopna vraždit. My jsme ty Němce tak strašně nenáviděli, že jsme nenáviděli zvuk německého jazyka.". K tomu vzpomeňme na kolika místech němečtí vojáci ještě 8. května popravovali.A když tuto nenávist podpořilo i několik čelních představitelů státu v čele s prezidentem Benešem a jeho projevy o ,,vylikvidování německé otázky“, nebo například československý ministr spravedlnosti v letech 1945-1948 Prokop Drtina mimo jiné vyzýval: „Kolonizace Německa do českých zemí trvala vlastně po celých tisíc let nepřetržitě a často byla násilná. Přesto však Němci u nás usídlení nikdy s námi nesrostli, vždy byli cizím vředem na našem těle. Projevilo se to znovu v jejich henleinovském protičeském šílení v minulém desetiletí. Ať si tedy jdou tam kam je srdce táhne a kam jít sami chtěli, Heim in’s Reich! V naší nové republice by nemělo být z němčiny dovoleno mluvit více, než jen tato tři slovíčka. Ale abychom tohoto cíle dosáhli, musíme začít s vyháněním našich Němců z našich zemí důsledně a důkladně před ničím se nesmíme zarazit a zaváhat. Každý z nás musí pomoci vyčištění vlasti.“ , tak mohl nastat čas pomsty – divokého odsunu a msty. A když vezmeme v potaz sílu běsnícího davu, tak msta může být krutá, jako ta v Ústí n/L.
A zde se dostávám k jádru celého článku a to jsou masakry německého obyvatelstva. Každý si jistě v tuto chvíli vybaví ty nejznámější a to je Ústí n/L, Přerov či pověstný pochod smrti z Brna. Jen málokdo ovšem ví asi o tom největším a přitom tak málo známém takzvaném Postoloprtském masakru. A tomu se chci zde věnovat.

Postoloptry ( něm. Postelberg) je malé město ležící v okrese Louny na cestě mezi tímto městech a Žatcem. V první republice tvořilo dvojjazyčnou oblast, kdy se stalo jakýmsi mezníkem mezi převážně českými Louny a německým Žatcem. V městečku žilo něco kolem 3300 obyvatel v poměru 2000 němců a 1300 čechů. Poměry se zde po první válce celkem uklidnily a život šel ve všedních kolejích, netrvalo ovšem dlouho a mezi lidmi se začalo rozlišovat, kdo kam patří. Nástup nacismu v sousedním Německu a následný rychlý rozmach henleinovského hnutí ve druhé polovině 30. let ale vedly k obnovení národnostních třenic a od roku 1937, ve kterém Postoloprty navštívil vůdce sudetoněmecké strany K. Henlein, docházelo k neustálým vzájemným sporům i násilným střetům. Po odstoupení pohraničních oblastí Československa po mnichovské dohodě v roce 1938 se město stalo součástí německé Třetí říše. Na silnici k Lounům, kudy probíhala státní hranice mezi Německem a Protektorátem Čechy a Morava, vznikla celnice s hraniční závorou. Němci začali perzekuovt Čechy, německé obyvatelstvo nesouhlasící s hitlerovskou propagandou a zejména židovskou komunitu, která byla v Postoloprtech velice početná. Pro tento účel byl v místní bažantnici zřízen lágr který fungoval až do dubna 1945. Vězněni zde nebyli pouze obyvatelé Žatecka, ale ze všech koutů protektorátu. Vězňové pracovali společně se sovětskými, francouzskými, anglickými a srbskými zajatci na letišti v Žatci a po náletech jezdili odklízet trosky do mosteckých dolů a chemických závodů v Litvínově. Válečná léta přinesla silné poněmčení města, protože většina českých obyvatel uprchla před násilím dále do vnitrozemí. Postoloprtští Němci zpočátku radostně vítali nové poměry, zejména nadšeně přejmenovávali ulice, ale s tím, jak se měnil průběh války v neprospěch Třetí říše a stoupaly lidské ztráty se měnil i postoj značné části obyvatel. S blížícím se koncem války procházeli přes Postoloprty tzv. národní hosté, Němci prchající před postupující východní frontou, a také zajatci a političtí vězňové, jejichž pochod smrti na jaře 1945 poskytl hrůznou podívanou. Napětí posledních dnů války, kdy se německé jednotky chystaly k poslednímu zoufalému odporu a rozhlas přinášel dramatické zprávy o pražském povstání, ukončil příjezd jednotek Rudé armády v ranních hodinách 9. května 1945. V Postoloprtech se téhož dne ujal správy Národní výbor a spolu s ozbrojenými dobrovolníky dosáhl postupného uklidnění situace. V průběhu dalších dnů začalo rozsáhlé zatýkání a prověřování obyvatel Postoloprt, z nichž většina měla německou národnost. Započali přípravy na odsun. Kdo měl na policejní přihlášce uvedenu českou národnost a na kmenovém listu označení T (der Tscheche), nebyl do odsunu zařazen. Příslušníci osvobozeneckých vojsk spolu s rozhodujícími činiteli však zakrátko přestali výše uvedené údaje prověřovat a rozhodli tak o osudech několika stovek lidí, kteří byli v nejlepším případě odsunuti do Německa. Němci museli odevzdat klíče od svých domů a byli soustředěni do lágru, kde je měla čekat tzv. osmidenní karanténa. Ano, do pověstného lágru v bažantnici. K nim přibývali i další Němci z „pochodů smrti“. Zejména ze Žatce a blízkého okolí. Dvojí změna režimu přivedla do lágru nejdříve oběti nacizmu a poté jeho přívržence, ale také oběti nové doby, které měly tu smůlu, že se narodily s německou národností nebo na ně někdo ukázal prstem stejně tak, jako tomu bylo za války.
Koncem května 1945 se přesunula do Postoloprt zvláštní jednotka ČSLA (Československé lidové armády), složená z operační skupiny, zpravodajské skupiny a skupiny vojenského obranného zpravodajství včetně strážních čet s úkolem zbavit město a okolní obce od německého obyvatelstva z důvodu umístění předsunutého štábu I. divize 1. čs. armádního sboru. Pokyny k této akci vydal v Praze osobně brigádní generál Oldřich Španiel velícím důstojníkům, kterými byli kpt. Vojtěch Černý, npor. Jan Zicha-Petrov a por. Jan Čubka.
Nejdříve vojáci shromáždili německé obyvatelstvo Postoloprt, za několik dnů udělali to samé se žateckými Němci. Mezitím už postříleli několik set postoloprtských Němců přímo v kasárnách v Postoloprtech. A potom až do poloviny června zavraždili nebo postříleli několik set žateckých Němců už mimo budovy kasáren.

Zde si dovolím vložit část článku který vyšel v roce 2007 v jednom časopise- viz. zdroje.

GARDISTI A VOJÁCI SE PŘEDHÁNĚLI V RABOVÁNÍ
Desátého května je zatčen postoloprtský starosta Johan Spatzal a s ním i několik dalších německých občanů, které sice v budově bývalého soudu denně mlátili, na německých domech musely viset bílé vlajky, ale jinak byl ve městě klid. Klid před bouří. Ta se začala sbírat pár dní poté, kdy z okolních vesnic přišly první zvěsti o sebevraždách jednotlivců i celých německých rodin, které se dobrovolně otrávily, utopily v Ohři nebo zvolily kulku. Němci totiž museli odevzdat klíče od svých domovů a jít do lágru. Rudé gardy a noví majitelé nemovitostí párali matrace, vytrhávali podlahy, bourali zdi a hledali zlato a cennosti. Pak přišlo vojsko generála Ludvíka Svobody a Němcům, mužům od 16 do 60 let a ženám od 16 do 50 let byla nařízena pracovní povinnost. Rabování dostoupilo vrcholu. „Prohledávali všechno a neštítili se hrabat ani v latrínách. Převraceli naruby i psí boudy, jen aby našli zlato. Kradli lidem z ruky hodinky a nic bych za to nedal, že pak, těm mrtvým, které zastřelili, i zlaté zuby,“říká mně starý pán, kterému tehdy bylo šestnáct. „Kradli i u nás, kteří jsme byli takzvaně ti správní. Myslím, že tehdy naši začali pochybovat, jestli je všechno v pořádku. A když potom začali vojáci Němce zabíjet, jen ti nejotrlejší z toho měli radost, já si to alespoň myslím. Jo, nějakou jim vrazit a vykopnout je, to jo… ale v co se to zvrhlo, to ne, to ne.“ Zavrtí hlavou a zavře za sebou plechovou branku na klíč.

NEDĚLNÍ MUŽI
Nějakou jim vrazit a vykopnout je… Civilní obyvatelstvo je ve válkách vždy nejzranitelnější: přijde nepřátelská armáda, vyplení, znásilní. Odtáhne a přitáhne druhá, osvoboditelská - a udělá to samé. Když se kácí les, létají přece třísky. Jenže programová msta na civilním obyvatelstvu není tažení hord krajinou. Navíc Německo přece začalo válku, mělo Hitlera, koncentráky, nácky, esesáky, vypálilo nám Lidice a Ležáky a ze msty pozabíjelo spoustu lidí. A co vy, Sudeťáci? První velké zatýkání Němců v Postoloprtech ve věku od 16 do 60 let přišlo v sobotu 26. května a o den později byli všichni zatčení v počtu 180 odvedeni do bývalých kasáren. Vojáci po cestě do kolony lidí střílí. Podle archivních záznamů údajně řídil tuto operaci jistý Josef Marek, prý bývalý postoloprtský policajt. Ženy svým mužům přinášejí jídlo, ale většina z nich se vrací s prázdnou s tím, že všichni už byli posláni jinam. Pravděpodobně byli zastřeleni, protože o osudu více jak stovky mužů už nikdo víc neví. Od této doby se pro ně vžil název „Nedělní muži“.

ŽATECKÉ PEKLO
Devětadvacátého května v úterý byli zbylí postloprtští Němci, ženy, děti i starci, seřazeni na náměstí a přihlížejícím se naskytl úděsný pohled na plejádu vyděšených lidí s ruksaky, kočárky, vozíky.„Tenkrát se tady žádný výběr nedělal, jak mně jednou říkal táta,“ nechá se přemluvit asi pětapadesátiletá žena v Postoloprtech. „Nikdo se jich neptal, co dělali za okupace. Vinen nevinen, všechno jedno. Zřejmě si mysleli, že budou přece jenom naloženi do vlaku a posláni do Německa. Ale nahnali je do bažantnice, o které se už vědělo a říkalo leccos. Bylo to místo jejich smrti. Tenkrát jich tam postříleli hodně, to se tady ví, ale nemluví se o tom. Asi vám dochází proč.“
Druhého června sovětské jednotky opustily Žatec a město obsadila plně Svobodova armáda. A den poté, v neděli 3. června, nastalo pro žatecké Němce hotové peklo jejich života. Brzy ráno vtrhli vojáci do všech domů a nahnali muže a chlapce na náměstí. Nikoliv pamětník, ale letitý sběratel tehdejších událostí tam, pan R. N. k tomu říká: „Na koních je sehnali do středu města a mělo tam být podle některých zdrojů celkem 1500, podle jiných až 6000 mužskejch, starců, wehrmachťáků i kluků. I nemocné tam přivlekli. Pak je vytahovali a mlátili biči a vším, co měli po ruce. Kdo nějak vyčníval, nebo se jim nelíbil, byl vytažen a zkopán a zmlácen tak, že se nepostavil. Pár opozdilců vojáci odpráskli, někteří Němci se zabili radši sami. Pak je hnali na etapy jako dobytek patnáct kilometrů do Postoloprt. Říká se, že za městem čekali ještě na další Němce a že do Postoloprt do starých kasáren jízdy jich měli nakonec nahnat snad až deset tisíc, ale kdo ví. Hodně jich ale bylo, to jo.“
Zatímco jedni byli hnáni biči do Postoloprt, na dvoře v žatecké soudní věznici mlátil český personál v žhavém slunci vyselektované odsouzence k smrti, vybrané ze 150 vězňů. Vojáci i policajti chodili podél řad a mlátili vězně s rukama vztyčenýma nad hlavou obušky do břicha, dokud nezvraceli krev a nepadli k zemi, kde pokračoval nářez obušky do hlav. Pak se podle archivních záznamů přišel pokochat i Marek a poslal večer zkrvavené vězně rovněž pěšky do Postoloprt.

SPOŘÁDANĚ A HUMÁNNĚ…
Postoloprty, kasárenský dvůr, 4. června 1945. Ozve se výkřik „všichni na svá místa “. Někteří z vězněných Němců vstanou a pak zazní výstřely. Padají mrtví, sténají ranění. Mrtvé musejí naházet spoluvězni do odpadního příkopu sloužícího jako latrína a vzápětí tam klesají mrtví za nimi. Živí musejí odevzdat vojákům peníze a hodinky. Když ne - kulka. Následuje osobní důkladná prohlídka, na kopkách se vrší dopisy, osobní dokumenty, léky. Mezi vězni procházejí neustále hlídky a rány a kopance neberou konce... Večer jsou vyčleněni z vězňů lékaři, lékárníci, duchovní, železničáři a další profese, poloviční židé, manželé židovských či položidovských žen a bývalí vězni koncentračních táborů a jsou hnáni zpět do Žatce. Ti, co zůstali ve stájích kasáren v Postoloprtech, se tísní vestoje a poslouchají, jak celou noc padají na dvoře výstřely.
Pátého června ráno jsou vězňové hnáni ven a kdo se opozdí, je zastřelen nebo postřelen. Zraněným je jakákoliv pomoc od Čechů odepřena a mnozí vykrváceli, i když mohli být zachráněni. Do latríny padají další a další mrtví a ti, co je tam házejí, jsou samozřejmě zastřeleni též. Kapitán Marek pak začne pátrat po členech SS, SA, NSDAP, Wehrmachtu, Hitlerjugend a podobných, nastává zmatek a kasárenský dvůr je plný křiku, bití, výstřelů. Kolem půlnoci přibudou do kasáren němečtí muži z Vrbky a Břvan a dalších okolních obcí. Dvůr se úděsně plní, ráno přijde ještě várka z Počerad. Následuje sestavování pracovních skupin. Poblíž kasárenské brány již několik dní posedává asi 120 německých hochů od 13 do 18 let. Jako ostatní už rovněž několik dní nejedli a pět se z nich s vidinou jídla snažilo propašovat do jedné pracovní party. Špatně. Byli chyceni a policajt vyřkl ortel. V jízdárně je vojáci vysvlékli a dlouhé hodiny pak bili holemi a biči. Přeživší říkají, jak nepochopitelné bylo, kolik očumujících Čechů se tlačilo, aby si mohli dát také pár ran. A jejich nářek byl prý šílený, stejně jako pohled na krev stékající jim proudy po stehnech a lýtkách. Když konečně přestal pršet déšť ran bejkovci, do krvavých uzlíků masa vypálili vojáci čtrnáct salv. Jejich otcové se na to museli dívat. Deset žateckých mužů pak zahrabalo čtrnáctiletého Antona Lanku, třináctiletého Heinze Körnera, čtrnáctiletého Eduarda Pachmanna, dvanáctiletého Waltera Junkera a pátého bezejmenného chlapce ve výkopu. Ve stájích u kasárenské stěny pak tloukli až do večera Češi Němce biči a klacky. Druhý den dostali Němci poprvé najíst. Jeden chleba na patnáct lidí. V noci jich bylo v jedné stáji napěchováno téměř tři sta a byl vydán zákaz větrání. Spořádaně a humánně.

