Úvod / Články

Tak jak je to od 1.9.2011 na Slovensku

29. 09. 2011 Autor: zima 6154× 147

Dopředu všechny upozorňuji, že nejsem právník, jedná o mé názory a můj právní výklad. Ostatní nechť činí jak se jim zlíbí.

Tak jak je to od 1.9.2011 na Slovensku jsem již psal. Proto to pro zopakování to pouze znovu uvedu a nebudu se ke Slovensku již vracet.

tak toto je výtah z novely Trestného zákonníku platný k 1.9.2011

„§ 249 Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

 1. Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 2. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
  a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,
  b) z osobitného motívu,
  c) vo väčšom rozsahu, alebo
  d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

 3. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
  a) v značnom rozsahu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.

 4. Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
  a) vo veľkom rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia,
  c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
  d) za krízovej situácie.“.

Za § 249 sa vkladá § 249a, ktorý vrátane nadpisu znie:


„§ 249a Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty

 1. Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadováží alebo prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 2. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený
  v odseku 1 
  a) z osobitného motívu,
  b) vo väčšom rozsahu, alebo
  c) prostredníctvom počítačového systému.

  1. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený
   v odseku 1 
   a) závažnejším spôsobom konania, alebo
   b) v značnom rozsahu.

 3. Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený
  v odseku 1 
  a) vo veľkom rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty požívajúci ochranu podľa osobitného predpisu.“.


Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane památkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 208/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Archeologický nález je hnuteĺ´ná věc alebo nehnutetl´ná vec, ktorá je dokladom o živote člověka a o jeho činnosti od najstarších dob do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

Co se týká České republiky je potřeba se podívat:

Nejprve obecná úprava:

Zákon č. 40/1964 Občanský zákoník

odkaz

§ 135

 1. Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

 1. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.

Jsou tam i další odstavce, tyto jsou podle mne nejzajímavější

Benešův dekret č. 108/1945

odkaz

Dekret presidenta republiky
ze dne 25. října 1945
o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech
národní obnovy.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

ČÁST I.
KONFISKACE NEPŘÁTELSKÉHO MAJETKU.

§ 1. Vymezení konfiskovaného majetku.

 1. Konfiskuje se bez náhrady - pokud se tak již nestalo - pro Československou republiku majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva (jako pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví:
  1. Německé říše, Království maďarského, osob veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německé strany nacistické, politických stran maďarských a jiných útvarů, organisací, podniků, zařízení, osobních sdružení, fondů a účelových jmění těchto režimů nebo s nimi souvisících, jakož i jiných německých nebo maďarských osob právnických, nebo
  2. osob fysických národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, nebo
  3. osob fysických, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně podporovaly jakýmkoli způsobem německé nebo maďarské okupanty, nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky ( § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky k Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národu, jakož i osob, které strpěly takovou činnost u osob spravujících jejich majetek nebo podnik.
  4. Ustanovení odstavce 1, č. 3 platí i pro osoby právnické, pokud lze fysickým osobám, které jsou jejich členy nebo podílníky na majetku nebo podniku (kapitálovým účastníkům), přičítati vinu na postupu orgánu zastupujícího právnickou osobu nebo pokud tyto osoby zanedbaly přiměřenou opatrnost při jeho volbě a dozoru naň.
  5. Konfiskaci podléhá rovněž veškerý majetek, který náležel v době po 29. září 1938 subjektům uvedeným v odstavcích 1 a 2 a byl v době rozhodné podle odstavce 1, věta první, po případě je ještě, ve vlastnictví osob, v jejichž rukou by konfiskaci nepodléhal, leč by podrobení takového majetku konfiskaci neodpovídalo zásadám slušnosti.
   1. O tom, jsou-li splněny podmínky pro konfiskaci podle tohoto dekretu, rozhoduje příslušný okresní národní výbor. Rozhodnutí lze doručiti veřejnou vyhláškou, i když nejsou splněny předpoklady § 33 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Z rozhodnutí okresního národního výboru lze se odvolati k zemskému národnímu výboru (na Slovensku k příslušnému orgánu Slovenské národní rady). Zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní rady) může, a to i během řízení, převzíti vedení řízení a rozhodnouti v první stolici o věci. Rozhoduje-li takto v první stolici zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní rady), lze se z jeho rozhodnutí odvolati k ministerstvu vnitra. Ministr vnitra může způsob rozhodování podle tohoto odstavce blíže upraviti směrnicemi.

§ 19. Ustanovení trestní.

 1. Kdo vědomě poruší některé ustanovení tohoto dekretu nebo nařízení podle něho vydaných, nebo kdo se dopustí pletich, jež jsou způsobilé rušiti konfiskaci nebo řádné přidělování konfiskovaného majetku, bude potrestán - bez újmy soudního stíhání - okresním národním výborem pro přestupek pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty buď vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění do 1 roku.
  1. Přestupky uvedené v odstavci 1 se promlčují ve 3 letech.

Jinak toto trestní ustanovení bylo zrušeno zákony v této posloupnosti - zákonem č. 88/1950 Sb. (§ 149) - zrušen zákonem č. 60/1961 Sb. – zrušen zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích .

Toto je pouze část dokumentu, Více zde:

zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,

odkaz

§ 2 Kulturní památky

 1. Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "ministerstvo kultury") nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti
od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z 
nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké,
vědecké a technické,

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

§ 3 Prohlašování věcí za kulturní památky

 1. Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo. Archeologický nález (§ 23) prohlašuje ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky.

 1. Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit.

 1. Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění podle odstavce 2 až do rozhodnutí ministerstva kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.

 1. Ministerstvo kultury vyrozumí písemně o prohlášení věci za kulturní památku jejího vlastníka, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou organizaci státní památkové péče (§ 32) a u archeologických nálezů též Akademii věd České republiky. Vyrozumí je i v tom případě, že neshledalo důvody pro prohlášení věci za kulturní památku. Jde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, ministerstvo kultury vyrozumí o prohlášení této věci za kulturní památku též příslušný katastrální úřad k provedení záznamu do katastru nemovitostí.

 1. Vlastníci věcí, které pro svou mimořádnou uměleckou nebo historickou hodnotu by mohly být v souladu se společenským zájmem prohlášeny za kulturní památky, jsou povinni oznámit ministerstvu kultury, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na jejich písemné vyzvání požadované údaje o těchto věcech a jejich zamýšlené změny, umožnit těmto orgánům nebo jimi pověřené odborné organizaci státní památkové péče prohlídku věcí, popřípadě pořízení jejich vědecké dokumentace.

 1. Podrobnosti o prohlašování věcí za kulturní památky a způsob oznamovací povinnosti podle odstavce 5 stanoví obecně závazný právní předpis.

§§ 21- 24

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět pouze Archeologický ústav AV ČR a v odůvodněných případech ministerstvo kultury může na žádost a po dohodě s Archeologickým ústavem AV ČR povolit a sjednat dohodu s rozsahem provádění archeologického výzkumu  vysokým školám (v rámci plnění pedagogických a vědeckých úkolů), muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě fyzické osobě, která má příslušné předpoklady (odbornou kvalifikaci).

§ 23a Vlastnictví movitých archeologických nálezů

 1. Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, nejsou-li vlastnictvím státu nebo obce podle odstavce 2.

 1. Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly učiněny, nejde-li o movité archeologické nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce, které jsou vlastnictvím této obce, nebo o movité archeologické nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných státní organizací nebo organizační složkou státu, které jsou vlastnictvím České republiky.

 1. Movité archeologické nálezy, které jsou vlastnictvím kraje, se ukládají v jím zřízeném muzeu. Movité archeologické nálezy, které jsou vlastnictvím obce, se ukládají v muzeu zřízeném touto obcí, případně v muzeu zřízeném jinou obcí nebo krajem. S movitými archeologickými nálezy, které jsou vlastnictvím České republiky, jsou příslušné hospodařit (podle §9 zákona 219/2000 Sb. o majetku České republiky) státní organizace nebo organizační složky státu, které při provádění archeologických výzkumů podle odstavce 2 nález učinily; tyto movité archeologické nálezy se ukládají zpravidla v muzeích zřízených ministerstvem kultury nebo v jiných státních organizacích nebo organizačních složkách státu, pokud jsou v nich trvale uchovávány sbírky muzejní povahy.

 1. Kraj a obec jsou povinny převést movitý archeologický nález do vlastnictví České republiky za cenu stanovenou v posudku znalcem, pokud je o to ministerstvo kultury písemně požádá ve lhůtě 3 let ode dne, kdy byl movitý archeologický nález učiněn. V tomto případě je ministerstvo kultury současně povinno uhradit kraji nebo obci nutné náklady, které jim vznikly v souvislosti s movitým archeologickým nálezem, s výjimkou odměny a náhrady poskytnutých nálezci podle § 23 odst. 4. Znalce určí a náklady spojené s vyhotovením posudku nese ministerstvo kultury.

Podle tohoto zákona se jedná o přestupek, který by byl řešen za pomocí zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

zákon 99/2000 Sb. m.s. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy čl. 3 ; čl. 10 – tato Úmluva by měla být implementována do výše uvedeného zákona.

Toto jsem sem dal pouze k seznámení, kdo chce nechť si dohledá.

odkaz

zákon č. 289/1995 Sb. § 20 čl. 1 písm. b)

odkaz=

§ 20 Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné
objekty,

sankce podle § 53 odst. 1 písm.l) téhož zákona

 1. Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,

 1. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000 Kč.
 2. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání obecné
  předpisy.24)

Vzhledem k tomu, že v písmenu l) se píše o nepovolené těžbě hlíny, kamene, písku řešili by se sankce spíš podle § 54 odst. 2 písm. c)

(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo

a) bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává v lese semenáčky a sazenice lesních
stromů a keřů,

b) neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů,

c) provádí činnosti v lese zakázané,

d) nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin,

e) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů.

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů

odkaz

§ 272 Obecné ohrožení

 1. Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Příprava je trestná.

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti

 1. Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

 1. Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na 
zdraví.

 1. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

§ 279 Nedovolené ozbrojování

 1. Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 2. Stejně bude potrestán, kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
 3. Kdo bez povolení

a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém,
zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

 1. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Zákon 119/2002 Sb. o zbraních ve znění pozdějších předpisů

odkaz.

§ 68 Nálezy dokladů, zbraní, munice nebo výbušnin

 1. Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů bude nálezci vydáno potvrzení.

 1. Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

 1. Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva do těchto zbraní, munice nebo výbušniny, uloží nalezenou zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munici nebo výbušninu a zabezpečí jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich uložení. Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně kategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu. Představuje-li nalezená munice, výbušnina, nebo nalezené střelivo bezprostřední nebezpečí pro život nebo zdraví osob, policie zajistí jejich zničení.

