Úvod / Články

Už se to zase mele

01. 09. 2008 Autor: candies 6091× 255
Trochu klidnou hladinu hledačského rybníka rozvířil Robert Trnka svým „Otevřeným dopisem“, který zaslal do všech sdělovacích médií a na všechny krajské úřady. V tomto dopise nazval všechny detektoráře zloději, chtěl by zakázat používání detektorů a vyzval k útoku veřejnost a úřady proti nám. Tím hodil do „našeho hledacího rybníka“ ne kamen, ale celý panel. Řada hledačů ke kterým se dostal tento otevřený dopis už mu odpověděla. Bylo by dobré, aby si všichni hledači přečetli jeho „Otevřený dopis“ a třeba ho seznámili se svým názorem.

Můžeme si položit otázku, proč vyšel takový dopis?
Když špičce profesionálních archeologů nevyšla 10. ledna 2008 televizní show s obrovským nálezem archeologických předmětů ve vyhořelém bytě v Praze, viz ( http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1) na schválení jejich navrhovaných zákonů, tak před novým projednáváním návrhu zákona o archeologii se objevil tentokráte neznámý amatérský archeolog s dalším obrovským útokem proti detektorářům a s žádostí na podporu schválení jejich návrhů zákonů.

Nedávno jsem dostal zajímavý dopis s názvem „Trochu jiný pohled do nelegální archeologické sbírky“, ve kterém jsou také velice dobře objasněné důvody o co archeologové usilují. S obsahem dopisu naprosto souhlasím. Bylo by dobré, kdyby si ho také všichni přečetli a archeologové, kteří naše stránky čtou, nám na otázky v něm se pokusili odpovědět.
Nixe.Trnkovo Otevřený dopis.

Otevřený dopis
Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc v následující závažné záležitosti. Vykrádání archeologických lokalit v naší republice s pomocí detektorů kovů dosáhlo obludných rozměrů. V současné legislativě však neexistuje účinný nástroj, jak toto drancování, které často provádějí organizované skupiny zlodějů a překupníků, postihovat. Bohužel ani v připravovaném novém Památkovém zákoně, jehož návrh je veřejně přístupný na internetu, se používání detektorů neřeší. Přitom je naše republika vázána Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy, v níž se výslovně uvádí: "Učinit používání detektorů kovů a jakýchkoli jiných detekčních zařízení nebo postupů archeologického výzkumu předmětem specifického předchozího oprávnění.“ Slovenská republika do nového zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu toto ustanovení zakomponovala (§ 39, odst. 6: „Nepovolené výskumy a výkopy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach a územiach s archeologickými nálezmi, ako aj nepovolený zber a premiestňovanie hnuteľných nálezov alebo ich vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú“).

Žádám Vás proto o bezodkladné začlenění této problematiky do připravovaného českého zákona. Protože je nezbytně nutné zamezit drancování našich archeologických památek v co nejkratší době, žádám Vás zároveň snažně, abyste se pokusili vtělit do stávající legislativy alespoň základní bod, a to:

1. Výslovný zákaz používání detektorů ve volném terénu (lesy, pole) bez speciálního povolení (např. pro profesionální archeology či pyrotechniky). Porušení tohoto ustanovení musí být postižitelné citelnou sankcí. Součástí postihu by měla být i možnost zabavení detektoru. Za zcela minimální variantu považuji alespoň výslovný zákaz použití detektorů bez povolení na známých archeologických lokalitách (tedy těch, jejichž data schraňují Archeologické ústavy v Praze a v Brně).
Další body, které by bylo vhodné do budoucna vtělit do legislativy podle mne jsou:
2. Zákonná možnost zabavení archeologických nálezů, u kterých vznikne oprávněné podezření, že byly získány nelegální činností, zejména s pomocí detektoru kovů.
3. Zavedení povinné certifikace takových nálezů, které by umožnilo rozlišit nálezy ze starých soukromých sbírek od nálezů z nelegálních vykopávek. Zároveň by tím byla umožněna účinná a funkční kontrola předmětů, nabízených na burzách a v internetových aukcích.
4. Přeformulování znění živnostenských listů, vydaných v 90. letech 20. století na vyhledávání kovových předmětů s pomocí detektoru. Nové znění by mělo vyloučit možnost zneužití takového živnostenského listu detektoráři, vykrádajícími archeologické lokality. 5. Zákaz vyplácení jakýchkoli odměn za nálezy, získané s pomocí detektoru kovů, který by byl závazný jak pro archeology a muzejníky, tak pro úředníky na obecních a krajských úřadech.