DŮSLEDNĚ A DŮKLADNĚ… NEZAVÁHAT
Ráno se konečně vězni mohli nadechnout… tedy ti, co se neudusili. Vrata stáje se otevřela, mrtvoly hozeny do příkopu, několik vyběhnuvších a po loku vzduchu dychtících Němců bylo zastřeleno.A pak se bůh toho dne 7. června 1945 od postoloprtských Němců, jen on sám ví proč, odvrátil: muži byli seřazeni po osmdesáti do skupin a odváděni do bažantnice, kde byly po letech objeveny masové hroby. V pamětech některých tehdejších pamětníků můžeme číst například to, že celé dny tím směrem odcházely skupiny zajatců, aby se zpět vracel vždy jen český doprovod. Jeden z pamětníků, jak v roce 1995 uvedl lounský Svobodný hlas, podal k tomuto masovému vraždění toto svědectví: „Dvakrát po 150 vedli německé muže do bažantnice, do rokle podél silnice. Byl tam útvar Svobodovy armády, měli tam polní kuchyň a spali ve stanech. Velel jim muž s krycím jménem Černý Petr, který pak dělal na výboru v Žatci. Němci vykopali mělký příkop, do kterého je vojáci postříleli. Druhý den šlo na popravu dalších 150 mužů. Měl to přežít jistý mladík ze Rvenic, v šoku padl a podařilo se mu prý ukrýt.“Zdecimované zbytky žateckých mužů podle dochovaných svědectví odvedli vojáci 11. června 1945 zpátky do Žatce. Vše přesně podle Prokopa Drtiny: důsledně a důkladně jsme zahájili vyhánění Němců z českých zemí. Nic nás nezarazilo a před ničím jsme nezaváhali. – tolik z časopisu.
Příslušníci strážních čet měli na likvidaci Němců vlastní zájem, jednalo se převážně o příslušníky východní armády jejichž čerstvé vzpomínky z osvobozování ČSR, kdy viděli zejména na Slovensku vypálené vsi a zmasakrované civilní obyvatelstvo v nich vyvolávalo touhu pomsty. Mezi těmito vojáky byli i Volyňští Češi, kteří byli svědky zvěrstev Němců na Ukrajině a jako volyňští Češi a Rusíni ztratili svoji vlast anexí podkarpatské Rusi, kterou zabral SSSR a mohli se podílet na dosídlení severočeského pohraničí. Výsledkem této akce byly hromadné popravy bezbranných Němců bez řádného soudu, zejména ve dnech 28.-30. května 1945 za aktivní účasti místní jednotky RG, vedené obecním policistou Bohuslavem Markem.

Hovoří pamětníci postoloprtských událostí z roku 1945

Kristine Brückner: Vedli nás k poslednímu domu v obci. Tam ležela zabitá celá rodina - manželé a tři děti. Museli jsme jít kolem, těla byla osvětlena. Nezapomenu na střely do mrtvých těl. Kdo se nedíval, musel se otočit a znovu se podívat.
Dál zastřelili další sousedy. Celou rodinu a tříleté dítě potom našli v lomu. Vedle mě stála v řadě těhotná sousedka s třemi dalšími dětmi. Jejího muže taky zastřelili. Moje přítelkyně stála se sestrou vedle mě, jejího otce taky zabili.

Peter Krepsch: Ve středu začalo první střílení. Na kasárenském náměstí bylo přes den zastřeleno pět třináctiletých chlapců. Ti se totiž pokusili zařadit do pracovních skupin, ale byli objeveni. Pan Marek, místní Čech z Postoloprt, překladatel a informační zdroj pro vojáky, nechal chlapce zbičovat na nahých tělech. Potom ale přišel velitel českých jednotek, pan Černý, a řekl, že chlapci budou zastřeleni. Marek to přeložil.
Museli jsme si všichni sednout čelem k nim. Marek nám sdělil, že při nejmenším nepokoji do nás začnou také střílet. A potom je zastřelili. Na každého chlapce byl jeden střelec. Nezastřelili je z automatů, ale z pistolí. Chvíli to trvalo, než posledního z chlapců zabili. Pamatuji se na jednoho, kterého střelili do krku a kterému s posledním tepem jeho srdce vystříkl proud krve. Jeden křičel, že chce maminku, a další tam měl otce tři řady přede mnou. Peter Klepsch, očitý svědek hrozného masakru v Postoloprtech, navštívil společně s německým televizním magazínem Frontal 21 bývalé kasárny, dějiště poprav. Při procházce dvorem je stále ještě otřesen : „Bylo to peklo“ říká. Údajně měli být uvěznění pouze prověřeni na možnou spolupráci s nacisty. Přesto vojáci zastřelili stovky z nich bez jakékoli šetření a zahrabali je do masových hrobů. Mnoho z nich bylo před tím ještě mučeno. „Byli jsme jako telata na jatkách“ říká Klepsch, kterému bylo tehdy pouhých 16 let. „Rychle bylo všem uvězněným jasné oč jde. Ve středu bylo vše už mimo kontrolu. Vězni bloku smrti věděli, co je čeká. Všichni křičeli a běsnili. Nikdy na to nezapomenu.

Přepis výpovědi jedné z obětí odsunu v roce 1945 (natočeno v roce 2005):
To co s námi dělali v lágru, bylo hrozné, strašné. Osmnácté narozeniny jsem oslavila tam. Pro české vojáky jsme byly k dispozici také jako děvky. Nechtěla jsem a schovala jsem se na latríně, ale maminka mě odtud vytáhla. Voják mi přiložil pistoli ke spánku a matka si přede mnou klekla a prosila mě a říkala: "Musíš s nimi jít, nedá se nic dělat… Musíš, to vydržíš."
V největším poválečném masakru Němců v Postoloprtech na Lounsku v červnu 1945 zahynulo kolem dvou tisíc Němců, přesné počty nejsou známy. Němci byli většinou stříleni do zátylku a pochováváni v hromadných hrobech.
Jenže mrtvých bylo opravdu příliš mnoho a odsunutí němci začali mluvit a tak masakr neunikl pozornosti Mezinárodního červeného kříže i zahraničních novinářů. Dva roky poté se dokonce stal předmětem zájmu poslanců Ústavodárného národního shromáždění (ÚNS) . Ve dnech 30. – 31. července 1947 se konalo v prostorách Okresního soudu v Žatci vyšetřování, kterému předsedal JUDr. Bohumír Bunža, poslanec bezpečnostního výboru ÚNS. Na základě vyšetřování a stížností obyvatel na nesnesitelný zápach linoucí se městem z míst hrobů byla nařízena exhumace hromadných hrobů, která proběhla za přísných bezpečnostních opatření ve dnech 17. – 27. září 1947. Celkem bylo exhumováno 763 těl za přítomnosti zástupců ministerstva vnitra, Zemského velitelství SNB v Praze, Okresního soudu v Mostě a za účasti specialistů v oboru soudního lékařství. Nejtragičtější hromadnou poválečnou vraždu sice šetřila parlamentní komise, ale někteří vysocí představitelé předúnorového Československa byli přesvědčeni, že tyto činy mají být zatajeny a důkazy zničeny. Klement Gottwald komisi napsal, že není v zájmu státu, aby se tento incident příliš vyšetřoval a ministři vnitra a obrany Václav Nosek a Ludvík Svoboda dokonce navrhovali důkazy o masakrech Němců zničit a novinářům zakázat o těchto věcech psát.
Tomu odpovídá i rozsáhlé utajení provázející exhumaci na místech, kde byli pohřbeni zavraždění Němci. Aby nebylo vidět, co se u hrobů děje, byl celý prostor zamaskován stěnou z chvojí. Exhumace potvrdila, že mezi 452 oběťmi v bažantnici a 224 mrtvými u školy byly ženy a děti. Ani tento hrůzný důkaz nevedl ke spravedlivému potrestání viníků, neboť ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra celou záležitost ospravedlňovaly revoluční odplatou. Krátce poté bylo šetření přerušeno. Ve zprávě vícepremiéra Zdeňka Fierlingera Klementu Gottwaldovi z 20.6.1947 stojí, že v červnu 1945 došlo v Postoloprtech k násilnému aktu na Němcích, při kterém bylo zabito na 1 500 lidí ( armádní místa sdělovala, že tvrdé zásahy proti Němcům byly „plně podloženy stanným právem a provokacemi Němců, neoprávněným držením střelných zbraní a nedodržováním vyhlášených vojenských předpisů.“). Bylo vyslechnuto mnoho svědků, mezi nimi také dva Němci. Od samého začátku bylo jasné, že se jednalo o akci organizovanou armádou, která podle prezidentského dekretu č. 115/1946/Sb. byla beztrestná. Ve své zprávě Fierlinger napsal : „Popravy byly provedeny vojáky, kteří žili ještě ve válce, když do této oblasti přišli a pro které lidský život neměl žádnou cenu“. . Paralelně s popravami probíhaly i domovní prohlídky. Statistiky mluví o 200 sebevraždách, ke kterým v těchto dnech došlo. Byly nalezeny i rozkazy k popravám třináctiletých dětí s odůvodněním, že byly členy v Hitler-Jugend (podle historických údajů šlo o mladíky ve věku 13-15 let, kteří se chystali k útěku z internace.)
V září 1947 informoval vysílač BBC v krátké reportáži o exhumaci masových hrobů v severočeských Postoloprtech, ve kterých byli pohřbeni zmasakrovaní němečtí obyvatelé tohoto města a blízkého Žatce. O dalším osudu exhumovaných těl se již úplnou pravdu asi nikdy nedozvíme. Podle jedné z verzí byla těla spálena v hutích na Kladně, dle jiné byli mrtví navezeni do vytěžených dolů na Mostecku. Nejpřijatelnější by byla verze, že většina exhumovaných těl byla zpopelněna v krematoriích v Mostě, Karlových Varech a Ústí nad Labem a menší část pohřbena na hřbitově v Lounech.
V devadesátých letech se policie krátce případem zabývala, ale pro nedostatek důkazů jej brzy odložila. V dnešní době se u nás o této události téměř nemluví a neví. Až na pár historiků a nějakého toho novináře který občas napíše nějaký článeček. V Německu se několik oblastních sudetoněmeckých spolků snaží tyto události nenechat upadnout v zapomění. Dokonce podali i několik trestních oznámení. Policie se případem zabývat musí, v Německu je totiž vražda na rozdíl od Česka nepromlčitelný zločin. Oživování mrtvých, tak nazval snahu oprášit policejní dokumenty i severočeský kriminalista.
Tyto spolky, jako např. spolek přátel města Žatce sídlícího v německém Frankfurtu dlouhodobě usilují o vytvoření pietního místa v Postoloprtech, které by připomínalo památku obětí poválečného masakru.O pamětní desce v Postoloprtech se diskutuje už několik let, vedení města a jeho zastupitelé se k žádostem německých spolků zatím staví spíš vyhýbavě. Nejspíše se obávají, že otázka je stále příliš citlivá a že deska by příliš jitřila emoce veřejnosti.
Současní historici vidí ochotu zamést si před vlastním prahem poněkud jinak. K uzavření případů masakrů během divokého odsunu chybí podle mnohých politická vůle.

Použité zdroje: Internetové stránky města Postoloprty, iDnes cz, MF Dnes, časopis Zbraně a náboje a několik drobných článků a int. stránek z čehož jsem se pokusil poskládat ucelený popis této události.

Díky Pavel

Ps: v případných komentářích se prosím zdržte nějakého osočování či urážek na všemožné adresy, šlo mi pouze o připomenutí historické události.

Přiložené foto: kasárna a škola dnes

 Autor: PaZa

Komentáře

konopek

06. 02. 2009, 11:06

O historii se má mluvit kompletně a otevřeně, ale to se dá až potom co umřou poslední pamětníci-do té doby citlivé a bolestné téma.Hlavně platí, že tohle nedělali oběti války ale ta mlčící většina, stejná většina jako dnes nic neříká na to, co s náma dělaá politická mafie, stejná většina která držela hubu za Komančů i za císaře pána...

delixxl

06. 02. 2009, 11:41

bratr mé babičky p.BUBLÍK byl jeden z těch ,co krouhli HAYDRICHA, ikdyž co se dělo pak ,tak to byl trochu kontroverzní čin..

konopek

06. 02. 2009, 11:47

Myslím že jedinej opravdu kontroverzní čin je jakákoli válka. Pro mně osobně je zrovna Bublík a ostatní příklad hrdinství. Kdežto herr Haydrich symbol zla. A to co se dělo po atentátu nebyla vina parašutistů a odbojářů-ty plnili jen své rozkazy.

foxconn1

06. 02. 2009, 12:14

o co jsme my češi lepší než němci?

nový

06. 02. 2009, 12:22

kdo seje vítr sklízí bouři

Novka

06. 02. 2009, 12:26

Mraz po Zadech beha kdyz to ctu.Je to masakr.Jeden z dalsich ututlanych.Kazda valka je plna nelidskosti a hruz!Je to svinstvo a nikdo z nas co jsme tam nebyli nema Ani paru.Prezto by vetsina lidi kterym nikdo zabyl blyzke delal stejne nasilnosti a muceni.V tomto smeru jsou lidi nedokonaly.Zpokoji se se mstou i kdyz je jinde nez by mela bejt.