 1. Nevybuchlá munice nebo výbušnina, která byla nalezena v rámci pyrotechnického průzkumu, je majetkem státu určeným k likvidaci nebo k její deaktivaci. Likvidaci nařizuje a provádí policie.

Sankce podle zákona 119/2002 Sb. § 76 odst. 1 písm. j)

§ 76

 1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 
odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, výbušniny nebo munice podle § 68 odst. 2.

Dále ba se tedy řešilo podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích

Jak jsem už psal, chystá se novela archeologického zákona a snad nebude až tak tvrdá jako je na Slovensku. Pokud ten, kdo bude chtít tento koníček dál vykonávat bude moct (a už je to možné nyní), spolupracovat s např. okresním muzeem, VHÚ apod. Ideální řešení by bylo, pokud by dostal nějaký „glejt“ který ho v dané lokalitě opravňoval k vyhledávání artefaktů. Pochopitelně je na místě také povolení od majitele pozemku.

Možná je toho víc, ale o tomhle vím já.

 Autor: zima

Komentáře

kim

29. 09. 2011, 14:13

Tak jak je to od 1.9.2011 na Slovensku?? Na pi.u

kim

29. 09. 2011, 14:15

Jinak i mne by časem zajimal wesseluv dotaz,cituji:Zajímala by mne ted Slovenská statistika po zákazu jak to tam vypadá. Zda muzea obdržela více archeo nálezů či méně, jak se zákaz dodržuje, jaká situace mezi hledači nyní panuje..

dzamuch

29. 09. 2011, 14:37

po čem hovno to je hned

ridick

29. 09. 2011, 15:59

k tý novele SR,když tomu správně rozumím...tak v pripade nálezu ostré munice kontaktujte archeologa

Lexamodelar

29. 09. 2011, 17:00

místo aby byli rádi, že jim někdo čistí lesy a hledá pěkné věcičky na výstavy (samozřejmě se najdou i drancíři...) to zakážou... tento vládní systém opravdu nepobírám...

Cecil

29. 09. 2011, 17:01

odzvonilo safari-výletům na Slovensku, můžete se poplácat po ramenou prasátka co jste tam vykopávali kosti, nechávali tam díry ve kterých si zvířata lámy nohy atd. atd.
prostě si zasloužíte respekt

zima

29. 09. 2011, 17:07

Lexamodelar: a tak je to zastavené na Slovensku, jak to bude tady se ještě pořádně neví. To ukáže až předpokládaná novela.

1) připomínkové řízení na úrovni MK,
2) Legislativní rada vlády,
3) projednání na vládě, popř. schválení vládou,
4) Poslanecká sněmovna (3. čtení - možnosti úprav),
5) Senát (možnosti úprav),
6 podpis prezidenta ČR,
7) vyhlášení ve Sbírce zákonů - platnost pořp. účinnost

Jackus

29. 09. 2011, 17:10

Dříve jsem to zařadil do Diskuzního fóra, přepošlu tedy i sem:

...Po hysterické kampani médií po zákazu hledačů na Slovensku jsem se obrátil na Archeologický ústav AV:
"obracím se na Vás s prosbou o objasnění tvrzení některých médií, že pro
rekreační hledání s detektorem kovů je nutná licence, udělená Archeologickým
ústavem.
S kolegou se rekreačně touláme po místních, zemědělsky intenzivně
využívaných, polích a neradi bychom se kvůli několika prvorepublikovým
haléřům dostali do problémů."

Tady je odpověď:
"Vážený pane,

informace, kterou vypustila média minulý týden o oprávnění provádět
archeologické výzkumy je poněkud nepřesná, nicméně Vaše odpověď vás asi
nepotěší.
Záležitosti provádění archeologických výzkumů upravuje zákon č. 20/1987
(především § 21-23).
Archeologické výzkumy má právo provádět organizace, která má oprávnění
vydané ministerstvem kultury a zároveň musí uzavřít dohodu o podmínkách a
rozsahu archeologických výzkumů s Akademií věd ČR. Archeologický ústav
tedy žádnou licenci nevydává.
Archeologickým výzkum je třeba chápat každou činnost, která je zaměřena na
vyhledávání archeologických nálezů. V našem zákoně (§23) je definice
archeologického nálezu velmi volná včetně datování:

Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo
pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do
novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.

Do této definice spadají bohužel i vámi zmíněné desetníky. O ty povětšinou
archeologové skutečně nemají zájem. Vaše činnost se však i tak bude vždy
pohybovat na hraně zákona i když se touláte jen tak po polích.
Pokud budete mít nějaké další dotazy rád vám na ně odpovím.

S pozdravem

Mgr. Jan Mařík, Ph.D
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
zástupce ředitele"

kim

29. 09. 2011, 19:45

Klid zatim u nás kde nic tu nic.Kuků z SK je mne hodně lito.
Co se týká nás chodit se bude i při omezeních či připadných zákazech.

Paolo

29. 09. 2011, 20:04

Detektoráři by měli začít víc lobovat, pokud nechtějí při každém zapraskání větvičky v lese padat hubou do mechu, nebo brát nohy na ramena. Připadá mi to, že z nás dělají pomalu, ale jistě pytláky a budou nás bez pardonu potírat jako kůrovce, kvůli argumentaci jiné zájmové skupiny, jejichž hlas je v parlamentu slyšet o malinko víc, než náš...

Paolo

29. 09. 2011, 20:07

...proč nezakážou taky cyklisty? Pořád se motaj na silnicích a po lesích a ryskují život svůj a ohrožují ostatní...

manowar

29. 09. 2011, 20:16

Jackus
Haha, vtipne... tohle kdyby se rozmazlo v mediich, tohle zneni, ze i hledani komunistickych minci je na hrane zakona, tak lidi budou prachsproste udavat kdejakeho hledace, co projde po poli!!!... to same hribari v lesich, atp... hosi, svita na lepsi casy. Zachvilku pri setkani s clovekem aby mel dotycny hledac strach, zda na neho nezavola pomahace a chranice...

manowar

29. 09. 2011, 20:17

A archeologove uz nikdy nedostanou do ruky nalezy nalezene hledaci nahodne v lese, atp... cha cha, takze jedine zaplacou. Jelikoz jim uz nikdo nic nedonese.

www

29. 09. 2011, 20:31

JO TAK TO MATE KDYZ SE Z KAZDYM PRDEM CHLUBYTE A NEDOKAZETE TO DELAT TROCHU DISKRETNE HLEDAT PO LESICH BUDE ZACHVILI I TADY ZAKAZANE TO JE JASNE KAZDEMU DRIV NAS BYLO V REPUB LICE TAK 30 A TED TO POTKAVAM JAK HOUBARE HLAVNE TY GARETAKY CO SI TO NAKOUPILI V PENNY ZA 3000KC A JSOU VSUDE PRO ME DILETANTI A I TOMU ZAKAZU POMOHL I TENHLE DETEKTORWEB A VASE PRISPEVKY IDIOTI CAU

klok

29. 09. 2011, 21:15

Pro www: Děkujeme že jsi nás všechny hodil do jednoho pytle a zařadil nás mezi idioty.
Pravdou je že po tom co se vše kolem hledání medializovalo se opravdu stojí u lesa fronty a je nesporné že i tento web na tom má svůj lví podíl. Ale zase - něco najít a schovat to do skříně hlavně ať to nikdo nevidí by mě ani netěšilo. Jsou samozřejmě věci které by se zde vůbec objevovat neměly to je doména hlavně začínajícíh. Nedávno mě policisté z místního oddělení seřvali že úmyslně vyhledávám munici a tahám je do hnusnýho počasí, jen jsem se o jejich přístupu zmínil před zasahujícím pyrotechnikem a měl si vidět jak je seřval - místo toho aby to nějaký ... odnes domů a delaboroval nebo se to zneužilo dostalo se to do správných rukou - mých a pak do jeho. Navíc nelenil a odvezl mě na místní polesí kde mi vyřídil povolení k hledání ve všech lesích co pod ně spadají.
Takže slovo idioti si příště rozmysli.

Kansan

29. 09. 2011, 21:40

Příspěvek Osmy mne opravdu rozesmál...,,zasahující,,pyrotechnik milerád odveze i Pepka Poskoče k Lesníkum pro bumažku...protože za výjezd je samozřejmě placený,také potřebný a v neposlední řadě samozřejmě dobře znalý že,,munice,,vyrobená za války má po své životnosti...SKUTEČNOST že díky takovým MAGORŮM přichází zákaz,,hodinu,,po Dvanácté dovede NORMÁLNĚ uvažujicího člověka hledajicího zapomenutou historii svého bydliště opravdu NEZDRAVĚ naštvat!!...www má pravdu,díky hlupákům přichází soumrak...ovšem jak pro koho,že??

blatnak

29. 09. 2011, 21:53

A jak si začínal ty www ten první byl taky nasranej ,že už není jeden ,ale je jich 30.Protože tebe to byví a měl jsi to štěstí dřívějšího narození tak máš právo odsuzovat ostatní kterým taky tento koníček dělá radost.Protože někdo začal hledat to stejné co ty tak nováček na to nemá právo ,protože ty jsi byl dřív.Máš na to dekret ,patent nebo vlastnictví všech pozemků.Já si yslí ,že si ubožák ,který za dvacet let nebyl schopen najít něco kloudného nebo v případě ,že všechno co jsi našel jsi prodal a teď ti klesají zisky odsuzuješ ostatní.A pokud odsuzuješ garrett jenom proto ,že je cenově dostupný tak si neznalý.P.S. garrett je fajné
Za chibi v článku bere autor plnou zodpovědnost.