Kovové archeologické nálezy (např. spony, jehlice, sekerky atd.) jsou pro poznání historie velmi důležité, protože na rozdíl od některých dalších nálezů je lze většinou přesněji datovat. Neodborným vyjmutím kovového předmětu z archeologického objektu dojde nejen k poškození celé nálezové situace (vlastním výkopem, ale i následným působením vlhka a vzduchu), ale také k nevratnému zničení množství nenahraditelných informací jejich odtržením od souvislostí.

Spoléhám na Vás, že se všemi silami pokusíte výše popsané devastaci našeho kulturního dědictví zabránit. Žádám Vás také, abyste podle svých možností zahájili kampaň, která by přinesla občanům základní informace o detektorářích a obrátila dosavadní veřejné mínění, které je jim víceméně kladně nakloněno. Zejména veřejnoprávní sdělovací prostředky by napříště neměly detektoráře, který najde nějaký význačný nález, vyzdvihovat jako hrdinu, neboť tím vlastně propagují trestný čin, postižitelný i podle současných zákonů (poškozování cizí věci). Každý by měl vědět, že detektoráři jsou zloději, kteří vykrádají naši společnou historii ve jménu svého úzce osobního uspokojení či finančního prospěchu.

S úctou:
Robert Trnka (člen amatérské sekce České archeologické společnosti, člen Klubu Augusta Sedláčka, spolupracovník Západočeského muzea v Plzni).
Železničářská 83, Plzeň, 312 00.
e-mail: Trnka.Robert@seznam.cz

Na vědomí:
Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, 140 70
Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
Česká tisková kancelář, Opletalova 5/7, Praha 1, 111 44

Kraje:
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Kralovéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
-------------------------------------------------------------------------------------


Trochu jiný pohled do nelegální archeologické sbírky

Již uplynulo půl roku od skoro „světového nálezu“ nelegální archeologické sbírky ve vyhořelém bytě v Praze. Její majitel při požáru zahynul a prý po sobě zanechal obrovskou sbírku archeologických nálezů. Miroslav Dobeš z Archeologického ústavu v Praze, který byl pověřen základní dokumentací sbírky tehdy prohlásil: “Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“.

Jedná se o sbírku obsahující asi 1 900 bronzových, 1 400 železných předmětů plus několik keramických. Několika kusy jsou zastoupeny již měděné předměty dokumentující počátky metalurgie ve střední Evropě v pozdní době kamenné (cca 4000 př.n.l.). Mnohem bohatěji jsou zastoupeny památky mladších období, z doby bronzové (cca 2000 – 700 př.n.l.), doby železné (700 př.n.l – 0) a z doby římské a stěhování národů (0 – 568 n.l.). Četné jsou i předměty středověké a raně novověké.

Tolik oficielní zpráva od archeologů. Trochu se pokusím tuto zprávu rozebrat a položit nějaké otázky.

1) Jak mohl pan Dobeš tak přesně vědět, že archeologická sbírka pochází „z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“? Detektor kovů se přece v bytě nenalezl!
2) Jak je možné najít tolik různorodých předmětů (cca 3.300 kusů od roku 4000 př.n.l. až 568 n.l.) na několika lokalitách?
3) Na fotografiích nálezů, publikovaných na stránce National – Geographic Česko (http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1) je vidět, že skoro všechny předměty v této sbírce jsou restaurovány. Jak je možné, aby mladý člověk, který musí chodit do práce, měl ještě čas na nalezení tak obrovské sbírky předmětů a ještě tuto tak rozsáhlou sbírku odborně zrestaurovat?
4) Detektorem kovů jaké značky je možné najít kamennou sekeru, keramiku a skleněné korále?
5) Při nalezení takto různorodých předmětů zcela chybí mince. Když takovouto sbírku našel zemřelý muž, tak kde jsou?