Novka

06. 02. 2009, 12:29

Kazdopadne super clanek.

Dole.kop

06. 02. 2009, 12:38

Člověk se nemuže divit, s tim musel germán počítat - germán si vybral svou daň za to co udělal, je pravda, že ne všichni byli takové svině ale vetšina ano...Našim nelze nic zazlévat, bylo to na místě - prostě pomsta za to co oni udělali nám - dodnes mne fascinuje názor některých Němců - aby se český národ omluvil za to co udělal odsunutým Němcům, říkám si že jim huba neupadne....jinak článek parádní

Pesimista

06. 02. 2009, 12:52

Jsem zvědavý, kdy napíše někdo také takto fundovaně článek o vyhnání českého obyvatelstva ze Sudet v roce 1938. Já být na místě vyhnaného Čecha, kterého Němec vykopl z domu a hospodářství jen s peřinou a pár hadrama, 6 let bydlel se čtyřmi dětmi, manželkou a tchyní v bytě o 40m (když měl štěstí), měl zavřené 2 bratry v koncentráku, tak by se o mně ještě dneska psalo , jak jsem s těma vepřema zatočil.

dolin

06. 02. 2009, 13:08

Celkem souhlasím s kepákem. V poslední době se trošku více protěžuje to že po válce jsme byli "my" ti špatní,..ale ono před válkou kdy se bojovalo kolem hranic taky tekla krev. Ano ne teda jako v tisících lidech, ale o nic méně butálněji!
Článek je to dobrý,....

Rudde

06. 02. 2009, 13:14

Ahoj Dolíne , ty jsi tu specialista na fotky. Není ta poslení náhodou z Prahy?

George

06. 02. 2009, 13:17

Kdo seje vítr sklízí bouři.

rott

06. 02. 2009, 13:25

Záleží kdo seje a kdo sklízí

ifor

06. 02. 2009, 13:33

Poslední fotka je celkem známá. Také mám pocit, že je to z Prahy. Ale to není podstatné - článek výborný.

M57

06. 02. 2009, 13:48

Huskáč

06. 02. 2009, 14:02

Mě na tom článku vadí jedno podstatné a ptám se autora, PROČ vytrhujete část minulosti z kontextu?

Za 1. taková byla doma, člověk byl méně humání než dneska.

AZ 2. vemte to od roku 1918? Kde povstaly německé bojůvky, gardisté a legionáři musely zbouřené němce jasně uklidnovat, pak pokračujme rokem 1938, kde byly vražděni SOS, finanční policie a obyčejní neněmečtí obyvatelé, dokonc epo mnichovu dělaly freikorpsové nájezdy za zóny dohodnutých hranic a plenily, unášely a vraždily!!!!

Článek v lecčemž pravdivý, na druhou stranu velmi tendenční a v této podobě podle mě na DW nepatří, není to totiž shrnutí situace, to by tam nesmělo chybět to co bylo důvodem.

Tedy nelze říci Bééé když se neřekne Aaaa a nájezdy německých bojůvek se děly ještě nějakou dobu po válce v příhraničí.

Za další, bylo i hodně oblastí, kde to bylo v relativním klidu bez vraždění atp...

Huskáč

06. 02. 2009, 14:04

Na druhou stranu, hezký fotky a shánění informací...

psotek

06. 02. 2009, 14:06

To, co se dělo krátce po válce u nás, to se dělo v celé Evropě, kde zůstala německá menšina. Nemáme si co vyčítat. Kdyby Němci válku vyhráli,tak dneska už by po nás ani pes neštěkl.

jkmineral

06. 02. 2009, 14:16

drsná odplata, pohledem tehdejší doby snad spravedlivá.

kim

06. 02. 2009, 14:26

válka je už přes 60.let pryč a buďte rádi že jste v té době nikdo nežil a neměl rodinu.jinak článek jakožto kostička z velké mozajky dějin je pěknej a fotky taky.

staníč

06. 02. 2009, 15:03

Ano ani na takováto zvěrstva by se nemělo zapomínat. Bohužel to většinou odnesli nevinní lidé a na to by se také nemělo zapomínat. Ze všeho nejhorší je přístup ke kolektivní vinně...
Část naší roduiny je z ostravska a německé národnosti. Co tam prováděli poláci v roce 39 byl obdobný hnus (proti němckému obyvatelstvu) pak tam vtrhli němci. Náslím verbovali, kdo nešel tak ke zdi... Pak přišli rusové a celá tahle prasečina se opakovala... Nechtěl by jsem to zažít a nechtěl by jsem v té době žít...

frantaxaver

06. 02. 2009, 15:29

Perfektní článek - máš ode mě

mackiz

06. 02. 2009, 15:30

Všichni vědí že válka je svinstvo ale aby jsme konečně poslali všechny generály /kteří z nás dělají blbce ,proto aby se mněli dobře/"DO PRDELE!!!"na to jsme blbí a líní.

DFC

06. 02. 2009, 15:34

Bez toho Beee je pořád vraždění děcek a ženskejch dobytčárna nejvyššího stupně a nejhorší, že to dělal soused sousedovi a možná si ta děcka ještě před měsícem spolu hrál. To je ta hrůza malého českého člověka. Samozřejmě tato zvěrstva byla na německé menšině i jinde, ale to není omluva.
Poslední fotka je výsledek práce hrdinů SS, co táhli od Benešova. Je to z Pankráce. Jsou to civilisté, natahaní z domů. Fotka byla paradoxně uvedena v Sudeťácké publikaci z roku 1994 na téma "Zločiny českých vrahů"
Další opravdu hrdinské činy těchto nadlidí se projevili na Zelené lišce. "Tote, nicht eintretten". Pak té zběsilosti některých Čechů rozumím, ale neomlouvám. Jak říká Čapkova matka: "Co jim provedli ty malé, usmrkané děti?!"

zero

06. 02. 2009, 15:49

Dobře napsáno! Nejlepší by bylo na vše zapomenout a žít prostě dál, ale to asi nejde. Násilí bohužel plodí zase jen násilí. Těžko toto obhajovat nebo zatracovat-to se stát nemělo, tím se postavili na roveň fašistům.Odsralo to zase jenom množství obyčejných lidí. Ti hlavní viníci se dodnes někde smějí.

Venawass

06. 02. 2009, 16:22

O těchto událostech by se měli co nejvíc mluvit aby se už nikdy neopakovaly. Tím myslím Druhou světovou válku a s ní spojené události. Dnes tu máme podobnou krizi jako ve 30 letech 20 sto. a vyznavači hákového kříže jsou zase na koni. Je jim jasné že mají jedinečnou možnost se zviditelnit!
U nás členové Revoluční Gardy zmasakrovali 12 Německých sedláků, do dnes je o tom skoro zakázáno mluvit protože pár vrahů ještě žije. Více se o tom rozepisovat nebudu. (raději)

rejjack

06. 02. 2009, 17:01

Ha, autore článku. Poslední fotka není fotka mrtvých němců, ale fotografie zavražděných českých (!) civilistů jednotkami SS v době pražského povstání na Pankráci !

rejjack

06. 02. 2009, 17:05

Sudetští Němci ? Skuteční lidumilové. Zejména radost měli američtí piloti, pokud museli skákat nad tzv. Sudetami. Nemálo z nich sudeťáci zlynčovali. Pokud jde o kolektivní vinu, tak je třeba říct, že ten "kolektiv" byl velký 90% z celku. Tam pak téměř každá rána padla na úrodnou půdu.

Pesimista

06. 02. 2009, 17:21

To rejjack : s těmi piloty to bylo trochu jinak. Lynčování se zúčastňovali zejména "vybombardovaní", kteří se nastěhovali ke svým příbuzným bydlících v sudetech, popřípadě sudeťáci, jejichž příbuzné si vzal Odin po zásahu spojenecké pumy.

jaki

06. 02. 2009, 18:14

KIM - možno pre teba je vojna preč ale pre istú skupinu nie. to je tá čo trpí doteraz kvôli vám.

Krokus

06. 02. 2009, 18:22

někdy v 90. letech Neubauer prohlásil, že Češi jako národ se musí sudetským Němcům omluvit za to, že je vyhnali na základě nepřijatelného proncipu kolektivní viny... Češi jako národ... tedy zase kolektivní vina... tohleto neskončí nikdy, ani za 20 generací... tlustá čára za minulostí je blábol... bohužel

benedek

06. 02. 2009, 19:14

Smutné čtení. Bohužel KOLO DĚJIN se točí dál a dávná proroctví Sibylly se začínají posledním staletím naplňovat! Tatarské hordy a východní barbaři spolu s cikány, negry a jinou svoločí táhnou jako kobylky a dobíjí Evropu. Církev je zkorumpovaná, liberálové v loutkových vládách hlásají multi-kulti "demokracii". Evropané propadli konzumu a jsou u nekřesťanských lichvářů předlužení na několik dalších generací. Bílá rasa vymírá, jiné se ale množí tak, že nemají co ž.át, protože geneticky neumějí pracovat, tak kočují tam, kde je budou živit jiní. Kdysi pevná hráz Kříže je minulostí, Islám a Judaismus posiluje... ARMAGEDON

psotek

06. 02. 2009, 19:26

benedek: Krásně napsáno, to už jsem někde slyšel Krokus: Herr Neubauer by měl držet ústa. Naši králové kdysi dávno přijali Němce "do nájmu", no a ten holt v pětačtyřicátým skončil, když jim ho Beneš, pro předchozí porušování dobrého sousedského soužití. Fertig, vyřízeno

kim

06. 02. 2009, 19:54

jaki :ano ale ja to psal proto ze ta vetsina co tu diskutuje by mnela bejt vdecna ze to nebylo za jejich zivota.

protestant26

06. 02. 2009, 20:53

KIM : TO JE PRAVDA,STARKY BOL PARTIZAN,ALE UZ ZIAL UMREL A DEDKO BOL VOJAKOM KTORY S DELOSTRELECTVOM TIAHLI AZ PO URAL,KYM NEZBEHOL OD sLOVENSKEJ ARMADY K 1.cs PLUKU.AJ KED SI TOHO Z POSLEDNYCH ROKOV VELA NEPAMATA,MA UZ 89 ROKOV,ALE VOJNU V SPOMIENKACH MA STALE.NA TU NEPOMAHA ANI SKLEROZA KTORU MA A KEBY SI SA HO OPYTAL NA VOJNU,NARATAS DO 5 A ON JE ZALIATY SLZAMI A PLACE.MA VELMI TAZKE SPOMIENKY A TIEZ SI MOZEME DAKOVAT,ZE TO NEPREZIVAME DNES MY.AJ PRETO SOM SA MIESTO STARKEHO PRIHLASIL DO ZVAZU PROTIFASISTICKYCH BOJOVNIKOV A DUFAM ZE SA TO UZ VIAC NEZOPAKUJE.AJ KED VSETKO NASVEDCUJE UPLNEMU OPAKU.MAM DVE DETI A NERAD BY SOM ICH MUSEL RAZ SKRYVAT.BUDME PRETO RADI A VDACNY,DLZIME NASIM PREDKOM ZA VELA....ASI TOLKO SOM CHCEL...

Krokus

06. 02. 2009, 21:42

psotek: kdepaks to slyšel? žeby od toho pajdavýho nadčlověka se sklony pokukovat po nearijských hérečkách?
Benešovi říkávali president budovatel... taky bych byl naštvanej, kdyby mi nějakej brejlatej tělocvikář rozbil dílo

benedek

06. 02. 2009, 23:21

Pánové vlastenci a panslavisté. Nebýt Němců, ostřílených pracovitých alpských horalů, které si ostatně prozíraví čeští králové počátkem středověku sami a dobrovolně povolali. Nebylo by tak malebného a do roku 1945 zemědělsky i průmyslem prosperujícího českého a moravského pohraničí. Ostatně o mnoho set let později tak činily jiné slovanské království včetně ruského samoděržaví. Všude tam kam v těch pláních vkročil tento dělný lid, byl pořádek, vzkvétalo zemědělství, průmysl a i místním původním obyvatelům se žilo dobře. Kam nedošli, byl bordel, bída, plýtvání zdroji, mužici, burlaci . Osa, Potěmkinovy vesnice, vodka a bezpráví. Ostatně Vaši bráškové legionáři raději projeli nejkratší cestou v Těpľuškách obtěžkání carským zlatem Sibiř. Aby se co nejdříve dostali z té hrůzy zpět do Evropy tvořené na základech nenáviděné Hydry - Podunajské monarchie.

pondeli

06. 02. 2009, 23:29

Málo těch německých sviní postřílely MÁLO!!!!!!

benedek

06. 02. 2009, 23:41

Když se pak bráškové zbědovaní zážitky té divočiny vrátili zpět do vytoužené vlasti zjistili, že lukrativní místa pod penzí ve státní správě ve vnitrozemí obsadili Sokolové (většinou reaktivovaní protekční nenahraditelní týloví důstojníci R-U Heeru) a Italští legionáři. Šli tedy na zbylá místa v pohraničí. Kupodivu se v naprosté většině s místními zžili a často zakládali smíšená manželství. Suddetští Němci již pod bajonety italských legionářů a "převlíkačů kabátů" zapomněli na sliby Masaryka a dalších členů Mafie o jejich autonomii a život šel dál. Do té doby než nastala krize. Krize, která dala možnost nástupu Hitlera a nacionálního socialismu. Jenže na východě číhalo ještě větší zlo

vyhloš

07. 02. 2009, 00:28

myslím si, že ta poslední fotka je opravdu z Prahy a zobrazuje dílo benedekova opěvovaného dělného lidu. doplatili asi na to, že chtěli žít v tom slovanským bordelu

white

07. 02. 2009, 08:24

Konečně se objevují články a nebojácní lidé, kterým není jedno co se dělo po válce, byť to někteří mohou brát jako "spravedlivou" odplatu.
Beneš a ta jeho posranost - prezident budovatel /čeho?/
Komouši dokonce Postoloprty vydávají za oběti pochodu smrti.
Most pojmenovaný po Benešovi v Ústí n. Labem -výsměch událostem v Ústí. Kdo se zajímá o dění do r. 48 musí si několikrát odplivnout.

zero

07. 02. 2009, 08:29

S odstupem let se dobře soudí co kdo udělal. Jak by jste se chovali vy?Jak by jsem se choval já? Víme všichni hovno jak by jsme reagovali. Tak tady prosím nesuďme! To nám opravdu nepřísluší.