Paul1

29. 09. 2011, 23:03

Kdo vymyslel toto, byl ozajstný kokot
§ 249 odst.1

Podle tohoto znění "prechováva archeologický nález - viz. definice archeo nálezu" tam jsou taky všichni občani kteří vlastní vlastně cokoli z doby před rokem 1946. To znění je tak fádní, že se dá naroubovat v podstatě na cokoli. To je tedy paráda

VYCU

29. 09. 2011, 23:15

www .... máš absolutnú pravdu. Úplne s tebou súhlasím a s vydaním u nás takéhoto zákonom to bola len otázka času. Vás čechov to tiež čaká to som si istý a tento web? To je jeden velky biznis ktorému sme všetci skočili na lep.

wessel

29. 09. 2011, 23:38

Taky nejsem právník, ale zákaz hledání je nesmyl hraničící s listinou základních práv a svobod a v podstatě je protiústavní. Nelze teoreticky vyloučit účinou obranu v tom, že se hledači složí na právníka a tento nesmysl napadnou. A ) Hledání nemusí souviset s archeologií, tyto předměty většina hledačů ani nechce a při náhodném nálezu odevzdává. B ) Archeologický zákon a povinnost odevzdat jasně platí, neni co k tomu dodávat. C ) Při hledání se z 99,99 procent nacházejí předměty nearcheologické ( drát, desetník, klidně i odznak,- nelze kuli tak nízkému procentuálnímu výskytu archeologie při hledání zakázat celé odvětví, - navíc minimálně 50% nálezů z tohoto směšného pravděpodobnostního procenta stejně končí na patřičných místech. D ) Zákaz hledání čerpá výlučně z archeologické témamatiky, tudíž se vztahuje na archeologické nálezy a nemůže platit pro nálezy nearcheologické. Tuzdíž lze nadále hledat část předmětů NIKOLI ! hledání globálně zakázat. Je to stejné jako kdyby se všem zakázala jízda auty z toho důvodu, že v ČR existuje jedna ulice kde je zákaz vjezdu a děje se to, že tam občas někdo projede.

wessel

29. 09. 2011, 23:55

..a za E dlužno dodat, že 90% archeo nálezů už je dávno v pr.. , nebo v lepším případě v muzeu. To co dnes v zemi zbylo, pokud vůbec něco zbylo za tuto buzeraci nestojí a zákaz je tomu neadekvátní. Realizace bude znamenat dramatický úbytek nálezů pro stát. Nejvýznamnější zdroj - hledači je nebude přinášet a odevzdávat. Armáda desetitisíců denně chodících archeologů kterými by se udrželo procento zisku je nerealizovatelná a nálezy podléhají zkáze - pluhům traktorů. F ) Ta část hledačů která chodí cíleně loupit archeo předměty bude chodit v noci dál, tak radikální zákony a dohled nad nimi v čr neexistují. G ) Doporučení - Slovensko ted vytvořilo v tomto směru pokusného králíka, sledujte vývoj v soudobém přírůstku archeo nálezů v muzeích SK, at vidíte jak si naserete do bot.

jano-789

30. 09. 2011, 01:05

bez urazky , ale kto obhajuje hladanie detektorom aj ked len pre svoje vlastne ucely je takpovediac vykradac vlastnej historie. jasne toto je konicek , ktoreho sa clovek len tazko vzda a kazdeho predsa laka ta romanticka predstava najdenia pokladu , ale ked sa clovek hoci aj s retardovanym mozgom zamysli na par sekund , tak musi suhlasit s tym ze hladanie s detektorom je nespravne. je to take moralne dilema, ze sa s tym musi kazdy vysporiadat sam. zakon je len taky bonus k tomu. to ze je tento web taka podprahova reklama na kupu detektoru predsa netreba nikomu zvlast vysvetlovat. osobne kazdemu prajem co najviac nalezov, ktore skoncia v spravnych rukach -najlepsie raz za cas vystavene v muzeu, alebo pri dedinskych slavnostiach ci mestkych vystavach. Zaroven sa obavam o to co zostane v nasich krajinach na hladanie pre archeologov za 100-200 rokov, ked si to tu teraz vsetko vyluxujeme. som za zakon proti hladaniu ale zaroven chcem aj hladat. mam v tom zmetok

mlold1

30. 09. 2011, 02:41

Už teď je krásně vidět, jak se v okolí našich měst staví betonová monstra a určitě na těchto místech byl proveden archeo.výzkum a o tom pochybuji, protože když teď Stát nemá a nebude mít peníze, tudíž muzea na svou roční činnost dostanou malou nedej bože žádnou finanční pomoc, tak archeo. výzkum bude omezen a s tímto novým zákonem naši archeologové, přicházejí i o ty slušné hledače, kteří za svoje náklady odevzdávali nálezy. Tak nevím, kdo tady na tom bude více škodný.

Paul1

30. 09. 2011, 10:21

jano-789: Z jakých zdrojů pocházejí původní sbírky muzeií?? V naprosté většině byly muzeím věnovány ze soukromých zdrojů. Hledači kteří si z tohoto koníčka udělali živnost můžou tomu zákonu leda tak zatleskat. Ubude konkurence a zvednou se ceny. Jo a , abych nezapomněl na policajty, zvedne se ve statistikách objasněnost. Což taky hezky vypadá. To ,že je zde možnost bezdůvodně kriminalizovat tisíce slušných lidí nikoho zjevně nezajímá. Teď mají bič, takže držte hubu a krok. A rabovači si budou vesele kopat dál, protože pro ně se nic nemění. Problém je v hlavách mnohých archeologů, neb mají pocit , že pouze oni jsou vyvoleni k tomu servýrovati nám historii. Z vlastní zkušenosti vím, že mnohým nejde tak o historii jako o pocit , že pouze ONI můžou. Někde spolupráce funguje, jinde je to zcela pasé. Jako příklad mohu uvést jeden záchranný výzkum kde jsem archáčům navrhl, že jim provedu pod jejich dozorem grátis průzkum ornice s tím, že vše co se najde dostanou. No a jeden nejmenovaný Indiana Jones se rozpálil do běla. To ,že nepřichází v úvahu , s detektorářem se bavit nebude etc.. ..Takže to dopadlo tak, že ornice s archeo artefakty byla bez průzkumu vyvežena kamsi. Indiana Jones byl spokojen. Jen podotýkám, že ode mne dostali v minulosti dosti hodnotných věcí i informací. To, že dodnes , po letech nic z toho není zpracováno a informací nevyužily je další perla.
Ono je jednodušší něco zakázat než vést diskuzi a prosadit model který by archeologům , historii i slušným hledačům pomohl .

Mirek D.

30. 09. 2011, 10:21

mlold1- no stát škodný nebude, jelikož si najde cestiču ven tak, jako to udělal a udělá vždycky. Stavebník a stavební firmy, budou mít povinnost zaplatit náklady na archeo-výzkum ze svých prostředků, což budou činit osoby pověřené.Co bylo v zemi a na polích mimo zastavěné oblasti tam zůstane a vo to jde!...aby si totiž nikdo nepřivlastňoval nic z toho, na co si dle zákona stát dělá nárok...Slovensko nekomnetuji, jsou to kokoti od A až do Z....nepřekvapili

Kar

30. 09. 2011, 10:24

K archeologickému výzkumu: v podstatě nejde o hromadění nálezů, ale o nálezové okolnosti, které hledač zničí. Argumenty o počtu artefaktů odevzdaných v muzeu jsou velice krátkozraké.
To je asi jako nechat si vytrhnout zub u zubaře nebo u kováře. Zub vytrhnou oba, ale... koho by jste si vybrali??

Mirek D.

30. 09. 2011, 10:31

Kar- souhlas!...ještě mě napadá, že by v absurdním slova smyslu mohlo dojít i k tomu, že by se v budoucnu mohlo začít legálně kšeftovat s acheonálezy, když totiž zákonodárci zaručí, že sběratel nebude moci prodávat nález /nebude totiž kdo by ho hledal/, musel logicky k artefaktu přijít nějakou legální cestou....do muzea logicky nikdo nic neponese, ale to jim je jedno, depozitáře jsou plné a není kdo by je třídil a evidoval, natož pak vystavoval.

cimrman

30. 09. 2011, 11:00

Kar: prosím tě,jaké nálezové okolnosti máš na oranici,kde pod bronzovou sponou najdeš plechovku od koly a dámskou vložku .Pakliže tam projede drtič kamene,či rotavátor tak je to vše na kaši.

milda70

30. 09. 2011, 11:06

Miras: stavebníci a stavební firmy se na archeology z vysoka vyserou. A ne aby platili archeo výzkum. Menší firmu by to zrujnovalo a gigant raději hlínu rychle odveze a raději zaplatí pokutu než aby platil partu se lžičkama a štětečkama. Investoru jde totiž o čas a ten jsou velký prachy. Větší než pokuta od státu. A to se děje už tedˇ.

Mirek D.

30. 09. 2011, 11:37

milda70- jistě, ano, jsou jedinci a skupiny /firmy/, které zákon ctí a které na něj serou...ale tam jsme měli začít, budou tací i v případě připravovaného zákona a u nas a v zahr.

Mirek D.

30. 09. 2011, 11:42

nevím, co vtom pořád hledáte a šťouráte?...nějaký rotavátor, pluh,bagr...pořád vám nedochází, že jsou zde instituce, kterým je nějaká historie u prdele?..nejde vůbec o to, ž eněco nedostanou, nebo se zničí. Primárně se jedná jen a jen o to, aby si někdo z občanů nemohl něco najít a nechat. Stejně to bylo i za totáče třeba s cihlama, zbyly na státní zakázce, vykopala se díra a všechny se tam zahrnuly...Jsme češi a žijeme v Těžkoslovensku!

Mirek D.

30. 09. 2011, 12:03

další kokotin, za ktrou lze lecos schovat, je fenomén zvaný "nálezové okolnosti"...ať nám zde přítomní zástupci muzejníků prozradí, v jakých hloubkách se nacházejí ony nálezové okolnosti?...vlastně nemusí nic prozrazovat, stačí se podívat na probíhající archeovýzkum a zjistíte, že do těchto hloubek se s detíkem nedostanete!...takže hledači neničí nálezové okolnosti, ty jsou pěkně netknuty metr a více pod zemí. Hledači se totiž provádějí pouhopouhý povrchový sběr...prdlačku na tom sejde, ale jde o níže popsaný princip...howg

Kar

30. 09. 2011, 12:35

Nálezové okolnosti jsou v podstatě i při povrchovém sběru. Ať se ti to libí nebo ne.
Vůbec nejde o to něco vlastnit (a už vůbec ne archeologům, kterým stejně nic co najdou nepřipadne). Tohle je ale materialistický fatalismus charakteristický pro dnešní společnost. Něco mít je začátek a konec všeho...
Že je něco blbost, kokotina, atd. považuji za argumentační ubohost. Vyjadřuješ se k něčemu co očividně vůbec neznáš a překrucuješ to na to, jak by jsi chtěl aby to bylo.

Mirek D.

30. 09. 2011, 12:40

Kar- myslím, že to co jsi zde ve dvou odstavcích popsal, by se dalo označit jako "můj názor"..Bohužel si na něm musím trvat a to do té doby, než mě někdo přesvědčí o opaku.Dle mne je naopak tvůj názor, že povrchový sběr má co do činění s nálezovou okolností pouhý alibismus

Mirek D.