Tento případ je velice podobný případu z roku 1964. Šlo o nalezení beden s nacistickým obsahem v  Černém jezeře. Tehdy Ministerstvo vnitra využilo také všechna média k obrovskému podvodu. Bedny s údajnými nacistickými dokumenty (v bednách byl však jen čistý papír) pracovníci Ministerstva vnitra hodili týden před nálezem do jezera. Pak si na nalezení „dokumentů“ pozvali nic netušící sportovní potápěče. A vůbec se nestyděli na řadě tiskových konferencí pustit do celého světa, jaké důležité dokumenty se v jezeře našly. Nacistické dokumenty, které tehdy ukazovali měli z archivu z Moskvy.

Letos dne 10. ledna předvedl archeologický ústav Akademie věd ČR podobnou akci. A národ na to zase, jako v případu „nacistických dokumentů“, skočil. Případ nacistických dokumentů se objasnil až 25 let po pádu komunizmu. Nevím jak dlouho budeme nyní čekat na skutečně pravdivé objasnění tohoto případu „archeologické sbírky“.

Já se domnívám, že skoro celá sbírka (až na pár železných rezavých předmětů v pravém rohu fotografie s celkovými nálezy) pochází z nějakého muzea. Nemusí to být z českého. Jsem přesvědčen, že někteří pracovníci muzea by mohli vystavené věci v některých případech poznat.

Nyní to vezmeme z jiné strany. Proč archeologové spustili v médiích takové divadlo?

Vždy jde o moc a peníze, nebo o peníze a moc. Archeologové připravili do parlamentu návrhy nových zákonů. Aby si připravili veřejnost a  parlament na schválení těchto zákonů, použili jako obětní beránky hledače. Archeologům jde ale o úplně jinou věc. Schválení nových zákonů, které by jim přinesly tu velkou moc a peníze. Jedná se hlavně o stavebníky při zakládání nových staveb. Zde si archeologové připravili velké zvýšení pokut za neprovedený nebo zmařený archeologický průzkum. Přitom archeologové mohou zastavit stavbu na jak dlouho chtějí, třeba i na rok a naúčtovat si za provedený průzkum co chtějí. Že třeba stavebník může zkrachovat zastavením stavby v letních měsících, to už je nezajímá.


Uvedu příklad:

Hokejista Martin Straka stavěl v Plzni hotel. Na staveništi hotelu byl proveden archeologický průzkum a panu Strakovi bylo za tento průzkum naúčtováno 2,800.000,- Kč. Jeho právníci odmítli tuto fakturu proplatit a tak ji archeologové snížili o dva miliony, na „pouhých“ 800.000,-Kč. Ale i tu částku právníci Martina Straky odmítli zaplatit.

Souběžně v tu dobu probíhala soudní pře mezi Okresním soudem v Tachově a archeology o fakturu ve výši skoro 3 miliony korun za provedený archeologický průzkum při stavbě přístavby okresního soudu. Několik soudních jednání tachovský okresní soud vyhrál, ale až u Nejvyššího soudu tuto soudní při prohrál. Soud proto musel tuto nehoráznou částku skoro 3 milionů zaplatit.

Po takto stanoveném rozsudku, kdy soud odsoudil soud, se Strakovi právníci dohodli s archeology na mimosoudním vyrovnání. Jakou částku zaplatili nevím, ale jistě to nebylo málo. Pan Straka měl svoje peníze poctivě a tvrdě vydělané hokejem, ale okresní soud, na rozdíl od Martina Straky, zaplatil archeologům z peněz daňových poplatníků. Proč se tak stalo? Protože poslanci již dříve schválili takové zákony. Nyní chtějí archeologové ještě důkladnější zákony ve svůj prospěch. Co mohou stavebníci v tomto systému dělat? Podmazat archeology, aby archeologický průzkum trval jen týden a ne půl roku ?