P-A-T-E-J-L

07. 02. 2009, 10:35

pondeli: Koukám,že máš do dospělosti dalek....
Jestli už dospělí jsi,tak absolutně nechápu co to tady žvaníš
Jsem ze sudet,tady má moc lidí německé předky. Nechci se nikoho zastávat! Válka je ,byla a bude to největší svinstvo,které lidi vymysleli a bohužel jen tak válčit nezapomenou.
Můj děda postavil v roce 1937 RD. Vše si dělal sám,pálil cihly,zedničil...
Jeho příbuzní v té době žili v USA a dědu varovali,před nastupujícím
A. Hitlerem. Bohužel děda vyhrál v té době nemalou částku v loterii a tak dům dostavěl.
Užil si ho celých 5 let,poté mu ho komouši sebrali a v době socialismu a možná i teď ještě patří komančovi z Prahy!
Děda po válce i s rodinou dostali jako nepostradatelní ve svém oboru ( skláři ) ,výjimku a nebyl poslán do Reichu. Dostal příležitost,začít s naší KSč nový život a dokázat,že i když mu bylo vše odebráno,na milovanou stranu se nezlobí......Radši umřel :-(
Takže, když mi teď tady píšeš,to co jsi napsal,je to jako bys postřílel celou mojí rodinu...... I se mnou, byť se cítím jako čech a budu jím do konce svého života!

Hunterss

07. 02. 2009, 10:36

Takéto zverstvá či z jednej alebo z druhej strany sa nedajú ospravedlniť,a obhajovať to ako zaslúženú pomstu je pokritectvo. Ludia sú svine a bohužial by toho boly niektorý schopný aj dnes.

psotek

07. 02. 2009, 10:48

Byla to divoká doba a v divokých dobách to odnesou vždy ti dole, ti nahoře se většinou už nějak zařídí. Ale vemte si to z druhé stránky, co by se asi tak dělo po roce 89, kdyby v Sudetech zůstalo cca 3 mil. Němců. To už by nebyla pomlčková válka. Buďme rádi, že jsme rádi.

bába

07. 02. 2009, 11:20

Benedek: hezky jsi to napsal v 19:14 - 6. 02. 09. Celý problém spočívá ve skutečnosti, že se způsob lidského chování od neolitu příliš nezměnil. Pořád je v každém kdesi v koutě duše kus lovce, který ve vypjatých situacích řeší problémy sekerou. Stačí se podívat na silnice - spousta řidičů by uvítala ve výbavě auta 20 mm kanón a věřím, že by neváhali ho použít. Myšlení se za pár tisíciletí vůbec nezměnilo. Pouze se zlepšily technologie vraždění. Ale vezmi si náhodně vybraný soubor prostých občanů, drž je pár let ve stresu, případně jim zastřel strejdu a pak jim dej moc a zbraň. Dopadlo by to dneska stejně jako tehdy, o tom jsem pevně přesvědčen. Ale dopadlo by to stejně ve kterékoliv jiné zemi na světě. Ta zvěrstva neproběhla proto, že jsme Češi, nebo že oni byli Němci, ale proto, že jsme lidi. Dlouho bylo v zoologické zahradě v pavilonu opic zrcadlo schované za mříží, pod kterým byl nápis - Nejnebezpečnější tvor na planetě, který je schopen vyvraždit vše kolem, i sebe. Nebo tak nějak - škoda, že už to odstranili...

balli

07. 02. 2009, 11:43

bába: nejpřesněji vystiženo,plně s tebou souhlasím.Ono zlo plodí jenom další zlo.A nám se to také nevyplatilo,kdyby tady Němci zůstali,tak komunista nevyhrál volby.

steinar

07. 02. 2009, 11:52

pondeli ty si ale sprosty pepo ked niekomu prajes smrt...a svina si ty nie ty nemci...je mi ta luto...

vyhloš

07. 02. 2009, 11:54

steinar: další inteligentní názor?

DFC

07. 02. 2009, 11:55

benedeku jsi velký znalec historie. Proto s ní také umíš šikovně pracovat. Pokud píšeš, že Italští legionáři přišli s bodáky do Sudet, tak napiš také proč. Protože v Sudetech vniklo povstání. Část Němců, chtěla připojit k poraženému Německu, část k poraženému Rakousku, část chtěla Deutschböhmen nebo kterýho čerta. Každopádně historické území koruny české bylo ohroženo ve svých základech. A to ty jako monarchista byl měl minimálně vraštět čelo. Takže ty legionářské bodáky byly opravdu potřeba. O maďarských Bolševicích nemluvě. Ve svých počátcích se republika potýkala s řadou problémů, ale vedla si nejlépe ze všech bývalých R-U zemí a vedla si lépe než Německo. Českého krále ani žádného stařičkého mocnáře jsme na to nepotřebovali. Nebýt tapecíra a jeho sudetských pohunků, tak věřím, že by se Němci té autonomie dočkali.

DFC

07. 02. 2009, 12:00

Obecně s vysídlením většiny německého obyvatelstva souhlasím, leč mělo se přistupovat individuálněji a lépe prověřovat. O ostudných násilných excesech nemluvě.
Němci přicházeli do Českého království na pozvání panovníků. Dostali půdu, za slib postavení vsi byli osvobozeni na řadu let od daní a opravdu sliby plinili, pracovali a česko-německá rivalita nebyla po staletí násilného charakteru. Vždyť ani za Husitství se nedalo dát rovnítko mezi Němce a Katolíka.
Jenže po staletích považovali území za svoje a zapomněli, za jakých okolností se sem dostali. S holým zadkem dostali šanci na nový život.
To by měl i dneska říct někdo těm Bratwurstum Posseltum a podobným.

Pesimista

07. 02. 2009, 12:02

Jsem zvědavý, jestli se neobjeví některé zdejší citace v Sudetoněmeckých listech, nebo jak se to jmenuje. To by bylo haló

psotek

07. 02. 2009, 13:11

Bali: K těm volbám, nejsem si jistý, ale mám takový dojem, že v 46. neměli Němci, co tu ještě zbyli, volební právo. A velice bych pochyboval, že by jim po válce někdo povolil nějaké politické strany. Takže by se asi přimkli k té nejsilnější, jak byli zvyklí. Ostatně na Hlučínsku, kde zůstali, to pragmaticky dělali, to je fakt.

jenk007

07. 02. 2009, 14:19

DFC

cortes

07. 02. 2009, 15:05

Vražda zůstane vraždou.

vermont

07. 02. 2009, 15:12

Velmi zaujímavý článok..ďakujem za inforácie..

PaZa

07. 02. 2009, 16:48

DFC- díky za objasnění poslední foto a omluva Všem, našel jsem ji na seriozních stránkách k této události, proto ten omyl.
REJJACK- HA, omluva hlavně Tobě! Stačilo vysvětlení!
HUSKÁČ- nezdá se mi že vytrhuji něco z kontextu, nepopisuji zde komplet ČSR dějiny, předehru dle mě každý zde zná a pro nastínění je tam ta předmluva a ne rovnou akce Postoloprty. A šlo mi o popsání jedné málo známé epizody a té jsem se věnoval a ROZHODNĚ se jich nezastávám. Děkuji

nový

07. 02. 2009, 16:52

cortes
dnes naši představitelé dávají vrahům vyznamenání

playa

07. 02. 2009, 19:07

Lehko dnes soudit dnešníma očima, nezažili jsme tu dobu a z dnešního hlediska se na to díváme jinak. Ale v souvislsoti s tou jmenovanou normou mi jde ií o to, že z toho vyklouzli naši lidi, co poškodili naše lidi za války, práskali Němcům, takypartyzáni ...

kulkys

07. 02. 2009, 20:40

Kolik čehů by tady dnes žilo kdyby němci vyhráli válku??? Odpověd at si každý udělá sám,není problem se kní do pátrat a sudetský němci ty to jenom podporovali.

kulkys

07. 02. 2009, 20:41

omlouvám se čechů

steinar

07. 02. 2009, 20:43

vyhloš.sorry že mi je luto tych ludi....a prečo další?

vlkkrivoklatsky

07. 02. 2009, 22:40

Víte, půlka naší rodiny žila v Lidicích. Není mi těch němců líto. Ale jen pro upřesnění...celé akci Postoloprty velel důstojník Svobodovy armády, kpt. Václav Černý, který byl za to nakonec odsouzen. A to i přesto, že jednal z rozkazu.
Z dnešního pohledu to bylo zvěrstvo, ale tehdy to lidi, kteří prošli peklem války a útlaku viděli určitě jinak.

Hunterss

07. 02. 2009, 23:25

Tie ženy,deti a starci Lidice nevyvraždili,je mi ich lúto ako každého nevinného človeka.

Hornet57

07. 02. 2009, 23:31

z dnešního pohledu šlo samozřejmě o zvěrstvo,to bez debat.Ovšem každá událost se musí posuzovat opravdu v kontextu té doby.Němci se 
s námi také nemazlili.Takže kdo kupříkladu přišel vinou němců o rodinu je jasné ,že se určitým způsobem snažil pomstít.Válečná a  těsně poválečná doba nikdy neměli se spravedlností nic společného.A oni začali....A taky se ničeho neštítili...

Hornet57

07. 02. 2009, 23:34

z dnešního pohledu šlo samozřejmě o zvěrstvo,to bez debat.Ovšem každá událost se musí posuzovat opravdu v kontextu té doby.Němci se 
s námi také nemazlili.Takže kdo kupříkladu přišel vinou němců o rodinu je jasné ,že se určitým způsobem snažil pomstít.Válečná a  těsně poválečná doba nikdy neměli se spravedlností nic společného.A oni začali....A taky se ničeho neštítili...

vyhloš

07. 02. 2009, 23:54

steinar : dalo se reagovat mírněji, mě je líto jen těch nevinných lidí ty druhy ať veme ďas
samozřejmě sem ten příspěvek nezamýšlel nějak proti tobě

steinar

08. 02. 2009, 00:02

vyhloš.je to ok.....každy život je cenny,,,zdar

psotek

08. 02. 2009, 00:05

Jak pravil J.Š. "Kristus Pán byl taky nevinnej..."

militaria

08. 02. 2009, 09:29

Dosti jednostranně napsaný článek který zaměňující důsledek a příčinu. Dávám jak ve škole

DFC

08. 02. 2009, 09:53

Chci jenom upozornit, že pokud tato zvěrstva dělali civilisté na civilistech, nebyli to většinou oběti nebo příbuzní obětí Gestapa. Byla to lůza, navíc lůza, která často i kolaborovala a takto zvráceně si čistila svědomí.
militaria: autora článku se musím zastat. Tyto události se staly a kvůli popisu těchto hrůz, nemusí přece popisovat spousty jiných hrůz nacistů, aby byl obraz vyvážený. Předpokládám, že je zde tolik vzdělaných, diskutujících a čtenářů, že většina z nich aspoň něco málo o zločinech nacismu četla.

nový

08. 02. 2009, 11:08

hunterss
co udělali Lidické děti a ženy , starci a muži němcům , že museli být pstříleni a odvezeni do koncentráků: a na převýchovu?

zlokr

08. 02. 2009, 11:20

To: militaria , myslím si že ten autor článku nechtěl rozebírat do detailu celou událost,ale poukázat na určitou věc co se bohužel stala.Myslím si že zpracované to má kvalitně. Dík za článek a dávám za 

Hunterss

08. 02. 2009, 11:42

To nový:ja sa náckov nezastávam,každý vie aké zverstvá robili,boli to svine ale pomstiť sa na nevinných civiloch ? Je škoda to dalej rozoberať,vždy sa nájde niekto kto to bude obhajovať ako spravodlivú odplatu.

Heduš

08. 02. 2009, 12:17

neustále se nám někdo snaží podsouvat pocit viny a zodpovědnodti za válečné hrůzy.Kdo seje vítr sklízí bouři a historii píšou vítězové.Ty chudinky sudetští Němci volili Henlaina z 96%.Byli tak fanatičtí a oddaní říši že si vysloužili nenávist i u rodilých říšských Němců

nachr

08. 02. 2009, 14:35

perfektní článek-je vidět co válka s lidma uděla-jen škoda,že tolik lidí muselo zemřít aby si pár ubožáků po válce dokázalo,že na to má

meldik

08. 02. 2009, 15:05

zrovna vcera jsem byl u babci a probirali jeji mladi, vcetne toho jak zila v Sudetech, jelikoz jeji otec,muj pradeda byl cetnik a pozdeji v Protektorate velitelem jedne stanice.Vypravela jak jim nemecky reznik neprodaval maso,kamaradky si s ni nesmely hrat,protoze byla Ceska,po zaboru pohranici se museli 3x stehovat kvuli Nemcum atd atd...proste klasicka historie co se tam denne delo.Dalsi nas vzdaleny zahynul v Osvetimy.Jakkoliv je tento masakr moralne neoddiskutovatelny, nechava me klidnym, uz jen kvuli tomu co si prozila nase rodina v Sudetech a za okupace.

militaria

08. 02. 2009, 16:03

DFC autor článku mi svým stylem připomíná články z RP. Nepopisuje, či bagatelizuje příčinu, ale rozmazává a zveličuje důsledek. Opět se tu ventilují názory spolků "přátel" Žatce (nejsou to náhodou odsunutí sudeťáci kteří vyhnali čeké obyvatele a jejichž synové hrdině a věrně sloužili Říši v WH či mírumilovných organizacích typu SA, SS?)