30. 09. 2011, 12:42

Kar-materialistický fatalismus jest veličinou přirozenou a platnou tisíciletí..tudíž žádná charakteristika doby. Mmch.příliš učené slovo na můj vkus pro český výraz soukromé vlastnictví...ale budiž, zní to velmi učeně a o to ti nejspíš jde

Kar

30. 09. 2011, 13:29

Místo nálezu, barva spolu vyorané půdy, ale hlavně další nálezy provedené poblíž nalezeného předmětu (nálezový celek) - nemusí jít o předměty které laik pozná.
Přiznávám, že při povrchových sběrech jsou nálezové okolnosti omezené oproti klasickým vykopávkám. Také mohou být absolutně k ničemu. Mohou! Ne že vždy jsou.

Ale hlavně jde o to, že stále jsou.

cimrman

30. 09. 2011, 13:41

Kar: no tak jo,nálezové okolnosti jsou samozřejmě i u mě v garáži,beru Ale archeo nález z dnešní masakrálně ničené orné půdy intenzivním zemědělstvím by měl být pro společnost dobrodiním,pakliže ho pověřená osoba někam zapíše a občas vystaví.
O té barvě to bude jeden případ ze sta. Nálezy se  točí v oranici desítky let,takže o barvě okolní půdy nemůže být až na vyjímky řeč.
A pak je na odborníkovi aby se tam došel juknout a dohledal si ostatní "okolnosti".

Mirek D.

30. 09. 2011, 13:47

Kar-podívej, já s tebou v zásadě souhlasím, alespoň v tom podstatném, nečekám, že ty budeš naoplátku souhlasit semnou, jelikož zdá se jsi na "druhém břehu" a nemůžeš to ani z podstaty dopustit...přiznávám, že některé věci zevšeobecňuji a zjednodušuji, nicméně je to v zájmu pochopitelnosti toho, co tím chci vyjádřit...naproti tomu, nemohu se ubránit pocitu, že ten, jenž nepoužívá cizí slova, není hoden komunikace s kapacitou zastupující archeology, protože oni sice nic nemají, ale všechno vědí a nic za to ani nechtějí, protože jsou morálně čistí...ty si vážně myslíš, že jsou tady všichni blbci a že hledačii netuší, co je znamená výraz "nedestruktivní archeologie"? Laik s přirozenou dávkou inteligence, si při nálezu římské spony na poli jako první věc sedne k laptopu a podívá se z družice na zabarvení půdy...slušnej hledač tam už po zobrazení půdorysů osídlení hledat nepůjde, ale vám do muzea s tím teda rozhodně taky nepoběží, zvláště proto, že ho lidé tobě podobní postaví mimo zákon...nic to nemění na faktu, že s detektorem se na základy prahistorického sídliště nedostane a s bagrem tam nepojede ani profihledač...

Paul1

30. 09. 2011, 14:16

Kar: píšeš - Vůbec nejde o to něco vlastnit (a už vůbec ne archeologům, kterým stejně nic co najdou nepřipadne).
Asi jako, že policajti neberou To nemůžete myslet vážně!! Archáči jsou taky lidi i když oni si to většinou nemyslí. Lůzři jsou zastoupení v celé společnosti. Dobytci jsou mezi hledači stejně jako mezi archáči. Snad jen mezi policajtama je jich víc

Kar

30. 09. 2011, 14:42

Miras: Znám hledače (sám jsem jim byl), znám i archeology. Možná že ti co tady zveřejňují to dělají s poctivostí. Ale osobně znám jen hledače hovada - rozkopat co jde a na všechno ceník v hlavě. A neznám jich málo.

Taky souhlasím, že i mezi archeology mohou být hovada. Ale to je nějaký argument pro ospravedlňování toho samého na jiné forntě? Můj ideál je, aby hovada nebyly nikde.

Kdybych si myslel něco o své výjimečnosti, o tom "že nejsi(nejste) hodni komunikaci se mnou" tak bych se s vámi asi nebavil.
Nedomýšlej si, co si kdo myslí. Vždy to bude špatně jelikož nemůžeš vědět co má kdo v hlavě.

Tady to byl souboj velice krátkozrakých argumentů a já jsem se pouze snažil rozšířit obzor. Uvědomuji si, že ne každý to pobere, ale snad se nad tím aspoň někdo zamyslí.

Kar

30. 09. 2011, 14:44

Jo a čistě k hledání v ornici: tohle stejně není důvod, proč se o zákazu uvažuje. Kdyby šlo jen o hledání v ornici, tak by proti tomu asi nikdo nic neměl.
Tohle není zjednodušení, ale podstatné překroucení problému.

milda70

30. 09. 2011, 15:01

Kar: a jsi fakt přesvědčenej o tom že takovej zákon jako je např. na Slovensku, ty hledače hovada s ceníkem v hlavě zastaví? Už jsem to tady jednou napsal.Nezastaví. Jen archáči a muzea příjdou o to co by jim ti slušní odevzdali. To bude jedinej výsledek. A doufám že jim to jednou dojde. Jenže to už bude pozdě.

Mirek D.

30. 09. 2011, 15:01

Kar- ok, já znám zase několik hledačů, co se rozhodli dodělat si VŠ a rozšiřují tak početné řady archeologů...mezi námi, byli to takoví svině, že silně pochybuju, že z nich může být přes noc něco, co se dá nazývat slušným člověkem...ale třeba jo, ne nadarmo se říká, že bývalé kurvy, jsou nejlepší manželky....Promiň, ale rčení "není nikdy pozdě obrátit se k bohu", mě jak bys řekl ty "irituje"!?

andydeluxe

30. 09. 2011, 17:06

miras kokotko si akurat tak ty 

Paul1

30. 09. 2011, 17:19

Pěkná diskuze. Na každým názoru něco. Nikoho nepředěláme, každý musí začít u sebe. Asi jediné co nám zbývá je nedělat kokotiny a začít lobovat , opravdu tlačit na pilu až ty naše kapacity /makovice v parlamentu dostanou něco na stůl. Jinak tu taky projde v tichosti takový svinstvo.

Viki

30. 09. 2011, 17:35

Tatino

30. 09. 2011, 19:35

Tak som si precital a preto vam musim znovu pripomenut : Su archeologovia a ochranari. Menej casto v jednej osobe! Zakony robia uradnici. Unas sa ani archeologov na nazor nespytali a to boli z Narodneho muzea

XPADX250

30. 09. 2011, 20:19

PÁNOVÉ JE TO JAKO U NÁS V ČESKU. VLÁDA PLNÁ PITOMCŮ A ZÁKONY AKORÁT PRO GRÁZLE , ZLODĚJE ,CIGÁNY ATD. UŽ JE MĚ S TOHO NAZVRACENÍ A VĚŘTE ŽE TO TU ŠPATNĚ DOPADNE. JE TO SMUTNÉ JAK TO TU DOPADLO PO ROCE 1989.

kulkys

30. 09. 2011, 21:56

Tomu už chybí jen trest srmti

kajto

30. 09. 2011, 22:39

Padli sme do veľkej P..I.

INDIAN31

30. 09. 2011, 23:14

Třeba zase na druhou stranu bude na slovensku v lese pořádek, já osobně se stydím když někoho potkám s detektorem v lese. At jdu kamkoili tak všude vyhrabaný díry a mrdník po hledačích. Zrovna včera jsem byl na Vysokým Kameni a nějakej debil přímo vedle informační tabule u příchodu vykopal půlmetrovou jámu, o obsahu díry poházeném v dvoumetrovém perimetru ani nemluvim.

Wolff

01. 10. 2011, 12:39

To Kar : jistě máš své důvody, které tě vedou, aby jsi se ostře vymezoval proti hledačům plošně, nicméně tvoje vidění je mimimálně schizofrení, prostě v patologické rovině. Černá nebo bílá není ani jedna strana, a tebou prosazované a hajené sankce vůbec nic pozitivního nepřinesou.

Wolff

01. 10. 2011, 12:42

To INDIAN 31 : Za co že se to stydíš? Nebude to náhodou detektorofobie?

Wolff

01. 10. 2011, 12:55

To INDIAN 31 : Za co že se to stydíš? Nebude to náhodou detektorofobie?

www

01. 10. 2011, 20:31

BLATNAK...
TY BUDES KRAL VSECH DILETANTU JAK SE PRAVI DO LESA S PLAZOVYM DETKTOREM NELEZ ASI SI NEVIDEL PORADNEJ DETEKTOR JAKO JE TREBA MINELAB,XP NEBO WHITE ANI NA OBRASKU TAK SI SMRDLEJ S GARETEM 250 ZA 3000KC NEBO VLASTNE CO TO MAS ZA SRACKU A CISTI SI DOMA MEDACKY A BEDYNKY NECH PRO PROFIKY JAKO TREBA VYCU A SPOL...
A ZE JSEM NIC NENASEL TO BY CUMEL ALE MAM TO  PRO SVOJE VOCI TY CUCAKU

scharnhorst

02. 10. 2011, 10:36

takže podla nášho užasného zákona ked u vás doma nájdu helmu z druhej svetovej a bude hrdzavá a nedokážete že nie je kopaná alebo nájdená na zemi alebo vo vode dostanete 2roky vezenia ten zákon robil uplny idiot to by mali pozatvarat pol slovenska

Paul1

02. 10. 2011, 17:44

scharnhorst: Nemusí být ani zrzavá a nemusí to mít nic spoločného s vojnou. Stačí, aby to pocházelo s dobou před rokem 1946 - viz. znění zákona. Dle nejen mého názoru je to v rozporu a ústavou a dle většinového názoru je to nehorázná píčovina. Teď jste čehůny opět trumfli! Jestli nějakýho koksu ve funkci napadne úspěšně zvedat v SR objasněnost tak se máte na co těšit A nebude zaručeně trvat dlouho a nějakej náš politickej guru si toho všimne a začne honit body nějakým zmršeným zákonem který zase pro změnu zaručeně trumfne tu vaši slátaninu. A to ty kaštany platíme. Ble

Paul1

02. 10. 2011, 17:47

Sorry za překlepy, snad ten text smysl dává

Paul1

02. 10. 2011, 18:05

Naprosto nejfantastičtější je podle mě - b) z osobitného motívu, alebo prechováva, a spravidla sa našla alebo nachádza sa - to a "spravidla" považuji za to nejlepší - jednoznačně TOP 10 z TŘ. To je něco jako množství menší než malé s tím , že nevíme kolik je a čeho to "malé" . Byla by  prča , kdyby všici co s tím znění nesouhlasí nebo k němu mají výhrady napísali vašim zákonodárcom. Ale asi bych šel za tuto výzvu sedět, neb by to asi bylo považováno za kybernetický útok na samotnou vládu a jako podněcovatel bych dostal exemplární trest Nejmíň trest 25 ran detektorem na holou a k tomu bych musel sežrat trestní řád SK na posezení. Takovýhle tresty ještě nemáte?? V Iránu určitě jo. Takže by se soudruzy poslanci SK a i ČR mohli konstruktivně projevit a něco podobného zavést

mlha

02. 10. 2011, 18:05

Cecile,Cecile........ty.......!