V novém návrhu o památkovém zákoně může pozorný čtenář mezi řádky číst : dejte nám víc peněz, dejte nám více grantů na různé projekty, dejte nám …….. a potřebujeme více lidí.

V publikaci pod názvem „Křižovatky české archeologie“ z  XV. řádného zasedání České společnosti archeologické pobočky pro severní Moravu a Slezsko, která se konala v Novém Jičíně, se neprofesionální archeologové přou o činnost s  profesionálními archeology. Mne zaujal jeden odstavec, který si dovolím citovat:
„Ten vůbec nejdůležitější důvod, pro něž je ze strany mnoha profesionálních archeologů veden celý spor s takovou zarputilostí, spočívá v obecně pociťovaném existenčním ohrožení. Faktem je, že počet našich profesionálních archeologů podstatně převyšuje počty obvyklé v západní Evropě. Ve srovnání se SRN trojnásobně, s Rakouskem šestinásobně a se Švédskem dokonce jedenáctinásobně v přepočtu na počet obyvatel.“

Tak já nevím, kdo má pravdu a co s tím.
Možná, že někdo poradí. Nebo napíše další otázky.
Nezapomeňte si otevřít :
http://www.national-geographic.cz/scripts/detail.php?id=1577&conn=63&pg=1

Tam uvidíte pěkně archeologickou sbírku a „kydání hnoje na hledače“.

Apa.

 Autor: candies

Komentáře

mátoha

01. 09. 2008, 19:30

Tož co je to zase ?

VrabeC

01. 09. 2008, 19:38

No tež si říkám prý zloději at jde někam

lebkoun

01. 09. 2008, 19:38

Já už to nemám ani náladu číst,je to pořád dokola-bohužel.Prostě jsou mezi námi,zrovna tak jako mezi archeologi,vychcani kteří zneužívají svůj koníček,nebo zaměstnání k vlastnímu zviditelnění nebo finančnímu prospěchu a nemyslí přitom na ostaní.Jsou to sobci a hajzlové a podobný máme bohužel i na špičce ledovce našeho státního zřízení.Je to vše až k pláči a chce se mi blít.

Michy

01. 09. 2008, 19:50

debil, píše takový kraviny a přitom o tom vůbec nic neví...TYhle lidi fakt miluju

jambus

01. 09. 2008, 20:17

Tož není to hňup,ten Trnka?

brndoš

01. 09. 2008, 20:20

Ach jo,Roberte,kdopak ti nakrmil hlavičku??

lachtan56

01. 09. 2008, 20:20

mele sračky...

Azaz163

01. 09. 2008, 20:29

Archeologové by měli nejdříve eliminovat "černé ovce" mezi sebou a detektoráři také, určitě je dost lidí, kteří vědí že jejich známí mají nějaké archeo předměty jen tak vystavené. Věci které se našli v tom bytě byli pravděpodobně několika roční práce, několika skupin detektorářů ale ani ti by toho nenašli tolik jen tak couráním po hradištích, apod. Informace kde hledat museli získat od archeologů, kteří z toho určitě profitovali. Podlě mě jsou na vině z 60% archeologové, kteří poskytli informace, z 30% detektoráři a z 10% stát, která neumí náležitě ohodnotit nálezy a proto většina končí na černém trhu.

standovamama

01. 09. 2008, 20:33

ještě že napsal adresu kde ho najít,až to zakážou seřežu ho detektorem a pak ho na kabelu od cívky oběsím na lampu pro výstrahu

go.play

01. 09. 2008, 20:34

souhlasim s Azazem163

standovamama

01. 09. 2008, 20:42

azaz163.to co se našlo ve zminovaném bytě jak píše"Robík"může taky pocházet z jejich řad a nemuseli jim jen předávat informace jak píšeš,mohli jim předávat i věci které se tam našli.doba je zlá a každá koruna do vlastní kapsy dobrá.o tom nemá cenu tady psát.....