DFC

08. 02. 2009, 16:49

militaria: Já popisovanou událost znám jen zhruba, ale co jsem slyšel, děly se i horší hrůzy přímo např. v Postoloprtech. Pokud cítíš nevyváženost, zapoj se a přines např. fundovaný článek o chování SS/HJ na Pražačce, Zelené Lišce, v Ploštině, Ležákách či Lidicích. Pro každého zde diskutujícího (řada kolegů je ještě v náctiletém věku a ve škole stojí dějepis za kulovku) to může být zajímavé čtení.
Mně jenom jako tátovi vod malýho kluka nenechává klidným číst o malých dětech, který střílejí jako dobytek pozdější počestní občané a soudruzi, nejlépe ještě partyzáni a odbojáři v jedné osobě

DFC

08. 02. 2009, 16:55

Dodatek: Jak jsem zde již v jednom článku psal, můj děda jako Poštmistr musel ze Sudet sakra rychle zmizet s celou rodinou, protože jako bývalý voják, který bojoval s bolševickou lůzou na Slovensku, byl nepohodlný ctihodným německým řezníkům, hostinským, sedlákům a dalším mírumulovným německým spoluobčanům. Jenom díky těm pár slušným německým sociálním demokratům unikl oprátce, která na něj byla chystána ještě rok před záborem Sudet.
Taky se tam v roce 45 nevrátil a "hrdinsky" nepostřílel rodiny těchto šmejdů. A to měl za sebou i výslecha Gestapa.

River

08. 02. 2009, 17:13

Každá válka stojí za ..pííííp !!!

militaria

08. 02. 2009, 19:08

DFC, řádění tzv. květnových partyzánů a RG (revolučních či rabovacích gard) je obecně známo. Já tu však narážím na jednostranně zaměřený článek, který zaměňuje příčinu a důsledek. A vyprávění sudeťáků vytažené z kdový jakých análů můžeme přirovnat k pohádkám tisíce a jedné noci. Fakta jsou však trochu jiná a obecně známá. To co se dělo při odsunu je pouze důsledek toho, co se dělo po Mnichovu a během okupace. že se přitom děli i přehmaty je logické, neb "když se kácí les, létají třísky" jak napsal někdo níže. Avšak pokud došlo k nějakým přehmatům a tyto se podařilo zdokumentovat a prokázat, následovalo soudní řízení s těmito "taképartyzány" a "takérevolucionáři". Na rozdíl od zvěrstev, která se děla za odsunu českého obyvatelstva z pohraničí, za protektorátu a i po oficiální kapitulaci německé branné moci. Tyto zvěrstva německé orgány ani nevyšetřovali!

nový

08. 02. 2009, 20:22

kdo to byl , bolševická lůza?

CICIN85

08. 02. 2009, 20:42

hm no jooo chudáčci němci....

DFC

08. 02. 2009, 22:10

nový: Bolševická lůza? Zfanatizovaní dělníci (hlavně z Budapešti), frustrovaní maďarští vojáci a důstojníci, vracející se z prohrané války, rakouští a čeští vojáci, kteří v zajetí podlehli ideím bolševismu atd...
Vedl je Leninův kámoš Béla Kun.
Stačí?

benedek

08. 02. 2009, 22:15

Pánové. Bohužel takové jsou dějiny. Vždy se najde na té či oné straně lůza. Lůza, která v době skutečné hrozby je zalezlá a přisluhuje. Lůza, která, když je jistý vítěz, tak vylézá z děr a střílí, okradá, mlátí a znásilňuje ty poražené. Její zákeřnost a zbabělost se ale projevuje tím, že se nestaví do cesty tváří v tvář ozbrojeným vojákům, byť poraženým. Zásluhy si tvoří na těch slabých, těch co se pod sliby vzdali a složili zbraně. Je ale smutné , že politici 20 a 21.stol. ve svých kalkulech od zeleného stolu s touto lůzou počítají a manipulují ji. Ne nešlo o náhody, ale o cílené masakry. Po těch zmasakrovaných zůstal majetek. Lůze politici předhodili jeho malé % za volební hlasy.

DFC

08. 02. 2009, 22:16

militaria: Je mi líto, ale stále s tebou nesouhlasím. Je to článek o jednom velkém zločinu a pozadí událostí je popsáno, dle mého, dostatečně.
Odsun Čechů z pohraničí byl jistě bolestný a často nebezpečný, ale samotný odsud nestál desítky tisíc životů. Také ztráty na asistenčních a S.O.S. jednotkách jsou v řádech stovek a byly to složky ozbrojené, byť často přepadené ze zálohy. O nějakých významnějších ztrátách na civilistech jsem neslyšel. Áda si to ani nemohl dovolit, pač byl tehdy v Sudetech dost pod drobnohledem. Češi zažili mnohé ústrky, ale skutečně lovnou zvěří byli Němci. Židé, Sociální demokraté, Komunisté a antifašisté bez stranické příslušnosti.

benedek

08. 02. 2009, 22:23

Bohužel, bohudík. Celou epochou Lidstva však prochází NĚCO, čemu prostí lidé říkají BOŽÍ MLÝNY. Dějiny vždy po těchto násilných zvratech personifikují výraz, že REVOLUCE POŽÍRÁ SVÉ DĚTI - viz třeba Danton, a SVĚDOMÍ i těm vrahům v článku se nelehce umíralo. A odbočím-li. Pochybuji, že když mladičká studentka Milada Horáková uvazovala v říjnu 1918 oprátku soše sv. Marie při stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí tušila, že budou vázat oprátku o 40 let později na krku jejím. Na šibenici, kde věšeli K.H. Franka.

dobie

09. 02. 2009, 08:51

na tý poslední fotce nesou postřílení Němci, ale jde o fotografii povražděných Čechů z Pražského povstání, tuším že fotka pochází z Pankráce. je přetištěná v knize od J. Marka Barikáda z Kaštanů.

Delon

09. 02. 2009, 09:38

Zdravím Benedeka,DFC a jiné s rozumnými názory.Z pohledu rozumného člověk, v každém případě nesmyslné zvěrstvo páchané na nevinných, pouze ze msty a často sraby,kteří často za Hitlera donášeli gestapu a zvedali pravici nejvýše.U nás jeden občan pracoval v krajském městě na gestapu.Pálil udavačské dopisy,kde půl města udávalo své spoluobčany gestapu.Nutno podotknout,že se jednalo o Čechy a mnohým z nich tím svojí odvahou zachránil život.V momentě kdy byli rusové na dohled, ho nenechali dojet ani z práce domu.Čekali ho v půli cesty a tamtéž rovnou oběsili.Pak přitáhli celé auto rusáků,nechali znásilnit jeho manželku učiteku, a rovněž pověsili.Z nejvíce hajlujících se pak stali vůdčí osobnosti KSČ,kteří díky dalším zvěrstvům která pro změnu páchali pro jiného pána,si zajistili pohodlný život a jejich děti z toho profitují dodnes.Ne nadarmo jsme byli později označeni za s Hitlerem nejvíce a nejochotněji spolupracující národ v Evropě a o seznamech práskačů za komančů ani nemluvím.

nový

09. 02. 2009, 09:47

DFC
a jaká je lůza dnes? ke keteré lůze například patříš ty?

tars

09. 02. 2009, 10:00

článek velice výpovědný,velice smutný,jsem přesvědčen že některé oběti si tohle zacházení zasloužili,nad ostatníma lze asi vyjádřit pouze smutek,stejně tak jako nad obětmi z obcí Lidic,Ležáků,koncentračních táborů a dalších.Ano tyto příběhy zvěrstev z tohoto článku,jsou velice smutné,bohužel jak říká Švejk : ,, zabili nám Ferdinanda a mi jim dáme přez dršku " ,nechci tento masakr obhajovat,ale sposty s těchto lidiček trápilo své česky mluvící spoluobčany a pomohli k odsunu čechů z pohraničí,oni a jejich soukmenovci pomohli Adolfu nahoru a díku mu zemřelo mnohem více neviných.Když vezmu přísloví o božích mlýnech,tak napřed němci masakrovali čechy a ostatní národy,pak češi masakrovali němce,je to smutný,ale bohužel stalo se,zapomět by se na to nemělo,fakta jsou daná,z mé strany bych jen podotknul snad jen kdo víc v tomto období trpěl,byla to odpověd na to jakým způsobem se chovali soukmenovci těchto obětí a jejich rodiny při fanatickém obdivováním svého vůdce.
Je to hrůza,ale tyhlencty věci se bohužel dějí i dnes,ačkoli si říkám že lidé už jsou dosti chytří,ale nějak to prostě nefunguje,napřed jedna rasa či kmen ublíží druhému a potom ten druhý jim to vrátí se stejnou zběsilostí,v nás lidech prostě ta podlost zákeřnost a touha po odplatě dřímá a ve vhodnou dobu se sama oběví.

PaZa

09. 02. 2009, 11:10

Tak ještě jednou pro všechny kterých se to dotklo. Nejsem nacista, sudeťák, ani žádný obdivovatel. Pouze se zajímám, jak tu někdo psal o velikou mozaiku historie. A když v této mozaice najdu kostičku o které 80% národa nemá tušení, napadne mě ji popsat a připomenout. A tím, že o této malé kostičce něco zjistím a detailně ji popíši, neznamená, že tím zatajuji nebo snad popírám to veliké množství ostatních kostiček. Tu velikou mozaiku si přece může probádat každý. A to, že tam tato kostička je, není přece moje vina!

psotek

09. 02. 2009, 12:25

PaZa: Ti starší to ví, akorát se o tom moc nemluví. A ti mladí ti na to serou z vysoka a pak se diví co se kolem nich kdysi dělo. A co se může dít, jenom proto, že ti co hýbou dějinami, spoléhají na lidskou zapomětlivost a blbost.

DFC

09. 02. 2009, 12:42

nový: Dneska je lůza například ta skupina takyobčanů, která se štítí práce a parazituje na našich daních, přitom má zdravé nohy a ruce.
Další lůza je ta, co se schází a pláče nad tím, jak bylo za Bolševika fajn, jak se "všichni" měli dobře a zneužívá demokracie k pokusům o nastolení starých nepořádků.
Já patří k té "lůze", která chodí do práce, platí daně a občas si něco přečte o minulostii, aby se vyhnula stranění jakémukoliv -ismu nebo kavárenskému, rádobyintelektuálnímu znevažování našich dějin.

Pid

09. 02. 2009, 13:04

Těm co je zajímá tahle část našich dějin včetně role KSČ v těchto případech a jejich pozdějším krytí,jak tu bylo zmíněno, doporučuju knihu Jaroslava Vejvody Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie.Vydala MOBA Brno 2007.Postoloprtský masakr je tam taky.

Aksamit

09. 02. 2009, 13:48

Skvělý článek. Pročítal jsem reakce na něj a osobně ho nepovažuji za tendenční nebo vytržený z kontextu. Výkřiky o spravedlivé pomstě a sklízení bouří je v tomhle případě poněkud mimo mísu... vraždění civilistů si zaslouží jednoznačné odsouzení a je naprosto nepodstatné, jestli jde o Němce, Čechy nebo třeba Mongoly.

benedek

09. 02. 2009, 22:13

DFC: ten "nový" ten dotaz "do jaké lůzy se řadím já" adresoval asi mně. No ale konstatuji "republikáne", že lépe bych mu asi neodpověděl než ty sám. Děkuji.

Jarda.r

10. 02. 2009, 01:11

Jsem ze Žatce a o tom co se tu stalo jsem si přečetl až v tomto článku, tímto děkuji autorovi za jednu "kostičku".

Hop

10. 02. 2009, 07:04

Dobrý článek, takové věci se musí uveřejňovat, nebo tady budou ti komanči a ne jenom oni ještě dlouho beztrestně vegetovat. Hlavně, že chtějí přepsat učebnice dějepisu, ti naši komunisti. Chvályhodné. A co tam budou psát? Zřejmě tam přidají kapitoly historie třeba zrovna tento případ masakru v Postoloprtech, osvětlí Katyň a řeknou kolik zámků, baráků a statků vyrabovali hrdinní "zapětminutdvanáct" partyzáni. Snad to tam dají. Pokud se člověk sem tam podívá na neznámé hrdiny, kteří běží v v pondělí večer na Čt, až žasne co se všechno dělo. A pak se nestačí divit, když se tady vyjadřujou nějací "noví", kteří, jak je tady již dobrým zvykem, nejen že nemají žádné příspěvky na DW, ale paradoxně o to víc keců a traktátů na utváření společnosti. Buďme rádi, že si o takových věcech můžem JENOM číst.

vlkkrivoklatsky

10. 02. 2009, 09:57

To Hunterss: ženy, děti a starci jistě Lidice nevyhladili, ale ono to bylo v těch Postoloprtech kapku jinak. A taky (a to je svědectví člověka, kterýmu věřím) ty ženy, starci a děti při odsunu Čechům slibovali jak se vrátí a zatočí s náma. Prostě dostali to, co jim vybojovali bratříčci a manželé. A basta

vlkkrivoklatsky

10. 02. 2009, 10:06

To Hunterss: ženy, děti a starci jistě Lidice nevyhladili, ale ono to bylo v těch Postoloprtech kapku jinak. A taky (a to je svědectví člověka, kterýmu věřím) ty ženy, starci a děti při odsunu Čechům slibovali jak se vrátí a zatočí s náma. Prostě dostali to, co jim vybojovali bratříčci a manželé. A basta

nový

10. 02. 2009, 13:20

Hop
promiň nevěděl jsem že je tady cenzura a že se nesmí napsat něco jiného než souhlas a aby mohl někdo něco napsat tak musí mít nějaké příspěvky
nechceš ty komanče postřílet , aby tady beztrestně nevegetovali?

balli

10. 02. 2009, 14:15

Pánové nikdy nedojdete ke stejnému názoro,protože jedni to řeší globálně(jako dějinou událost)druzí ze strany lidské.Jedni mají nazor ,až filosofický a hodně myslí.Ale klasik říká myslet znamená hovno vědět. Vědět může jenom ten kdo to prožil. A to je ta druhá část házorů na věc.Ale je to paráda,že myslíme. Hodně pípání pod detíkem.

jaki

10. 02. 2009, 14:20

KIM - ked niekto nevie čo je vojna tak nech navštívi stalingrad alebo piave. alebo nech sa prejde po vojenskom cintoríne. to je totiž vojna. nič slávného len nezmyselné zabíjenie.