blatnak

02. 10. 2011, 18:34

to bych teda čuměl je vidět ,že si detektorový gurmán to se pozná holt někdo aby něco našel musí mít detektor za 100 tisíc jinému stačí 5tisíc ale z toho si nic nedělej to je v rukou a dar od přírody.

www

02. 10. 2011, 18:59

ZA 100 TISIC NEMUSI ALE URCITE NE PLAZAKA A TY TVOJE PRISPEVKY STOJI AKORAT TAK ZA HOVNO SAMI SCHNILOTINY A NESMISLI TY BUDES ASI FAKT TROCHU JEBLEJ JE TO STEBOU STRATA CASU TAK SI CISTI MEDACKY CUCAKU

Paul1

02. 10. 2011, 19:42

Hele frajeři, i žluťákem se dají najít super věci. Je to o štěstí a výdrži. Mám zkušenost , že když nadělím detík začátečníkovi, tak během chvíle má se čím chlubit. Ale příjde mi, že tohle téma nepatří na tohle vlákno

blatnak

02. 10. 2011, 20:09

mám to jen pro svoje oči cucko

Paolo

02. 10. 2011, 21:04

Já být kolegama ze SR, tak začínám ohlašovat všechny bezcený pitchoviny, až by se z toho papírování tamější archáči zesr*li a sami by žádali novelizaci tohohle dementního zákona.

Paul1

02. 10. 2011, 21:23

No to už jsem byl připravenej kaštanům dovézt Avii se smeťákem, kdyby začali něco zkoušet. A pěkně konzervu po konzervě vše zaevidovat,nafotit a dát na papír - vždyť jde přeci o nález ne?? Takže by jen se mnou strávili týden a pak by přijelo plnejch Ávií třeba osum. Tak bych byl zvědavej jak by zdůvodnily svoje protiprávní jednání, když by to nechtěli přijmout a zaevidovat. Na jejich hlavy jejich medicínu

Adipocire

02. 10. 2011, 23:01

tento prispevek me velice zaujal (obnova.sk):


Som zvedavý ako Pieta nabonzuje všetkých tých majiteľov súkromných zbierok, od ktorých má fotografie vo svojej poslednej knihe, pretože najnovšie to bude trestný ćin prechovávania archeologického nálezu a on ako správny občan má povinnosť pri nadobudnutí podozrenia, že bol spáchaný trestný čin toto oznámiť príslišným zložkám.

zaiko

03. 10. 2011, 08:37

RAD BYCH SE ZEPTAL..... KOLIK Z VAS NA SLOVENSKU CHODI NA METEORITY?

.felix.

03. 10. 2011, 13:51

všichni

milda70

03. 10. 2011, 14:23

www: tobě bude maximálně ta 14 nebo seš úplnej trotl. Soudím tak podle toho, co tady píšeš za sračky. No nic každej jsme nějakej.

VYCU

03. 10. 2011, 15:24

www. to čo si napísal sa lepšie ani napísať nedá. Kašli na nich my máme naviac.

scharnhorst

04. 10. 2011, 07:34

tak toto presne páni od vlády chceli dosiahnuť aby ste sa hádali medzi sebou a nešli proti tomu dačo spraviť a pre vycu a www máte na viac ale skôr to ukazujte niekde inde kde niečo dosiahnete a nie tu takto naprázdno mlátit slamu

marczus

04. 10. 2011, 09:11

uz jste si slovaci koledovali dlouho.s tema bronzema

.felix.

04. 10. 2011, 18:37

to neni kuli bronzu, ale valce

Kajman1

04. 10. 2011, 22:39

První sbírky muzeí pocházejí ze soukromých sbírek amatérských hledačů a archeologů.Každý člověk má právo na soukromý archeovýzkum.Nechápu jak může existovat v dnešní době zákon, který pochází z období totalitního režimu který navíc popírá jakékoliv soukromé aktivity .Zákon je protiústavní.To je můj názor.To je jako by za německa existoval zákon,že židi nesměj jezdit v autobuse a v dnešní době by museli chodit pěšky.Zákon je třeba zrušit.povolit soukromý archeoprůzkum .Nalezené předměty by se zaevidovali,nemohli by se vyvážet do zahraničí a patřili by do sbírky nálezce s tím,že by je tento mohl propůjčit na výstavy.Nálezové okolnosti by byli známi(O to přece všem jde nejvíce co alespoň tvrdí)a předmět by zůstal v dobrých rukou.Musíte se ovšem při čtení této úvahy odprostit od znění zákona které platí a je protiprávní a přemýšlet jinak

Kajman1

04. 10. 2011, 22:42

O Slovensku se vyjadřovat nebudu to je paskvil!!!Naopak být Slovenským hledačem zašel bych na policii podat trestní oznámení na všechny co předkládali tento zákon pro podezření z trestného činu přechovávání archeologického nálezu.Každej má doma něco z před roku 1918 nebo voj. do 1946.Doklad o nabytí mít určitě nebude

bába

04. 10. 2011, 22:59

zaiko: na meteority chodíme, v kapse povolení a nevěřil bys, jak rychle je u nás vždycky nějaký " aktívný domorodec "a jak stáhne ocas, když vidí kulaté razítko Potřebovali bychjom ten zákon i u nás, aby ubylo nezahrabaných děr a bylo zase potěšením bojovat proti nějaké kokotině

Paul1

05. 10. 2011, 10:39

Kajman1: Ano v  obdobném duchu jsem to již psal. Tvorbu a návrhy zákonů neděláme my ni archeologové. Ze strany ůředníků není zájem diskutovat o problému a hledat řešení. Nejsem obeznámen s procesem návrhů zákonů,novel,jejich schvalováním a možností něco připomínkovat nebo navrhovat. Pokud v tom má někdo jasno ať to sem pověsí, třeba existuje možnost jak se trochu zapojit a rozpoutat nějakou diskuzi na úrovni ze které by něco mohlo vzejít. My si tu planě popláčem a poslanci nám zatím schválí ještě lepší paskvil který již funguje na Slovači.

zima

05. 10. 2011, 12:33

Tak jak to tu čtu, a dočítám se jak (naposledy Kajman1) se tu tvrdí, že je zákon protiústavní apod. Zatím sem ještě nikdo z těch kteří tvrdí, že je protiústavní nenapsal, který článek Ústavy nebo LZPS Archeologický zákon porušuje. Pokud porušuje, lze podat žalobu k Ústavnímu soudu a v meritu věci žádat, které paragrafy mají být zrušeny.
k legislativnímu procesu:
návrh novely - připomínkové řízení - Legislativní rada Vlády ČR - schválení návrhu novely Vládou ČR - Poslanecká sněmovna (3 čtení - jak jsem psal možnosti úprav) - Senát Poslanecké sněmovny - podpis Prezidenta ČR - vyhlášení ve Sbírce zákonů

cimrman

05. 10. 2011, 13:20

Paul1:k tvorbě zákonů a novel bývají přizváni odborníci či zájmové organizace,kterých se to týká. Hledači zatím nemají žádnou silnou organizaci,která by je zastřešovala a lobovala,takže smolík.A děj se vůle boží(poslancova).
Taky je třeba se politicky zamyslet nad tím,jestli archeologie má sloužit nám,nebo my jí

Tatino

06. 10. 2011, 07:26

Zima, slovensky zakon je zjavne protiustavny. Je v kolizii s dalsim zakonom (zbrojny zakon), pretoze napriklad zahrna aj nalezy municie z WW II. Pyrotechnik preto podla tohoto zakona NESMIE znicit "kulturne dedicstvo naroda"! Ale podla zakona ani archeologovia nesmu s municiou manipulovat!... Nad najdenym granatom tak nastava patova situacia! Takto stat prestava splnat jednu zo zakladnych funkcii a to - ochranu svojich obcanov!

džingis

06. 10. 2011, 12:17

Tatino: Pyrotechnici momentálne postupujú podľa ustanovení Tr.zákona o krajnej núdzi, mali prebehnúť aj rokovania s SAV a obdobnými inštituciami. Takže sa uvidí.

bertilon

07. 10. 2011, 09:06

Hledání bych zcela zakázal,protože to co se po vás najde za prasečinu nemá obdoby,nehledě na to,že archeo nálezy nejenže neevidujete,ale ještě rozprodáváte bůh ví kam a tím ničíte zcela vypovídající hodnotu a historii daného místa lokality ..Hledačů je jak smetí a stále přibívá co tady zbyde.

xfranta

07. 10. 2011, 11:53

bertilon --- pozdě, ti co rozebírali archeo, ti už jen paběrkují a svátění hledači jako my na zákaz stejně budou dlabat.

Paul1

07. 10. 2011, 12:10

bertilon: Děkuji za příspěvek, konečně někdo z druhé strany . Chtělo by to, aby jste se trochu rozepsal. To co jste zatím napsal se dá jednoduše vyvrátit i.

xfranta: Nemyslím si, že poté co vás někdo odchytne na poli s detíkem a dostanete podmínku, že budete riskovat žalář kvůli pár knoflíkům a mincičkám . Většina lidí se na to vybodne. Hledat budou více a rádi pouze komerční hledači jimž jsou nějaké právní normy ukradené. Jejich jednání a případný postih je již zákonem dávno ošetřen.

bertilon

07. 10. 2011, 14:57

Paul1 já myslím,že je zbytečné se jakkoli rozepisovat a cokoli vysvětlovat.Myslím,že samo o sobě pohovoří výsledek snahy o prosazení podobného zákona jako na Slovensku i u nás v Čechách a zachránit tak co se dá.Já sám bych byl pro užší spolupráci mezi archeology a hledači,a vím ,že nebýt kolikrát hledačů,nebyly by mnohé informace toliko důležité pro nás získány,ale bohužel je tu ještě ta druhá strana oněh komerčních hledačů.kteří tuto spolupráci zcela vylučují a je to škoda.