Azaz163

01. 09. 2008, 20:44

gajvr : nebo tak, proč to má hnít v depozitáři když by z toho mohli být peníze...

pepé-k

01. 09. 2008, 20:46

Co je to za hovado Hlavně se nenechat vytočit takovým hňupem! Kdyby jseme bili takoví, jak ten Švestka nabo jak se jmenuje píše, tak v muzejích není ani hovno! Kdyby detektoráři nespolupracovali s památkářema a dělali opravdu to co on vypustil z huby, kde by všichni "amatérští archeologové" byli

penis

01. 09. 2008, 20:56

a je to je kvuli zveřejňování nálezů na webu

NWN

01. 09. 2008, 21:00

Kolik takových co nás buzerujou si platíme vastně ze svých daní. Je to absurní. platím někoho, kdo o mě říká, že jsem zloděj.

cetnikII

01. 09. 2008, 21:01

Pražská zbierka mohla pochádzať aj z legálnych nákupov v zahraničí v obchodoch ako napr. tento:

http://gilliscoins.com/antiquities.htm

sharak2

01. 09. 2008, 21:07

Obyčejné sprosté zlodějské BOLŠEVICKÉ HOVADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Byl by to krok zpátky o šedesát let. At žije totalita, at žijou privilegovaní!

Petr1259

01. 09. 2008, 21:09

Když shořela sýpka hradu Pernštejn,tak s ní shořel depozit historických věcí,které nebyly ani zaevidovány.Tak končí historické předměty v rukou archeologů,muzejníků a státu.

John Silver

01. 09. 2008, 21:15

Nehodlám opakovat citové výlevy předešlých kolegů, protože bych jen vršil hromadu. V jednotě je však síla, to ví přece každý. Co se tedy spíše zamyslet na naší jednotou a spojit se v nějakém občanském sdružení např. "Přátel elektrických holí" (na názvu přece nezáleží) ale mít vlastní registraci, členskou základnu, stanovy (v souladu s archeology) a hlavně tak konečně svůj legitimní organizovaný hlas v naší společnosti. Pokud by se našel člověk, jedinec, podnikatel nebo třeba webmaster, který by do toho ofico šel, jdu s ním. Raději zaplatím roční členský příspěvek, podepíšu stanovy kde se zavážu hlásit archeologické nálezy či nálezy munice a pod. než být za luxování políček od různého šrotu a poškozených minciček nazýván svým okolím zlodějem artefaktů a čekat, až na mě někdo poštve Policii nebo trotla podobného p. Trnkovi.

Dark.Warrior

01. 09. 2008, 21:18

Pánové, odpusťte si ty vulgarismy! Tento článek je jak z pohledu archeologů, tak autora dosti spekulativní a podle mého i manipulativní. Snaha o rozpoutání boje není tou správnou cestou - zde by měla být prioritou spolupráce mezi archeology a hledači. Tento boj povede jen ke škodě obou stran (dle mého na straně archeologů bude poškozených více), ale nejvíce ke škodě na naší historii! Vše se dá rozumně prodiskutovat a spolupráce je v tomto směru nutností pro obě strany. Zakopejte ty válečné sekery a své výkřiky si nechte do jiných zařízení!

Azaz163

01. 09. 2008, 21:21

John Silver : to jsou hezký slova, ale kde se najde takový člověk? vše je o pěnezích a ty archeologové (možná) mají na to aby nás mohli potopit, archeologů je pouze kolem 400, detektorářů je přes 10 000! Oni mají pevnou organizaci a my ne! Co takhle aby třeba někdo napsal nějaký články pro idnes.cz a podobný servery? Kde by obhajoval detektoráře a postavil proti archeologům třeba takoví věci jako kolik lidí detektoráři zachránily nálezem munice a kolik archeologických domněnek potvrdily.

Azaz163

01. 09. 2008, 21:22

John Silver : to jsou hezký slova, ale kde se najde takový člověk? vše je o pěnezích a ty archeologové (možná) mají na to aby nás mohli potopit, archeologů je pouze kolem 400, detektorářů je přes 10 000! Oni mají pevnou organizaci a my ne! Co takhle aby třeba někdo napsal nějaký články pro idnes.cz a podobný servery? Kde by obhajoval detektoráře a postavil proti archeologům třeba takoví věci jako kolik lidí detektoráři zachránily nálezem munice a kolik archeologických domněnek potvrdily.