Hunterss

10. 02. 2009, 17:07

to vlkkrivoklatsky: keby ťa niekto vyhnal z vlastného domu a oraboval, asi by som mu tiež nič pekné neslúbil,možno len

Hunterss

10. 02. 2009, 17:08

si

Hunterss

10. 02. 2009, 17:08

si

Heduš

10. 02. 2009, 17:13

Čím víc se naši „umělci“ a intoši, poňoukaní od nacistických nostalgiků, hrabou ve věcech, jako bylo postřílení Němců v Postoloprtech, tím tak nějak hůř. Pro sudeťáky. Neboť při tom jaksi mimovolně vyšlo najevo, že němečtí obyvatelé Postoloprt nebyli nějací čistě a bukolicky žijící obyvatelé venkova, ale lidé silně pracovně vázání na terezínské ghetto, koncentrační tábor Litoměřice, vražedné zajatecké lágry Richard I a Richard II, což vše bylo na dohled. A že ústeckému výbuchu a vraždění na mostě předcházely útoky wehrwolfů na vlaky, obytné budovy, vraždění Čechů, a to, pozor, po květnu 1945. Takže tím se také víc vytahují z dějin věci, které by oni sami raději zapomněli. Třeba to, že jen pár týdnů před tzv. divokým odsunem táhly po Sudetech pochody smrti, kde vojáci wehrmachtu a dozorci, často sudetští Němci, vraždili lidi po stovkách. A že sudetští funkcionáři NSDAP v městečkách a vesnicích posílali udání na svoje souvěrce na gestapo ještě v začátkem května1945, v době, kdy už i gestapáci ze služeben zdrhli. Jo, jo čím víc se do něčeho šťourá, tím víc to smrdí, že.

Heduš

10. 02. 2009, 17:14

promiňte celý článek zde http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-tonouci-se-uhla-chyta-d48-/p_spolecnost.asp?c=A080513_180916_p_spolecnost_wag

Bata14

10. 02. 2009, 21:41

Pohled z druhé strany - http://nacionaliste.com/view.php?nazevclanku=omyl-nebo-umyslny-zlocin-4-cast-quotakce-postoloprtyquot-aneb-etnicka-cistka-v-rudem-podani-foto&cisloclanku=2008050007

vlkkrivoklatsky

10. 02. 2009, 22:12

Heduš: jenže o tom sdělovací prostředky typu "na vlastní vokna" nemluví. Prostě zlí Češi zabíjeli usedlé sudetoněmecké zemědělce, dělníky, děti, ženy a starce. Druhou stranu mince nevidí, spíš nechtějí vidět.

vlkkrivoklatsky

10. 02. 2009, 22:14

To Hunterss: 7 let před tím z těch samých domovů vyháněli naše český lidi skopčáci. Tak co by asi chtěli? Dostali co si sami způsobili: Jsem zvědav co na to poveš těraz?

Heduš

10. 02. 2009, 22:24

to:vlkkrivoklatsky je to tak.Vytahují se křivdy spáchané na Němcích ale na křivdy spáchané na Češích se zapomíná.Ale to je současný trend a kdo přemýšlí svojí hlavou tak ví co za tím je.

Heduš

10. 02. 2009, 22:27

to Bata 14: promiň,ale u těchto ztránek skutečně nelze čekat nějakou objektivitu

vlkkrivoklatsky

11. 02. 2009, 08:57

to Heduš: bohužel máš pravdu. Jen mně mrzí názory některých, že Češi vyháněli nevinné Němce z domova (ono není divu, byli to jejich spojenci). Skutečnost je ale taková, že se Češi jen vraceli domů a likvidovali náplavu lidského odpadu. Že to odneslo i pár nevinných nechci zpochybňovat. Ale nebylo jich moc - Němci - odpůrci Hitlerovců šli do koncentráků a plynu hned v roce 1938 a 39, válku jich přežilo jen minimum. Ale tohle už dneska nikomu nevysvětlíš. Jen je třeba nahlas křičet, že Postoloprty byly jen slabou odplatou za Lidice, Lžáky a jiné obce s podobným osudem, nejen u nás v Čechách. A je potřeba nikdy nezapomenout a učit to svoje děti........

Delon

11. 02. 2009, 09:28

Vlkkrivoklatský: tak to byl výlev jako z učebnice pro mladé komanče! Ty bys měl učit své děti (ale silně pochybuji podle Tvých příspěvků že už je máš) že vražda nevinného,byť spáchaná pod vlivem jakýchkoliv okolností a na člověku jakéhokoliv národa,zůstane navždy jen vraždou.A o tom tady také v tomto článku šlo především.Vraždy nevinných v Oraduru,v Lidicích,Postoloprtech,na Ukrajině,v koncentrácích rusáků ,němců, nebo kohokoliv jiného, zůstanou navždy vraždami.Uč prosím tě své děti především toto.Učení toho,že smrt z rukou komunisty je milosrdnější a spravedlivější než z rukou jiného diktátora už dávno není pravdou.

benedek

11. 02. 2009, 10:42

vlkukrivoklatsky, heduši a další jim podobní... pokud se seriózně zajímáte o historii a čtete nikolivě jen naší beletrii a učebnice1947-1989 nemůžete zůstat u těchto slušně řečeno nepravd! Pod vlivem filmů v 70-tých jsem se zajímal o čs. opevnění a brannou moc. Časem a nad vzpomínkami pamětníků jsem pochopil proč Hitlerovi nedalo tolik práce přesvědčit naše sudetoněmecké občany. Naprostou většinu toho co jim bylo v roce 1918 slíbeno nový ČS stát nesplnil. I když zde šlo o druhou nejsilnější národnostní menšinu. Pochopili to jako menší zlo, protože byť jsme se zradou vymanili jako nový stát z Versailského diktátu z následných restrikcí vítězů nad poraženými státy Osy. Za to, že dnes nejsme součástí britské monarchie, nebo samoděržaví (kdyby cara bolševici nepopravili), nebo nějaké SLÁVIE, děkujme pomatenému americkému presidentu W. Wilsonovi. ...

benedek

11. 02. 2009, 10:54

... protože naši rádobyvlastenci, když po roce 1918 rozkrádali majetek arcidomu Habsburského velmi vážně uvažovali! Díky tomu, že průmysl budovaný z rozpočtu celé Podunajské monarchie byl soustředěn v zemích Koruny České a především díky tomu, že došlo "jen" k okradení zrádné šlechty a zatím ne k znárodnění tohoto průmyslu nepostihla toto odvětví tak razatně celosvětová krize. Podotýkám jen, že u kormidel firem tehdy stáli dlouholetí politikou nazatížení skuteční odborníci, nikolivě dnešní členové správních rad (aktuální politruci)! Změny v Německu a jeho dynamika rozvoje pak zlákala i Němce žijící mimo hranice tehdejší Říše a lužno podotknout nejen je.

benedek

11. 02. 2009, 11:03

Pojmenovat ty, kdo skutečně zradili naše národní zájmy v Mnichově v září 1938 lze lehce. Byli to naši hlavní vojeskopolitičtí spojenci. Beneš ještě tehdy mohl diktát nepříjmout, ale učinil tak a jeho dalším plánem po abdikaci byl aeroplán. Nechal nás tu díky své jednostranné politické orientaci ve sr.čk.ch. Druhá republika oškubaná mj. o hlavní strojírenskou oblast Těśínska slovanskými bratry Poláky a po odtržení Slovenska se podjala menšímu zlu. Vznikl Protektorát B.u.M..

psotek

11. 02. 2009, 11:08

benedek: průmysl se buduje tam, kde jsou zdroje, jak surovinové, tak lidské. Budovat hutě v Alpách a vozit tam uhlí z Kladna, nebo Ostravy, to je trochu košér. Takovou kravinu si mohli dovolit komanči v Košicích.

benedek

11. 02. 2009, 11:10

Němci spolu s anektovanými Rakušany si velmi dobře z WWI. pamatovali kvalitu škodováckých zbraní a uvědomovali si proto potřebu udržet chod zdejšího průmyslu. Proto nás s ohledem na ostatní území pod jejich sférou vlivu nechali relativně na pokoji. Změny, které nastavil R. Heydrich byly navíc ve smyslu právě pokračování dosavadní průmyslové dynamiky. Pravým důvodem jeho likvidace nebylo jeho nové působiště a snaha vymítit tento národ...

psotek

11. 02. 2009, 11:16

bebedek: Němci moc dobře věděli, že slepice, která nosí zlatá vejce se nezabíjí. Ovšem kdyby tu válku vyhráli a "měli klid na práci", to už by byla jiná.

benedek

11. 02. 2009, 11:16

Oni ho vysocí představitelé III. říše v lásce kromě málo vyjímek neměli. Jako mimo jiné šéf Interpolu měl o mnoha z nich a jejich napojení na různé mafie tolik informací, že hledali všelijaké možnosti jak se ho zbavit. No a prozřetelnost přidělení této jeho funkce, o kterou zrovna moc nestál jim dala šanci. Bezvýznamný unuděný Beneš "dostal" prostředníctvím Moravce znamenitý nápad! Nikoho předtím v té době nenapadla podobná pitomost. Každý rozumnější politik by zvážil důsledky tohoto jednání. I když příležitostí bylo přehršel. Samotný Hiter přeci také jezdil v otevřené limuzíně...

psotek

11. 02. 2009, 11:20

A dobře mu tak volovi. To takový Hans Frank v Polsku, ten by si to nedovolil

benedek

11. 02. 2009, 11:22

Naši stateční parašutisté vědomi si rozkazu bohužel vinou špatných anglických zbraní atentát málem nedokončili. Navíc češští lékaři Heydricha málem zachránili! Museli proto být narychlo povoláni odborníci němečtí, kteří jej vlastně dorazili. To co spoluvěrní Heydricha a lavně další, kteří si na násilí vytvářeli vlastní kariéry rozpoutali není nutné zde uvádět. Tedy konstatuji, že Lidice, Ležáky a spousty dalších obětí (včetně mého dědy) nejsou dílem prostých sudetských Němců. Těm, kterým je to vyčítáno jako odplata za hrůzy Protektorátu.

Heduš

11. 02. 2009, 11:28

to benedek:ty jseš dobře zpracovanej Ty jseš ukázkový příklad bezvýhradného přijetí zkreslených a zmanipulovaných výlevů nacistické ideologie a takzvaných vlastenců kteří vzhlížejí ke třetí říši a strejdovi Ádovi.Ono to chce číst a studovat více pramenů a né si přečíst z nudy knihu kterou psli tzv "historici" z ústavu pro soudobé dějiny.
To Delon:jistě kdo má názor jiný než prosudeťácký je automaticky komanč.Jenže on s těma dětma má pravdu!Nicméně si mě pouze utvrdil v tom, že se z DW stala svatyně nacitických pohrobků pro které je vše Německé svaté.Bohužel už se nejedná o sběratelskou posedlost Třetí říší,ale veřejnou obhajobou a vyznáním k nacistické ideologii

psotek

11. 02. 2009, 11:30

Jenže právě ti prostí sudetští, rakouští, pomořanští, atd. Němci udělali to svinstvo kolem, Hitler, Heydrich, K.H. Frank, ti nikoho osobně nezabili.

Heduš

11. 02. 2009, 11:33

benedek: http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=136

DFC

11. 02. 2009, 11:39

benedeku: Dovolím si ti oponovat ve dvou věcech.
1) Prostí Sudetští Němci aktivně pomáhali Karlu Hermannovi, Konrádovi a Adolfoci rozbít svobodné Československo. Samozřejmě neomlovám zvěrstva po válce páchaná, jen jemně stírám pel jejich nevinnosti.
2) Rozkrádání arcidomu rakoského mě pobabilo. Kdybych to měl takto pojmout, co pak bylo rozkradení majetku Českých stavů, po bitvě na Bílé hoře? Císař nakradl a pak blahovolně část rozdal svým věrným. Nemám také pocit, že by čeští Němci - podnikatelé na tom nějak prodělali. Ba naopak a když se v Německu začalo zbrojit, tak tady taky.

DFC

11. 02. 2009, 11:40

Omlouvám se za gramatické chyby

psotek

11. 02. 2009, 11:47

DFC: Tesat do kamene

vlkkrivoklatsky

11. 02. 2009, 13:07

To Delon a další obránci nevinných německých soukmenovců: Aby bylo jasno, bolševický učebnice nelhaly o nic míň, než ty havlovský. Co vím o době odsunu a o Postoloprtech, vím od lidí, který tozažili. Když se můj děda vráti po válce domů do sudet na SVŮJ statek, ti hodní rodiče padlého SS hrdiny, vyhrožovali smrtí celé jeho rodině, jednmu z dětí zlomila něm. mutter ruku, koním podřezali šlachy a pod. Z tátovy strany půl rodiny nepřežilo Lidice. MNě chceš něco Delone vykládat o vraždění nevinných? A mimochodem, každej kdo přišel se Svobodovcema z ruska, nebyl komanč..........

psotek

11. 02. 2009, 13:12

Jo, hlavně Volyňáci a Rusíni, ti věděli co jsou bolševici za svoloč

vlkkrivoklatsky

11. 02. 2009, 13:16

To Delon: A víš co učím svoje děti? (mám 3) Učim je střílet ze všeho, co se dá domů opatřit. Učím je přežít v přírodě. Učím je číst taky mezi řádkami a taky jim vykládám o těch, co se klaní dodnes Adolfovi, Habsburkům a jiným diktátorům, aby věděli proč je učím střílet.

vlkkrivoklatsky

11. 02. 2009, 13:17

To DFC: jsem zvědavej, kdy se o tobě tady dočtu, že jsi taky bolševik

psotek

11. 02. 2009, 13:24

vlkkrivoklatsky: skalní vlastenci to mají dneska těžké (kromě těch kokotů Nic než národ) . Jestli děti dobře vychováš, nebudou to mít v dnešní křivácké době nijak lehké.

nový

11. 02. 2009, 17:13

vlkkrivoklatsky

Hunterss

11. 02. 2009, 18:41

Ďakujem za pekný výklad,vďaka pár luďom tu som zistil že vraždenie a rabovanie je šlachetná a na duchu povznášajúca vec. Nezastávam sa tu našich spojencov ,ako som sa nižšie dočítal. Chcel som poukázať len na nezmyselné názory ludí, ktorý tvrdia že vraždenie bola spravodlivá odplata.