Kajman1

07. 10. 2011, 20:52

Nikdo by nepřestal hledat.Akorát by se chodilo v noci to je všechno.Někdo s čelovkou,někdo s nočnim viděním.Ty komerční hledači beztak ve dne nechoděj(většinou)?Nemyslim si,že je to tady posetý archeonálezama.Jsou to spíš náhody.já například nikdy nic tak starýho nekopnul a to chodim dlouho.Otázka je,jestli vůbec nějaký ještě choděj.Kdyby totiž nacházeli množství co já(archeo nálezy)tak by umřeli hlady a to už velmi dávno.Je to jen panika z něčeho co neexistuje.Na slovensku zakázali i  sbírat odznaky (do 1946).nevim proč??hamižnost?Vživotě by  to archeologové nenašli(museli by  z tisícinásobit svoje terénní pracovníky a ty by museli dělat dvanáctky a ani to by jim nepomohlo.Odznaky by se rozpadli na prach.Takhle se kus historie zachová a oto jde nebo ne????Radši to  nechaj rozpadnout než aby to měl soukromej sběratel?Nechápu.

SunTzu

08. 10. 2011, 05:08

bertilon : ty seš nějakej mudrlant, co kdybys místo pruzení radši piloval vyjmenovaný slova? Na základce ses asi nadřel, co?
Co to tady blábolíš za nesmysly?

milda70

08. 10. 2011, 06:36

kajman1: . Aby ti slavní archeologové něco našli museli zvednout prdele a jít do terénu ,a ne čekat pěkně v teplíčku co jim stavbaři vykopou a nebo detektoráři přinesou až pod nos.

Wolff

08. 10. 2011, 07:01

To bertilon : samotný zákaz nic neřeší, bude to chtít ještě zřídit aparát "dozorců" , nejlépe se statutem veřejného činitele ,sítě informátorů a konfidentů typu " pomocná stráž VB ". Kromě toho by měli střežit "lokality" vždy ve větším počtu a pokud možno ozbrojení, nebudou to mít asi lehké. V tomto schematu by jsi mohl najít uplatnění, jen se vyhni sepisování hlášení a veškeré administrativní práci a začni intenzivně trévovat bojové sporty, zkus třeba craftmagu.

SunTzu

08. 10. 2011, 12:49

Já nechápu, o čem se vůbec s archáči dohadovat a komu chtějí blbnout hlavu: kdo viděl, jak probíhá výzkum, musí se tomu smát.
Přijede mašina a seškrábne 40,50, 60 cm ornice. Ta se nahrne na hromadu a případně odveze na deponi a posléze rozveze po všech čertech.
Jak hluboko jdeme s detektorem?
O čem se tu tedy vůbec dohadujem?
Ještě jsem snad nezažil archeologa, co by vzal detík a šel s ním na hromadu skrývky dohledávat.
Modelová situace, výzkum knovízské osady:
brigádník na výzkumu: " Pane doktore, támhle jsme našli půlky nádob a kamennou bulavu."
archeolog: "Kde, v objektu?"
brigádník: "Ne, támhle na hromadě skrývky."
archeolog: "Aha, tak to nás nezajímá."
brigádník:" A co s tím tedy máme dělat?"
archeolog: " Já nevím, vezměte si to třeba domů."
Tak o čem se tady doháje pořád dohadujem, kdo tady co chce zachraňovat před detektoráři?

bertilon

08. 10. 2011, 14:07

Mudruju mudruju,ale kdo se bude naposledy smát Sun Tzu určitě ty že jo.Každej to vidíme jinak,tak se necháme překvapit. Kdybys nehledal pravopisný chyby jistě by sis všimnul co  píšu o spolupráci s hledači já,a naopak bych spolupráci ocenil ,nu ale to je na tebe moc .

židlička

08. 10. 2011, 15:16

V čechách po dvou letech propustili za dobré chování týpka ,co opilej zabil tři policajty.Dva roky za hledání ,to je síla.Proč ty zákonodárce nenakopem do zadku,vždyť makaj za naše peníze

SunTzu

08. 10. 2011, 15:57

bertilon : Já pozorně čtu tvoje příspěvky, neboj se, že tam hledám jen pravopisné chyby. Cituji tě:
"Hledání bych zcela zakázal,protože to co se po vás najde za prasečinu nemá obdoby,nehledě na to,že archeo nálezy nejenže neevidujete,ale ještě rozprodáváte bůh ví kam a tím ničíte zcela vypovídající hodnotu a historii daného místa lokality ..Hledačů je jak smetí a stále přibívá co tady zbyde."
Takže jedním dechem tvrdíš, že bys hledání zakázal a druhým, jak strašně moc stojíš o spolupráci. Můžeš mi tento zjevný protimluv objasnit? Protože jinak bys měl pouvažovat o návštěvě u psychiatra.
A ujišťuju tě, že smát se nakonec nebudou ani detektoráři, ani archeologové - nejvíc utrpí archeologie jako obor. Pokud jseš skutečně archeolog, o čemž mám určité pochybnosti ( většina archeologů co znám je gramotná, příčetná a má celkem realistické obavy z toho, co bude následovat), měl by sis uvědomit jednu věc: hledat se nepřestane, ale archeologové už neuvidí ani hřebík. Ti, co to odevzdávali se na hledání většinou vykašlou, ti, co z toho měli kšeft ho budou mít dál. To je skutečně Pyrrhovo vítězství.

milda70

08. 10. 2011, 16:22

SunTzu: naprostý souhlas

Wolff

08. 10. 2011, 20:42

Mě osobně by velmi zajímalo, jak asi by fungovalo v praxi Zimovo tzv. ideální řešení - tzn. vydávání "gejtů " a získávání povolení majitelů pozemků.Glejty by byly pro všechny nebo jen pro hrstku "vyvolenývch ,schválených "? Ještě zajímavější jsou ta povolení - např. většina zemědělsky obdělávaných ploch je v nájmu zemědělských společností a farmářů, takže povolení by vydali tito nájemci , nebo skuteční majitelé? Majitelé jsou registrováni na katastrálním úřadu, takže získat jejich povolení bude jistě hračkou, pak už jen souhlas těch nájemců, jež na těchto polích hospodaří.Získat souhlas od obou bude maličkost, oba subjekty budou jistě nadšeně souhlasit...Co se lesů týče,je situace co se majetkové držby obdobná, jen stím rozdílem, že dosud většinu lesních ploch vlastní Lesy ČR, takže je jisté, že také budou radostně vydávat příslušná povolení masově, tedy všem hledačům, rozhodně s ohledem na demokracii. Prostě ideální řešení pro všechny....

Rossy

09. 10. 2011, 09:38

Jen něco málo ke zveřejňování nálezů tady na Detektorwebu.Ozývají se hlasy,že si tím sami pod sebou řežeme větev.Ale když to jde je to určitě lepší než si ponechávat nálezy jen pro vlastní oči a pro oči pár kamarádů.Vždyť Detektorweb můžeme chápat jako takové internetové museum a řekněte mi kolik těch opravdových se může pochlubit takovou denní návštěvností jako tady.Přitom se sbírky stále rozrůstají a u některých zdejších nálezů se jedná o unikáty ke kterým se nám dostane mnohdy i odborného výkladu.Když jsem se ptal v muzeu proč oni nemohou podobně zveřejňovat nové přírustky dostalo se mi odpovědi že nejsou lidi,A vidíte,tady to zatím jde.Jednou jsem četl o archeologovi,který se narodil v předminulém století a jehož jméno mi už vypadlo,kterému bylo vyčítáno,že ze sbírkových fondů rozdává mince školám a sběratelům.Odůvodňoval to tím,že takto rozdané mince udělají pro popularizaci naši historie daleko víc než hromady stejných mincí v depositu musea.Že v museu postačí ponechat jen nezbytný základ.A tak by to snad měli chápat všichni.Vždyť o co vlastně jde.O popularisaci naši historie mezi širokou veřejností a o národní uvědomění.Detektorweb tu v určitém směru populární formou supluje i naše školství.Proto by si ti kteří budou rozhodovat o znění nového zákona měli uvědomit i tyto klady.

Rossy

09. 10. 2011, 10:08

A nebo si myslíte,že když se celé jedné generaci zakáže aktivní poznávání historie a své poznatky přenášet na své okolí,že nemůže vyrůst generace která už o to nebude mít zájem?

bertilon

09. 10. 2011, 11:23

Sun Tzu no já myslel že to pochopíš ,ale tedy dobrá.Předpokládal jsem,že pokud by takto daná spolupráce s hledači pro kterou já jsem byl amožná,zamezilo by se tím i zároven oněm prasečinám,které po vás zbydou a netvrd mi ,že ty seš ten mistr zahrabávač který po sobě zahladí vždy stopy.Tedy k psychyatrovi poputujeme v tom případě oba dva.

SunTzu

09. 10. 2011, 11:54

bertilon: Pořád jsi mi nevysvětlil jak to myslíš s tou spoluprácí, o kterou tak stojíš, když bys to úplně zakázal. Já v tom vidím logický rozpor, a nezlob se , toto skutečně nechápu. Budu rád, když mi to objasníš.
Jinak můžu zodpovědně prohlásit, že po sobě poctivě zahrabávám. Ale předpokládám, že tohle archeology trápí asi nejmíň.
Jsem přesvědčen, že archeolog nejsi, jen tu kalíš vodu. Jsem ochoten navštívit tě na tvém pracovišti, rád se nechám usvědčit z omylu. Ozvi se mi prosím na mail.

SunTzu

09. 10. 2011, 12:03

Rossy: máš recht, akorát že jestli se uzákoní stejný paskvil jako na Slovensku, zveřejňování nálezů si nedovedu dost dobře představit, asi si budem ukazovat fotky na konspiračních schůzkách.....

Paul1

09. 10. 2011, 13:25

Jesli by nestálo za to vytvořit občanské sdružení kde by se sčuchlo maximum lidí se zájmem o historii. To má větší váhu než osoba fyzická. Samozřejmě by musela jít stranou vzájemná rivalita či nevraživost různých webů, prodejců atd. , všem bez vyjímky jde o stejnou věc. Domnívám se , že je zde velmi silná zálkadna lidí kteří by měli zájem na tom,aby to nedopadlo jako na Slovensku. Několik tisíc lidí pod hlavičkou nějaké organisace může mít váhu. Když si popláčem zde , nic se nestane. Když budeme slyšet, s něčím třeba pohnem. V některých státech kde je hledání v podstatě zakázané existuje přesto možnost za určitých podmínek provozování tohoto koníčku. Chtělo by to více angažovanosti. Možná , by pro začátek stačilo kdyby jsme měli relevantní informace o zákoných normách které se týkajíhledání ve státech EU. Co třeba Britský model. Neznáte někdo přesné znění jejich zákonů,nařízení,norem které se toho týkají??

SunTzu

09. 10. 2011, 13:59

Paul1: obávám se, že nový zákon to zkrouhne tak, že ani sdružení nebude nic platné. Koneckonců, zkrouhne to i archáče. V podstatě několik málo lidí bude mít téměř neomezenou moc cokoli povolit nebo zamítnout.