Tiptop

01. 09. 2008, 21:24

Robert Trnka (člen amatérské sekce České archeologické společnosti, člen Klubu Augusta Sedláčka, spolupracovník Západočeského muzea v Plzni).

Neviem ale nemoze byt normalny

Tiptop

01. 09. 2008, 21:29

Suhlasim s John silverom

lachtan56

01. 09. 2008, 21:39

Pokud se sem poodiva a precte si ty nadavky a urazky tak nevim jestli jeste bude chtel vyjednavat

rock in rock

01. 09. 2008, 21:39

Je to celkem nedávno, co jsem si dovolil otevřít tuto diskuzi: http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&i=17295&mm=1&vd=1
Proto mě tento příspěvek ani moc neznepokojuje, je to jeden z dalších „logických“ tahů ze strany mistrů podvodníků, po penězích prahnoucích podvodníků a možná i něco více - pánů archeologů. Co se týká kauzy o vyhořelém bytě z kraje letošního ledna? Nejen že v tuto chvíli není pochyb, že se jedná o záležitost rozhodně starší, než je leden 2008, že muž nebyl „detektorář“ nýbrž překupník a obchodník, jehož „vrchní dodavatel“ nebyl jeden archeolog ale výborně pracující síť archeologů. Škoda o mluvit i o tom, že všechny důkazy vedou k závěru, že muž překupník, se stal obětí trestného násilného činu, s následkem smrti. Kdo mohl mít zájem na jeho smrti? Proč muselo bezduché tělo muže čekat na „vhodnou kauzu“ několik měsíců? Proč tím aktem startu kauzy byl „návrh zákona o zákazu detektorů“? Proč bylo do bytu zavražděného dáno nefunkční torzo detektoru? Kdo ho tam dal? Odpovědi jsou více než jednoduché. Ke komu vedou všechny stopy? Kdo se je snažil tak vehementně zamaskovat jakousi vymyšlenou kauzou? Znamená to snad, že je někdo schopný vraždy, jen aby dosáhl vyšších zisků z archeologických nálezů? Proč se v tuto chvíli dělí archeologové na dvě názorové skupiny „mladí vs. staří“?

MIKmik

01. 09. 2008, 21:41

další vííše postavený dacan Kterej napiše nějakou kravovinu a pak za to má furu peněz a opserouto nevini lidi jako vždy Ale i mezi hedači se najdou takove prasata,přesvěčtě se sami ve ždaře nad sázavou prostě na bliti

kokerss

01. 09. 2008, 21:44

Už teť se těším,až nějakej zákon vyjde - to bude teprve adrenalín!
Zatím,ale žádnej zákon není,tak hurá do terénu!

Narvah

01. 09. 2008, 21:51

Ten článek mne hluboce uráží, jaký já jsem u toho debila zloděj ???? Zažalovat ho pro pomluvu Pokud nemá hmatatelné důkazy proti jakémukoliv detektoráři tak nemůže tvrdit, že je zloděj. Už tady odsoudili v této republice někoho, že něco detektorem našel a neodevzdal ???? Ale rozhodně již odstíhali a stále stíhají archeology kteří kradou státní sbírky - poslední případ okr. Hodonín odcizené unikáty v Mikulčicích člověkem který je měl na starosti - co na to pan inteligent TRNKA ????

Fenek

01. 09. 2008, 21:55

I já se přidám , vždyť je to prostě zákon padajícího hovna , vždyť všichni víme jak kradou zaměstnanci v muzeích a hradech a co se komu stane ,pak najdou mrtvolu z jeho sbírkama a dělají bubu,a všechno svedou na detektoráře, a to že mi kolikrát zavoláme policii k nevybuchlé munići to každý přejde , ještě jsem nikde nešetl poděkování některému z nás když se něco nahlásí to je nic , že člověk zahrání třeba život nějakých dětí , ale že někdo vykopl přeslen to je hned oheň na střeše, nedávno jsem navštívil místní museum to co lidi najdou jsou to plný bedny střepů a keramiky a kde je to ostatní když jsem se ptal na železo a bronz , to prý nikdo nenosí , ale já vím že jeden místní děda před lety našel na zahradě bronzový nástroje a ty najednou nikde nejsou , tak kde jsou ať odpoví ty co nás osočují. Jen v 70 letech kdy se stěhoval jeden zámek , toho soudruzi nakradli , a kde to je.A´t si každý nejdříve sáhne do svědomí a pak vydává zákon