Dole.kop

11. 02. 2009, 20:53

Víte existuje jedno takové krásné a spravedlivé přísloví : Oko za oko, zub za zub...jediná spravedlnost je smrt...

white

12. 02. 2009, 21:18

Benedek má pravdu, veškerý sajrajt v Evropě nastal po rozpadu R-U monarchie. V myšlení národa pak nastal zlom po Benešově plánu, pardon, aeroplánu, a po válce, když měl plán na "vylikvidování němců", které bylo omilostněno dekretem až někdy do roku 1946 a aktéry stihl symbolický trest, někoho v podobě služby ve státní zprávě.
Minulý režim měl trochu výhodu - veřejně o sudetoněmeckém problému nemluvil, nepsal a neučilo se oněm, takže jsme měli zapomenout. A najednou ejhle, je tu někdo kdo se snaží připomenout, že osvobození nebylo jenom Vyvalte sudy či Kaťuša, ale taky rabování, vraždy, znásilňování, mučení, to vše ve jménu boje za svobodu a nepotrestatelné až do roku 1946.

psotek

13. 02. 2009, 10:21

white: Minulý režim naopak o sudetoněmeckém problému mluvil (pravda, z té zlé čehůnské strany), ale taky mimo jiné mu ten problém taky pomohl vyhrát volby. Lidi si v 46. ješte dobře pamatovali na hospodářskou krizi, na to jak nás Západ hodil přes palubu a samozřejmě taky, že podstatnou část republiky osvobodilo SSSR. To že si to dohodli spojenci v Jaltě, to už zase tak moc lidí nevědělo.

Delon

13. 02. 2009, 10:50

White: souhlas,ale levicovým extrémistům tohle nevoní.Lidskost a spravedlnost jim byla vždy cizí.Pro ně byl každý nepřítel a za slušného člověka byl považován vždy jen příkladný komunista.Poválečné vraždění byla v tom lepším případě jen nesmyslná a navíc neadresná msta a vraždění nevinných.V tom horším to byla touha po získání majetku,nečisté svědomí, nutnost zavděčit se a očistit ze spolupráce s němci.Opravdových hrdinů kteří nesouhlasili s okupací a bojovali proti němcům bylo jen velmi málo.Většina lidí si oproti jiným národům žila na tehdejší poměry celkem spokojeně a chovala se neutrálně,ale další velká skupina lidí (českých) s němci aktivně spolupracovala a tak se musela s co největší brutalitou za své poklonkování němcům očistit.K tomu jim pak posloužili právě ti neviní.Komunisti o jejich hnědé spolupráci s němci dobře věděli, ale byli si vědomi zároveň i toho,že právě tito lidé jim odměnou za beztrestnost odvedou stejně špinavou práci v barvách rudých.I oni totiž potřebovali k prosazení svých zájmů brutalitu a tito se jim předvedli přesně podle jejich představ.Tuto lůzu pak použili podobně jako němci proti opozici a opravdové Čechy a vlastence kteří aktivně bojovali proti okupaci,nahnali do pracovních táborů a nastal teror komunistický.Hned po komunistickém puči, ke kterému napomohlo myšlení obyčejného člověka ovlivněné poválečnými náladami si lidé uvědomili, že komunisté jsou pohromou nejen pro národ ,ale celý svět.Nikdy už jim však nebyly dovoleny svobodné volby a čtyřicetileté řádění komunistů se pak následně podepsalo nejen na devastaci hospodářství,ale hlavně na morálním úpadku celého národa.Jak hluboko se jim povedlo dostat lidem pod kůži si můžeš přečíst právě zde.Smrt nevinných z rukou kapitalistů je brutalita,ale smrt nevinných z rukou komunistů je spravedlnost.

ŠMAX90

13. 02. 2009, 16:09

at byli jaký cteli do historie se zapsali jako barbaři.ale ja si osobně nemyslím .že všichni byli zlý a zasloužily trest .jiní poslouchali rozkazy a to se přece od vojáků čeká poslušnost a věrnost.za vše mohla hrstka blbů a ne vojáci takový jest můj názor.

Heduš

13. 02. 2009, 18:00

"Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto nové lži budou přednášet. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku."
To jsou slova prezidenta Beneše která pronesl po válce na adresu sudetských Němců.Jsou absolutně pravdivá a já nemám nejmenší důvod tyto slova brát na lehkou váhu.Na rozdíl od nás kteří se tu hádáme v té době žil,znal souvislosti,jednal s nimi před Mnichovem atd..Určitě věděl co říká.White,Delone a ostatní kteří se hluboce klaníte před Německým živlem s ústy plnými vlastenectví,uvědomujete si vůbec že právě sudetští Němci byli ti kvůli komu se konala Mnichovská konference?

Bata14

14. 02. 2009, 00:07

Co s tím vším měli společného děti které ten bolševickej ksindl umlátil bejkovcem?

nový

14. 02. 2009, 08:50

Bata
co to bylo za ksindl co vyvražďovál děti po tisících , nebo to byli nadlidi , ušlechtilá rasa , kterou teď obdivujete a litujete?
stát se to nemělo , ale šmahem to odsoudit a nevidět proč se to stalo to je špatně a svědčí to o jednostranném nadržování nacistickému ksindlu.

steinar

14. 02. 2009, 08:51

nacizmus nahradil červeny teror ,a červeny rozputali teror pomsty... vlk krivoklatsky ty si komunista?lebo mam pocit že rudy boli najnajlepši

Heduš

14. 02. 2009, 10:33

steinar...příčina a důsledek,akce a reakce jasný? Nevím proč by měli být všichni kdo si nesypou popel na hlavu a nelíbají zem po které chodila noha sudeťáka komunisti.Už je to docela trapný.

Delon

14. 02. 2009, 10:43

Heduš: Trapnej seš především Ty.Dvakrát po sobě jsem si přečetl mé příspěvky,ale v žádném by normálně myslící člověk nenašel ani náznak toho,že bych se klaněl Hitlerovi.Rozumně jsem se snažil vysvětlit,že smrt nevinných ať je z rukou kohokoliv a za jakýchkoliv okolností,zůstane navždy jen sprostou vraždou.Katyň (rusáci),Lidice (němci),Postoloprty (češi).Ve všech případech ( a bylo jich samozřejmě více) zvěrstva spáchaná na nevinných.
Ale budiž. Vím oč jde a nepřekvapuje mě to.Oni totiž komunisti o své minulosti nikdy slyšet nechtěli.Celou dobu jim stačilo nás strašit německými koncentráky.Důvod byl jasný.Odvést pozornost od  zločinů a koncentráků jejich vlastních.Hraješ si na vlastence,ale nějak ti uniklo,že právě ti tolik obdivovaní komunisti, jich mají na svědomí nejvíce.
Komunistické revoluce vznikaly v různých státech Evropy již dříve,ale vždy byly potlačeny.Chytla se pouze v Rusku a to ze dvou prostých důvodů.Neuvěřitelná brutalita s kterou byl převrat uskutečněn a také tím,že Rusko bylo neskutečně zaostalou a totálně negramotnou zemí.A až z této negramotné země byl pak násilně šířen po celé Zemi.Výsledek byl vždy stejný.Milióny mrtvých a totálně zničené ekonomiky,kdy jsou lidé hladem nuceni ožíárat kůru stromů.O počtech obětí při jeho šíření ani nemluvím.Několikrát násobně více,než povraždili němci, kterými nás neustále strašili. Takže Heduš,nejsem nacista,jen mám jasno v tom,čeho se mám obávat více.

Heduš

14. 02. 2009, 10:53

Dnes platí, že zatímco Němci byli různí a naprostá většina byla proti Hitlerovi, tak Češi jsou všichni stejní a všichni vraždili ženy a děti. Takhle se prezentuje historie sudetskými Němci.Delone nechápu proč sem taháš revoluce a poválečný vývoj.

Heduš

14. 02. 2009, 11:32

Našimi obhájci sudeťáků je velmi odsuzován tzv. „divoký odsun“. Ani mě se v té době nelíbil, ale je nutno si uvědomit, že válka nebyla v době prakticky ukončena. Byla to doba kdy se lidé v podobě živých koster vraceli z koncentráků, doba pláče nad tisícovkami mrtvých umučených nacisty v koncentračních táborech, doba šoku, protože my jsme přežili a oni, Němci prohráli. Nacisté se prohlásili za Němce a němci za nacisty. Toto byl důvod toho, že nejen u nás, ale v celé Evropě chodili Němci s oholenýma hlavama, s hákovými kříži na kabátech, a že zpočátku některé Němce věšeli na lucerny. Vykládat, že to vše dělo jen u nás je možné jen proto, že se, bohužel, jen u nás našlo a stále nachází dost tajných obdivovatelů „německé velikosti“ a lidí, kteří za „hrst šošovice“ dokážou hanobit vlastní národ. Kdyby hlásali podobné nepravdy v Paříži, Itálii, Belgii, Polsku, Norsku a dalších státech Evropy, tak by se tam se zlou potázali. Jenom u nás dostávají dostatek prostoru.
celý článek http://krejci.bigbloger.lidovky.cz/c/48986/Priciny-odsunu-sudetskych-Nemcu.html doporučuji přečíst autor je pamětník a je to velmi objektivní.
Delone: Kde pořád berete ty čísla?Proč čerpáte pořád z jedné knihy kterou napsal "kolektiv autorů" a kterou historikové označili za snůšku polopravd,nesmyslů a výmyslů?Už jenom čekám kdy z tebe vypadne těch půl milionu umučených sudeťáků při odsunu.

Delon

14. 02. 2009, 12:15

Heduš: příteli,ze mě už nic nevypadne a nebuď hysterický.Proč sem tahám revoluce? No protože jsi mě označil za člověka,který se klaní Hitlerovi.Sice sprostá urážka,kterou jsem toleroval jen s ohledem na to,že jsi byl pravděpodobně rozrušen zjištěním,že i smrt z rukou komunisty může být nespravedlivá.Špatně se vám dýchá a máte rudo před očima,z historických faktů,které jste nedokázali zamaskovat a překroutit.Ti tví komunisti nejprve všechno sebrali sudeťákům a tak moc se jim to zalíbilo,že následně vše sebrali vlastním lidem.No a stejně jako Hitler, pak nepohodlné zavřeli do pracovních táborů kde je udřeli k smrti.Pak kolem dokola republiky postavili dvojitý drátěný plot a říkali si tábor míru

Kutílek

14. 02. 2009, 12:32

taky máš Delone rudo před očima? spíš už ne co? zhruba 20 let

Heduš

14. 02. 2009, 12:32

Delon:Docházej argumenty?

Bata14

14. 02. 2009, 14:26

Heduš:Ty asi nebudeš rudej,ale tipuji tak na ž.l.u.Je mi jasný co Vám Němci provedli a že jste se museli plazit před jejich původem,ale co už naděláš taková byla doba ...

Heduš

14. 02. 2009, 15:38

Bata 14:ne jseš na omylu naopak si o současném národě vyvolených myslím své.Já a má rodina z obou stran pochází z pohraničí jako původní obyvatelé.To znamená že tam rodina ze strany mého otce i mé matky žila už za císaře pána.Proto se nás mnichovský diktát velmi dotkl Babička z otcovy strany ještě ži je,je to velmi čiperná 90 letá paní,babička z matčiný strany umřela před pěti lety.Dědy jsem zažil taky oba už jako schopný dělat si sám své úsudky.Proto jsem měl a mám informace o dění v pohraničí z první ruky a nemám nejmenší důvod o nich pochybovat nicméně pojďte se přestat hádat narazil jsem na velmi zajímavou úvahu která se mi velice zamlouvá a je škoda že to tak nedopadlo
Stali jsme se spoluvítězi II. světové války, ale nikdo to nepoznal. V zoufalé bezradnosti jsme se zavěsili na Moskvu.