Paul1

09. 10. 2011, 14:59

SunTzu: Na Slovensku si uzákonili, že mouhou kriminalizovat značnou část populace tj. zájemce o vojenskou historii, ne jen hledače. U nás se toho zaručeně časem chytne nějaký politický guru, který tím zdůvodní svoji existenci. To, že zákaz hledání negativně postihne hlavně archeology je jasné snad i většině odpůrců detektorů z řad odborné veřejnosti. Muzea už nedostanou nic. Zloděj ví, že krást se nemá a může být postižen a přesto se krade čím dál tím víc. Ty co jdou po archeo jsou dávno za hranou, to má řešit policie, současné zákony to řeší jasně. Domnívá-li se někdo, že tito přetanou s pácháním trestné činnosti proto, že tu bude nějaký nový zákon by měl být zbaven svéprávnosti
Nedomnívám se , že předposraností bude něco lepší. Nic nedělat a čekat až rozhodnou politická paka je dle mého názoru návod jak si vykoledovat ještě větší paskvil než mají bratři Slováci. Nebo má někdo jiný názor?

SunTzu

09. 10. 2011, 15:17

Paul1 : souhlasím s tebou, vtip je v tom, že samotní archeologové, pokud budou do budoucna chtít provádět průzkum nějaké lokality pomocí detektoru kovu, budou muset zažádat o povolení k provádění archeologického výzkumu jako v případě jakéhokoli jiného výzkumu v terénu. To povoluje MK v souběhu s AV.
To znamená, že takové sdružení by muselo zaměstnávat archeologa, ten by musel ohledně detektorové prospekce nějaké lokality zažádat o povolení k výzkumu. A už vidím Jiráně z Archeologického ústavu AV, jak to nadšeně povoluje...
Bohožel, ale podle mě je to utopie...

SunTzu

09. 10. 2011, 15:44

Zapomeňte na jakoukoli legalizaci a spolupráci, přijde období tvrdé represe a udávání.

Paul1

09. 10. 2011, 16:22

SunTzu: Jde mi o to zda někdo má chuť a snahu něco zkusit, ne jen planě diskutovat. Je tu několika tisícová základna majitelů detektorů a několik desítek tisíc lidí zajímající se o vojenskou historii, pro dost lidí je prodej detektorů živnost. Může několika tisícová základna něco změnit?? Domnívám se , že ano, když nějaké obč. sdružení s pár lidma dokáže zatopit ministerstvu dopravy nebo životního prostředí Neznám přesně "britský" model,ale normálně si tam moc nezahledáte, na druhou stranu za určitých podmínek je hledání dokonce oficiálně podporováno odbornou veřejností. K tomu mám však jen kusé informace, bohužel. I u nás někde spolupráce funguje, tak proč by to nemohlo mít nějakou oficiální formu . Pro nás nekomerční hledače je hledání volnočasová aktivita a pro mnohé , vzhledem k času a píli kterou tomu věnují prostě životní styl. Mám plný zuby různých nesmyslných zákazů a nařízení. Abych si zachoval zdraví rozum jedu si někam zahlet. Tohle si mám nechat sebrat jenom proto, že pár blbů rozhodne ?? A já k tomu budu jen přihlížet, když možná existuje možnost jak něco ovlivnit??

SunTzu

09. 10. 2011, 16:36

Zkus to, my jsme chtěli založit něco podobného, než jsem se dozvěděl, jaké změny se do návrhu novely zapracovávaly ještě v srpnu. V podstatě jsme se na to vybodli, protože při současné podobě návrhu to nemá smysl. Nedovedu si představit způsob, jakým by si byl schopen cokoli ovlivnit. Nevím, třeba existuje. Já osobně ho nevidím....

Paul1

09. 10. 2011, 19:16

SunTzu: No , možná je pozdě,možná to vůbec nejde. Sám však udělám leda kulový. Já jsem možná skeptičtější než ty,mám spoustu osobních zkušeností s právním systémem v Čechystánu.

zima

09. 10. 2011, 19:48

Wolff: nevím jak by vydávání "glejtů" fungovalo. Prostě byl to jen návrh. Já jsem tohle zažil už asi před 6 lety. Kdy jeden klučina došel do muzea v Mladé Boleslavi a dohodl se tam na spolupráci (takže proč ne pro kohokoliv). Ono v případě, že by nějaký aktivista na něj kohokoliv zavolal, tak byl krytý právě spoluprací s archeology. Proto "nějaký glejt".
Co se týká majitelů pozemků, vycházel jsem z diskuze, kdy tady na DW byl navrhován tzv. anglický model. Vžij se pocitů majitelů pozemků nebo lesů. Nevím, jak by se tobě zamlouvalo, kdyby ti bez tvého vědomí chodili lidi po pozemku (bez tvého vědomí a svolení) a kopali tam, odnášeli nalezené věci, které by jsi mohl chápat jako svůj majetek. Obdobně je to v lese.
Jinak, měl by někdo z vás jiný návrh, kromě toho, že je to protiústavní? To, že nějaká změna přijde je jasné.

SunTzu

09. 10. 2011, 19:52

Paul1 : Já nevím, počkáme, co se bude dít, stejně by to mělo jít už v listopadu do sněmovny, co se teď už dá dělat...

SunTzu

09. 10. 2011, 19:55

zima: to by se ale muselo být zakotveno v zákoně, aby se brala v potaz práva majitelů pozemků. Pokud vím, památkový zákon s něčím podobným v duchu komunistické tradice tak nějak nepočítá...

zima

09. 10. 2011, 21:28

SUNTzu: ANO, naprosto souhlasím, a to by právě měla "nějaká zájmová skupina" popř. poslanecký návrh úpravy zákona prosadit v rámci legislativního procesu.. Není přece nic jednoduššího, než si domluvit schůzku se svým poslancem, a když tam půjde víc lidí tak ..........

SunTzu

09. 10. 2011, 22:28

zima: tyjo, tak to si nedovedu představit, že by stát uznal, že to co je na tvým pozemku je tvůj majetek. To by znamenalo, že jednak, pokud je to tvůj majetek - můžeš si ho ponechat, pokud ho od tebe bude chtít muzeum, musí si ho koupit. No, má to svojí logiku, ale to se v Čechách nestane, aby stát uznal, že občan má také nějaká práva...

Paul1

09. 10. 2011, 22:41

zima: No to je ono, nemůže někam lézt hromada lidí. Jednodušší je nějaký právní subjekt. Zaráží mne kterak se to, co se blíží většinu irituje,ale kde nic tu nic. Jen anonymní diskuze. Ať někdo něco udělá, hlavně ať nikde nefiguruje a není za nic zodpovědný. To je o ničem. To by jeden blil. To je jako by Slota dával moudra o morálce,slušnosti a právu. Dám něco do kupy přes frajery kojený paragrafama a třeba bude možnost do procesu zasáhnout. To, že se chováme jako přizdisráči vyhovuje vládnoucí klice a jejich kamarádíčkům. Zelená žabička a pár zhulenejch eko teroristů dokáže zastavit projekt za miliardy a nás kterých jsou tisíce si nikdo nevšimne?? Jednotlivec nic neznamená, tak se buď proberem , nebo můžem nabídnout klacky na ebay.

SunTzu

09. 10. 2011, 22:57

Paul1 : neviděl bych to tak dramaticky, pořád si na ebay můžem koupit hejkala a brýle na noční vidění. Alespoň bude sranda.

Paul1

09. 10. 2011, 23:24

SunTzu: Jestli jsi měl někdy na makovici IR brýle tak víš , že to je kokotina. Pokud ne, tak bez přísvitu jsi v loji. To by jsi potřeboval Gen.3+ a to jsme někde jinde . Řádově o několik tisíc EUR a stále za ideálních podmínek. Dramaticky to samozřejmě vidím. Nehodlám se někde po nocích plížit proto, že nějaký pako rozhodlo Já archáčům nosím, na hradiště , opida etc. nelezu ze zásady a s detíkem si utrácím jen svůj volný čas a svoji naftu. Ale , kurva mně dokáže nadzvednout zelený mužík který stojí v 1/2m jámě od traktoru kterým stahoval dřevo a dává mi kapky, co jako ,že si to dovoluju kopat v lese motyčkou. Jsem si dovolil odkopnout mech a jehličí. Je třeba začít požívat rozum. Já nežiju v lágru,alespoń doufám. Ať mne dlouho nezkouší.

SunTzu

10. 10. 2011, 00:19

Paul1: jen si dělám prču. Ale beze srandy, buď přejdeme do ilegality nebo se budeme muset spojit a postupovat organizovaně. Jiné cesty nevidím.

Wolff

10. 10. 2011, 14:57

To Zima :bohužel jsi mě nepochopil, já pouze pochybuji, že " odborníci " budou masově vydávat "glejty ",zrovna tak pochybuji možnosti zajišťování souhlasu majitelů pozemků jednak z důvodu spletitých majtkových vztahů ( např. jedno pole- lán , má několik vlastníků ) a z důvodu velmi obtížného získávání potřebných informací. U vlastníků lesů je problem obdobný, navíc by byl nutný nejen souhlas majitele, ale i nájemce.Už vidím jejich ochotu vydávat spousty povolení, zrovna jako jednotlivá arch. pracoviště , na příkladu " jeden kluk získal povolení" určitě nelze stavět, už jen pro fakt, že ve skutečnosti " odborníkům " nejde o žádné spolupráce, ale o likvidaci hledačů,aby jim nevyžírali korýtko, je to přece jejich chlívek.Hlavně mají přirozeně silnější lobby a podporu medií, co to v praxi znamená ti asi brzy "docvakne". Poukazy na funkční tzv. "anglický model " jsou v této zemi prolezlé korupcí (většinu odborníků nevyjímaje) jsou přinejmenším naivní.Restrikce je přece otolik jednodušší a hlavně je třeba si uvědomit, že o jakousi dohodu " druhá strana" vůbec nestojí, možná jen tak naoko, rámcově-pro vyvolené. Takže jestli nepatříš mezi " vyvolence ", máš pouze dvě možnosti- zahodit " detík " anebo působit v ilegalitě. Já mám vybráno.

Paul1

10. 10. 2011, 15:04

Do měsíce stejně nic nestihnu. Pokud to neproleze , získáme čas.

zima

10. 10. 2011, 16:08

To Wolff: nevím a nemám zkušenost s někým z okresního muzea. Takže je těžké se k tomu vyjádřit. A co se týče vlastníků lesů a polí. Pokud by také majitel pole dostal nějakou část z odměny, tak i myslím, že by proti nebyl. To co píšeš o lobby a podpoře médií je jasné. Jestli jsou odkazy na anglický model naivní, lze zjistit pouze tehdy, pokud se někdo (sdružení) pokusí tento model navrhnout a prosadit v legislativě.
Co se týká restrikce - pokud by třeba lesáci chtěli, tak už v tuto chvíli mají dostatek nástrojů.

Adipocire

10. 10. 2011, 22:03

bertilon:jake praseciny,jezis to neni uz mozne .
Mam blbych 10h lesa a prijed se podivat jak to tam vypada po turistech,houbarich nebo lidech co si tam treba zasuk...
proste bordel a svincik,takze ne jenom detektorari,proste obecne mnoho lidi se v lese chova jako prasata. A pokud mas na mysli vykopane diry,tak ty tam budou i po tomto zakonu a hadej kdo je tam necha.

Wolff

10. 10. 2011, 22:11

To zima : víš, on ten " anglický model " je v naší zemi sci-fi,je to totiž o penězích a vůbec systemu, kterrý u nás neexistuje a existovat nebude, to zjistíš, zdá se, brzy. A jak by jsi si představoval vyhledávání vlastníků, potažmo nájemců polí a lesů v praxi? Co se týče lesáků , mám na mysli Lesy ČR, ti v současnosti moc nástrojů nemají, pokud tě zrovna nepřistihnou při kopání děr ap., protože zatím platí norma, že přístup do těchto lesů má každý, s jistým omezením platným pro rezervace.Pokud však dojde k plánované privatizaci státních lesů, pak to bude o něčem jiném, to nám Bůh pomoz...
Ještě k té Anglii -tam jsou naprosto odlišné podmínky, co se týče pozemkové držby a majetkových vztahů od ČR. Jinak bych tě rád ujistil, že " anglický model" bych uvítal, ale jak jsem již naznačil, brzy uvidíme...

Paul1

10. 10. 2011, 23:36

Wolff: Náše vláda by světovím mafiím mohla pořádat semináře o tom jak aplikovat právo. Za pár let je to doma a ne to počítat na desetiletí jako třeba Cosa Nostra. Tím jsem chtěl říci, že Britský model může být pouze zdroj inspirace. Nedávám si každej večer lajnu jak ruka, abych si myslel, že něco podobného se dá aplikovat v Česku. Z diskuze vyplívá, že většina přátel historie, či hledání na nějakou aktivitu dlabe a dává přednost tomu, ať si to rozhodnou, já si dál pojedu svoje. Tak nebo tak. To jsem na Vás zvědav až se nějakej policajt rozhodne zvýšit objasněnost a udělá někoho pro pár knoflíků a bezcenných mincí. Soud Vám nadělí podmínku, ale Vy si potom tedy stejnak půjdete večer na políčko a když bůh a fízl dá tak pro pár kokotin ze kterých máte radost, ale jinak po nich pes neštěkne dostanete žalář . Osobně si myslím , že je to v pytli neb se diskuze rozpoutala pozdě. To ovšem stále neznamená , že hodlám do žita detík házet. Pište, pište, každý názor něco přináší.

adler

11. 10. 2011, 08:24

adipocire máš recht,nebo stačí mrknout jakej humus nadělaji lesáci hotový zákopy,humus bordel beznaděj,a nějaký jelito se bude ohánět prasečinama.

mr.dodo

11. 10. 2011, 09:12

takovy nechapu jak to nekomu muze vadit..

Adipocire

11. 10. 2011, 19:17

adler +1

psychohlina

11. 10. 2011, 23:24

Když to vemu jak to vidim já v lesích: Nepořádek je všude (pet lahve,sklo,pneumatiky,různé plasty,atd..) Že když jdu do lesa po honu a po myslivcích je tam několik set vystřelenejch nábojů to nikomu nevadí?Že někdo zakládá černý skládky to taky nikomu nevadí? Že nějakej archeolog si stěžuje na nás hledače? Je asi šmudla asi mu nedošlo že když hledání zanikne uvidí méně nálezů v muzeích a medií.Další věc: Taky dost hledačům si myslim že se podařilo být svědkem nějakého trestného činu a včas tak mohl upozornit PČR. (Pytláctví,nález mrtvoly,krádeže včelstev,Černého kácení) Mohl bych tu psát dál ale když to tak podtrhnu vyplývá z toho že je správně teda že železný věci se mají v zemi rozložit,hliníkový věci taky a zbydou tu jen bronzový věci který zajímá jen ani ne čtvrtina hledačů tak se teda omlouváme že si nakopeme měděný mincičky a knofliky.Když většina z nás co tu je.Je stejně každej válkař! Doufám že zdravej rozum zvítězí a hledání bude POVOLENO!

zima

12. 10. 2011, 18:14

To Paul1: Corruptissima res publica plurimae leges ! tohle máš na mysli?

Paul1

12. 10. 2011, 18:21

zima: asi tak. Ono tý klice asi jde o to , aby přišlo jaro z jihu nebo co

zima

12. 10. 2011, 18:28

To Paul1: Corruptissima res publica plurimae leges ! tohle máš na mysli?

Paul1

12. 10. 2011, 19:04

zima: ?? Buď jsem to blbě pochopil nebo , ANO ,ale to je na neveřejnou diskuzi. Respěktivě to není k diskuzi vůbec. Politika sem nepatří, i když jsem to už vlastně sám nakous. Fuj tajbl , omlouvám se 

zima

12. 10. 2011, 19:21

Paul1: z jihu to nebude

KHF

12. 10. 2011, 20:57

V Čechách není nic hotové. Teď jde o připomínkování archeologů. Ty věděj ale taky kulový, protože za ně dělaj průzkum v terénu občanská sdružení. Inu kšeft je kšeft. Kolik z nás odevzdává nálezy a potvrzuje nové lokality svými nálezy. Nevím jestli represe jo to pravý. Jestli utáhnou obojek maj h...o.

Paul1

12. 10. 2011, 22:49

zima: z jihu to nebude ?? не понимаю! ! Dáváš mi to z jihu ,a z jihu to není ?? Fajn hra kterou zatím teda upřímně k tématu nedávám. To beru konečně jako diskuzi. Jen se rozepsat

Kajman1

12. 10. 2011, 23:44

A cože má být v té novele co má jít do čtení v listopadu?

Kajman1

12. 10. 2011, 23:46

Zakázat nic nemůžou.Budu chodit hledat prsten co moje ztratila.Ona furt něco ztrácí to by se člověk posral

franny

13. 10. 2011, 10:46

Kdybyste nebyli líní zvednout zadek a utratit Kč 300 za účastnický poplatek mohli jste se zůčastnit semináře "Veřejnost a archeo náklezy", pořádaného 11. 10. 2011 v konferenčním sálu Národního archivu v Praze na Chodově. Tak 60 - 70% času bylo věnováno detektorům a stručně shrnuto, nejzajímavější vystoupení byla Mgr. J. Vajčnera, PhD. z MK ČR (spoluautor připravované novely), JUDr. Mgr. T. Michalíka PhD. z MK SR (právník a archeolog, autor slovenské úpravy) a PhDr. Z. Bláhové, PhD., která se věnovala detektorům kovů v evropských právních předpisech (nejlépe jet hledat na Maltu, tam vám detektor seberou ještě před vystoupením z letadla a umožní přestoupit na letadlo zpáteční, samozřejmě s razítkem zakazujícím vstup v pasu). Další postřehy postupně.

Paul1

13. 10. 2011, 15:54

franny: Kdyby to sem někdo pověsil určitě bych jel.

Adipocire

13. 10. 2011, 18:43

franny: no treba tu dat,co z toho seminare vyplynulo.

MIRI

14. 10. 2011, 21:25

O.K.- všetko v poriadku- poučné.

kim

20. 10. 2011, 19:37

citace z dr jak to asi bude u nás???:

Opět něco postřehů: novela archeo zákona předpokládá, že jakékoliv použití detektoru kovu v terénu = archeo průzkum a ten budou moci provádět jen pomazaní, alias držitelé povolení od MK. Povolení bude vázáno na příslušné (nejspíš archeo) vzdělání. Možná ale v novele bude něco jako je v živnostenském zákoně, tj. že bude možno ustanovit tzv. odpovědnou osobu (která bude mít povolení, nebo bude archeolog) a bude dohlížet či jinak spolupracovat s hledačem. Archeologů je v Česku asi 600 - 700 (vč. archeo potěru), detektorářů odhadem 10 - 20 000. Takže hurá za archeology, na opozdilce se nejspíš nedostane.

Další možnost legálního hledání je absolvovat pyrotechnický kurz (když to začínalo, stál tak 30 - 40 tis.), složit příslušnou zkoušku (prý to dokáží jen vyvolení) a požádat pak o vydání zbrojního průkazu skupiny F: provádění pyrotechnického průzkumu. Bližší info lze získat z webu MVČR, nebo u Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva. Pravda, nálezy nebudou tak atraktivní jako duhovky, ale asi nebude nikdo bránit podívat se třeba i na Duklu.

mate1

22. 10. 2011, 16:08

Dobrý den všem, jsem tu velmi krátce, ale rád bych něco k tématu novely. Jediná možná varianta, podle mého názoru, je zastřešení, nejlépe asi občanským sdružením. Četl jsem Vaše názory, kde se prolínají názory pro a proti. Spíše tedy proti. Jednání s jakoukoli zastřešující ORGANIZACÍ je vždy o něčem jiném, než debata s jednotlivci. Síla tohoto uskupení by byla někde jinde. Píšete také o předpokladu nedomluvy ať už ze strany jednotlivých hledačů, či ze strany webů, případně prodejců. Myslím, že je třeba si uvědomit, že v některých okamžicích jde osobní nevraživost a případné konkurenční prostředí opravdu stranou. Pokud tomu tak nebude, hledači budou prodávat detektory a prodejci se hlásit na úřadech práce. Věřím tomu, že tuto skutečnost si uvědomují všichni zúčastnění. Rád uvítám Vaši iniciativu a názory, ať už zde, případně a to ještě raději na mailu. Díky za případnou pozornost mému výlevu.

zima

24. 10. 2011, 21:34

to kim: reakce na tvůj příspěvek z 20.10. - skutečnosti, je to co popisuješ ještě složitější než si myslíš. Jestliže chceš dělat "průzkum" podle "F" musíš mít schválený technologický postup. A opět je zde povolení od majitele pozemku atd.

kim

25. 10. 2011, 13:54

zima:no zajimavé...článek odemne je pouze zkopčen z konkurenčního vebu

weisswolf

31. 10. 2011, 07:50

je dobre že sa to pohlo dopredu pretože boli napachané škody nesmierneho rozsahu.

kim

01. 11. 2011, 14:53

weisswolf>To je krok dozadu!Lidi chodí stejně jen archáč už nic nedostane.A v še skonči na černém trhu.