V návalu neschopnosti ovládat jsme si1945 vyhnali sudetské Němce, místo abychom si jako vítězové tento národ podrobili a získali jeho důvěru pro vlastní cíle a záměry (levné a kvalifikované pracovní síly, schopné okamžitého nasazení na znovuobnovení všech sfér národního hospodářství, tak jako spolehlivá volební mašinerie proti komunistům).

white

14. 02. 2009, 19:02

Heduš: slova Beneše znám, část své viny svalil na jiné. Zajímal by mne názor babičky na přijetí Mnichovského diktátu.
Při odsunu soudruzi přišli na to, že udělali chybu, takže část "sudeťáků" zde zůstala jako síla potřebná pro udržení chodu pohraničních závodů - sklárny, pily a pod, nehledě na to, že ze sběrných táborů část osazenstva byla zapojena do "nucených prací" v zemědělství a lesnictví. A do područí Moskvy nás zavěsil Beneš, když podepsal někdy v roce 1943 smlouvu o poválečné spolupráci, což byl jeden z důvodů k odmítnutí tzv. Mashalova plánu

Heduš

14. 02. 2009, 20:35

White: názory mé babičky jsou dost radikální až militaristické co se týče Němců Dokonce mluví i sprostě což u ní nebývá zvykem Když se vraceli domů tam co museli v roce 39 opustit,našli hospodářství vypálené.Je pravda že dostali přidělené jiné,dokonce ve stejné vsi a ani ho nemuseli splácet jako ostatní osídlenci z vnitrozemí,ale prostě už to nebylo ono Bratr mého pradědy,jejího otce umřel na konci války při nepokojích v Ústí n/L.Jinak malá zajímavost,děda byl pak jeko kulak zavřenej kolem padesátýho
Jinak co se týče Beneše,myslím že to tak jednoduché nebylo.Jenže na to tu asi není prostor,můžeme se maximálně hádat pomocí odkazů na různé články a studie s danou tematikou.Takže

Krokus

14. 02. 2009, 22:57

teda nestačím se divit... podle některých diskutujících v r. 1945 žili na území dnešní ČR dva národy- Němci, kteří byli nacisty a Češi, pravděpodobně bez výjimky komunisté

WH44

15. 02. 2009, 14:14

Milá Heduš,je zajímavé,že tato zvěrstva na civilním obyvatelstvu se děla jen v ruské zóně.Ještě jsem neslyšel,že by třeba americká armáda dva měsíce po válce povraždila stovky něm.civilistů tak jak to učinili "Svobodovci" v červnu 45 na Moravě.

nový

15. 02. 2009, 19:12

ještě jsem neslišel , že by němci odněkud američany vystěhovali a ,že by američtí občané zažili třeba Terezín,Lidice atd.

WH44

16. 02. 2009, 20:27

Američané jistě ne,ale Francouzi ano a přesto nevraždili ženy a děti.

nový

17. 02. 2009, 10:11

ve francii jsem nebyl nemohu posoudit

Nibelungen

17. 02. 2009, 10:42

Přes spáleniště, přes krvavé řeky,
jdou MSTíCí PLUKY neochvějně dál.
Na naší straně srdce, právo věky,
jdem vpřed jak čas, jak POMSTI HROZNí VAL.

Inoboediens

17. 02. 2009, 12:56

Zajímalo by mne, odkud přesně byla převzata ta poslední fotografie. Neboť údajně se jedná o české civilisty, které za květnového povstání povraždili esesáci někde na okraji Prahy. Naopak Němci dlouho trvali na tom, že se jedná o německé obyvatelstvo zmasakrované při divokých odsunech.

vyhloš

17. 02. 2009, 15:46

WH44: ono na východní frontě se bojovalo trochu jinak, jak na západě

WH44

18. 02. 2009, 10:46

Ano to je pravda,na východě se skutečně bojovalo jinak,ale o to tady nejde.Tohle se nedělo za války,ale již v době míru.A Postoloprty nejsou v Rusku.

vyhloš

18. 02. 2009, 15:54

WH44: o to jde dost kamaráde zbytek vydedukuj

Liška ryšavá

19. 02. 2009, 13:54

Myslím že američani a atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki a jejich následky dodnes mluví za vše.Každá armáda měla své. Někdy víc,někdy mín. O něčem se nemluví,protože to není,jak se říka v kurzu a některé věci se už ani nedozvíme. Tímto nikoho neobvinuji ani nehájím. Nechci aby na tohle reagoval,jen sem chtěl napsat svůj názor,že války jsou nejhorší výmysl lidstva.

MW

21. 02. 2009, 16:01

Moc hezký článek!
- zvěrstva páchají vždy obě strany, ne jen jedna! (ta vítězná je tutlá)
- vždycky to odnesou civilisti.
- škoda že se na takovéto věci zapomíná!

Rousy

25. 02. 2009, 23:13

Jaký by byl asi popis přeživších obyvatel nekolika (přesný počet neznámý) ,vesnic v Polsku ,
Ukrajině,Rusku,Česko-Slovensku ,Itálii atd....Myslím,že by se snad nedal ani publikovat.To asi vyhnilo a už to nikoho nezajímá,viva hrdinný wehrmacht

Rousy

25. 02. 2009, 23:24

Ja,my nykomu nyc neoplacat,to my pro vesely Fuhrer......A to je v pořádku.

MIRI

05. 03. 2009, 13:17

No vidíš, Ja som dnes odoslal podobný článok o činnosti partizánov a masakre občanov nemeckej národnosti r. 1944 za SNP v obci Sklené a adminko mi ho zmazal. Pokiaľ by si mal záujem prečítať si tento článok cvakni ádres. pošlem

PetaVeris

15. 03. 2009, 17:56

jo MW ma total pravdu a ten nebo ten vzdycky to odnesou hlavne civilisti a to je ten hnus

sosonek

11. 05. 2009, 20:10

ono je to jedno. Hitler, ruská armáda, komunisti včetně stalina jsou neskutečná hovada.

rejjack

29. 05. 2009, 08:54

sosonek: zato amerikáni a angláni jsou praví lidumilové. Ovšem např. kdo vydal Rusům Vlasovce a Jugoslávcům ustašovce ? Jejich osud musel být předem jasný....Jinak poslední foto nejsou "zavraždění" sudeťáci, ale naopak Češi, povraždění jednotkou SS v Praze na Pankráci během povstání (viz. např. kniha Jindřich Marek, Barikáda z kaštanů, str. 252)

psotek

13. 06. 2009, 11:36

rejjack: No, to by mě taky zajímalo, co by asi tak udělali američani, kdyby existovala nějaká taková SS- US. divize, která by řádila na jejich území, jako ustašovci a dostala se jim po válce do rukou. Ani nechci třikrát hádat

holz

17. 06. 2009, 11:54

Výborně napsané . Je zarážející , kolik tisíc německých civilistů a zajatých vojáků Wehrmachtu bylo v roce 1945 v Čechách povražděno ! V tomto případě organizovaně Českou Armádou . Nejvíce jsme si vyhnáním 3 mil. sudetských němců uškodily sami sobě . Kdo dnes přejíždí Česko - Německé hranice , nebo se podívá na staré pohlednice , nemůže si nevšimnout značného rozdílu . Našim dědům , za vyhnání sudetských němců , rozhodně NEDĚKUJI .

psotek

17. 06. 2009, 20:49

holz: já naopak, a to co se dělo v jugošce v devadesátých létech mě v tom jenom utvrzuje.

fero baliga

03. 07. 2009, 17:12

mohol by mi nekdo potvrdit ze ten maly nakladak na poslednom obrazku je tatra 27??? plzzz

wwww

04. 10. 2009, 13:39

V důsledku odsunu zemřelo 250 000 němců!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kolik za doby protektorátu??????????

psotek

06. 10. 2009, 17:41

wwww: Jenom jestli do toho počítáš ty mladé kluky co Adolf odsunul na východní frontu a podobně.

wwww

06. 10. 2009, 19:50

To číslo je pouze z našeho odsunu (naše republika) a je to max. odhad podle vojenských odhadů a historiků .To není moje číslo!!!

Krokus

10. 10. 2009, 21:57

wwww: moná i víc než 1/4 mil. ... tedy věříš-li "historickým veličinám" z Posseltova výzkumného ústavu (jinak známého též pod názvem Sudetoněmecé krajanské sdružení)... není bez zajímavosti, že ti také poslední foto použili jako důkazní materiál, dokumentující český teror vůči Němcům, ačkoli jsou na něm časké děti a ženy (minimálně jedna ve vysokém stupni těhotenství), zavražděné příslušníky na těchto stránkách tolik obdivovaného černého sboru

Krokus

10. 10. 2009, 22:04

za překlepy se omlouvám... možná... Sudetoněmecké... české... jo s ns té fotce samozřejmě nejsou pouze děti a ženy, jistě tam jsou i muži... např. bratři, otcové a dědové těch dětí

Buru

30. 03. 2010, 12:39

Na poslední fotografii jsou dle knihy Jindřicha Marka - Barikáda z kaštanů,,Čeští policisté u dalších zavražděných ČESKÝCH civilistů v pankráckém úseku po skončení povstání." Bohužel,tato fotografie byla presentována Sudetoněmeckým lendsmanšaftem v jedné z jajich publikací pod názvem,,Zavraždění Němci, odtažení na kraj silnice." mslím, že konkrétně v tomto případě došklo k obrovské urážce těchto českých obětí povstání...ale jsme v čechách...

PaZa

31. 03. 2010, 21:54

drahý BURU, článek zde je již déle než rok a ihned po jeho zveřejnění jsem byl upozorněn na tento omyl. Veřejně jsem se zde ihned omluvil a podal jakési vysvětlení a dodnes se kaji za to a lituji, že jsem si lépe neprověřil. Hold nedá se věřit ani solidním webům. Kdyby jsi četl i diskuzi pod článkem, věděl by jsi že se to tam řešilo několikrát a nemusel jsi tady hned někoho soudit. Ale co se divím - jsme přece v čechách....

Baar

13. 05. 2010, 20:26

PaZa: Proč se omlouvat,pokaždé se najde ten druhý na špatné straně co to myslí dobře a blbě dopadne.Češi vyhnaní z tak zvaných sudet či němci z jejich domoviny.Němci do čech přišli za první kolonilzace po roce 1206.Kdo měl právo setrvat na své hroudě,rozhodně ne ti co podněcovali vzájemnou nevraživost co se dálo v před mnichovské republice.A soudit někoho po letech a neznát souvislosti je blbost.

buben

13. 06. 2010, 21:29

kdybysis dal tu praci a sledoval jak se tady nemci od nepameti chovali vuci cechum tak by jsi pochopil ze nic jineho ani nemohli cekat

nadka77

07. 08. 2010, 16:37

Já jen nechápu jak se mohli Češi po válce mstít na malých dětech jen kvůli tomu že byli Němci.Určitě každý z nich měl po válce v sobě chuť se pomstít,ale na kojencích a batolatech?.....

eboko

24. 10. 2010, 18:42

Odsun němců byla totální hloupost !!! Ať už kvůli územím sudet kam se dostala česká lúza , která nahadila dlouhodobé tradice , historii a vztah k přírodě . Nikomu jeho názor neberu , ale raději si něco přečtěte než budete soudit že to bylo správné , například knihu - Znovuobjevené Krušnohoří od  Mikšíčka.

Krutor

26. 05. 2011, 16:21

Všem, kteří se nějak zastávají němců, nebo nějak protestují proti jejich odsunu. My jsme tenkrát nežili a tak v podstatě nemůžeme hodnotit důvody tehdejších činů. A pokud už je chceme hodnotit, měli bysme znát všechny události v kontextu.

Pokud se některým lidem zdá, že to, co češi udělali německým civilistům je něco strašného a neodpustitelného, co by se mělo začít znova vyšetřovat a za co by jsme se snad měli omlouvat, nebo dokonce stydět, měl by si takový člověk vytáhnout hlavu z p....e a začít číst o tom, co německá armáda dělala civilnímu obyvatelstvu od Čech až po Sovětský svaz. Počet takto zmasakrovaných německých civilistů v Čechách se vůbec nedá srovnávat s tím, kolik bylo takto zavražděno civilistů v jiných zemích. Například jen v Bělorusku bylo vypáleno asi 700 vesnic a veškeré obyvatelstvo, včetně žen a dětí bylo buď zastřeleno, nebo zaživa upáleno. Pokud to někoho zajímá, doporučuju film "Jdi a dívej se". A to se ještě nebavím o zacházení s civilisty v koncentrácích.

Pokud chce někdo argumentovat tím, že už bylo po válce a že to je něco jiného, jako spáchat masakr civilistů za války, tak takový člověk by se měl rovnou nechat vyšetřit. Znamenalo by to totiž, že za války můžu udělat jakékoli svinstvo a když se situace obrátí, zvednu ruce nad hlavu, že se jako vzdávám a nikdo se mě nesmí dotknout? A když ano, tak je to zločin? Každá akce vyvolá reakci. Nemůžete čekat, že někdo bude dodržovat zákony, na které vy jste zvysoka kašlali.

V současnosti nás proněmecká média masírují propagandou. Proč nejdou totéž dělat do Polska? Tam se při odsunech určitě zabilo víc němců než u nás. Protože by je poláci hnali sviňským krokem. Polsko ztratilo za války 1/5 obyvatelstva! Zdaleka nejvíc ze všech zemí. To jen u nás jsou politici prodejné děvky, co tuhle demagogii podporují. Z SSSR se hrstka posledních válečných zajatců vrátila domů v roce1955 a neslyšel jsem, že by si němci u ruské vlády dnes nějak stěžovali. Často jsem četl o tom, že spousta tehdejších vojáků nenáviděla zajaté němce tak, že by je nejradši na místě zastřelila. Chcete jim to dnes vyčítat?

Německé obyvatelstvo volilo Henleina a jeho program na rozbití republiky. To byl v podstatě čin vlastizrady. To se podle tehdejších zákonů měli po válce všichni postřílet?

eboko, holz: Jsi ty vůbec Čech? "česká lůza". Běž s tou sebekritikou do h....u. Němci si tohle zavinili sami! Je úplně jedno, jestli šlo o civilisty nebo ne. Svezli se s Hitlerem a ostatními. To by se němcům hodilo, všechnu vinu hodit na Hitlera a oni sami, aby zůstali křišťálově čistí, že? My nic, to všechno Hitler.... Podívejte se na dobové týdeníky. Jak ho všude ti civilisté vítali, jako zachránce německé menšiny, které češi tak ubližovali v pohraničí za 1rep. Kdyby Němci vyhráli válku, tak byste hoši dnes mluvili německy a nebo bydleli za Uralem.

nadka77: Nechápeš? Tak to asi nečteš, nebo si myslíš, že němci tohle nedělali? Proč a za co se mstili batolatům v SSSR a ostatních okupovaných zemích? Co takhle kdyby jsi se zkusila vcítit do nějakého vojáka, který došel z Buzuluku do Prahy a cestou viděl od němců vypálené vesnice se zmasakrovaným obyvatelstvem, koncentráky. Pak dojde domů a celá rodina mrtvá... Nevím, ale pokud bych uviděl pár německých civilistů, tak bych je možná taky zastřelil a vůbec bych neuvažoval o tom, jestli se někdo z nich něčím provinil.

Němci měli velkou kliku, že odsud vyvázli tak lacino.