Tiptop

01. 09. 2008, 22:02

Narvah ....presne tak a to je len jedna vec co nahodou vysla na svetlo...

mashinepistole

01. 09. 2008, 22:04

Unas jeden vysoko postaveny archeloog mal tiez peknu domacu zbierku cennosti . Po jeho odchode na nebesa ho behom par dni vykradli a zbierka samozrejme nikde neregistrovanych predmetov jednoducho zmyzla a nikto nemohol nic , artefakty ktore mu ukradli v podstate oficialne nexistovali . A tie veci boli najdene pri archeologickych vykopavka , kktiny sa davaju do muzeii a na com sa vedia nabalit to sa nikde oficialne nezapisa a predaju to nejakemu prachatemu zberatelovy . Taka je realita , kradne sa v poltityke , kradne sa v u archeologov no a ked im detektoristi kafru slusne vynasajuceho obchodu samozrejme ze ich to sere . Ale treba zase povedat ze aj medzy nami sa najdu kkti ktory sa naozaj spravaju ako vykradaci , nietore miesta rozkopu ako dive svine .

vetess

01. 09. 2008, 22:26

Pan amatérský arch. je k smíchu.Vždyť u nich je kšeftařů a s takovým arch.materiálem za takové eura,že se nám ani nezdá. Ty naše rezavé kousky z pole,kde dělá archeo.průzkum traktor každý rok a lese čistíme od munice,to je k zasmání.Je to holá závist.Asi by chtěl taky si kopnout,ale už nemůže přejít.

Machar

01. 09. 2008, 22:38

Já bych panu Trnkovi vzkázal, že ode mě, jakožto "zloděje" má naše místní muzeum nekolik středověkých šipek, římskou sponu - ojedinělý nález v našem okrese a pozítří tam nesu v neděli nalezený unikátní bronzový přeslen. V domažlickém muzeu mají např. mnou nalezezené francké kopí s hraněnou tulejí, (nálezy těchto kopí na našem území by se daly spočítat na prstech jedné ruky). Ptám se - nebýt detektoraření, spatřily by tyto skvosty světlo světa? Stále budete házet detektoráře do jednoho pytle? Jsou mezi nimi slušní lidé i parchanti, stejně jako mezi archeology.

Opičák1

01. 09. 2008, 22:39

No docea by mě zajímalo jestli je pan Trnka úplně čistej a jestli třeba náhodou nemá doma taky něco ulitýho a tak rači špiní ostatní aby se na něj třeba nepřišlo!

Opičák1

01. 09. 2008, 22:41

No docea by mě zajímalo jestli je pan Trnka úplně čistej a jestli třeba náhodou nemá doma taky něco ulitýho a tak rači špiní ostatní aby se na něj třeba nepřišlo!

HARTMAN

01. 09. 2008, 22:53

dpc , takovej dlouhej a krasnej clanek sem napsal,ale nez sem to odeslal tak mi to odloglo :-( , podruhy to psat nebudu :-( , ale v podstate to bylo o tom ze v tomhle state je neco shnileho a ve svete vubec.

detiik

01. 09. 2008, 23:01

moje babička celej život pracovala v jednom krajským muzeu, často jsem za ní chodíval jako malej kluk a pozoroval ji, jak tam přebírá ty kostičky, později, když už jsem byl starší mi dělala druhou mámu a když jsme si po večerech povídali o životě a muzeu, pochopil jsem, že všude jsou jak poctiví, tak i méně poctiví lidé a tak je to asi všude - a proto svět je barevný a ne černo-bílý, že pane Trnka - muzeum není jen bílé a detektoring není jen černý

bodie3

01. 09. 2008, 23:18

Postupem času pomalu ale jistě vychází najevo, že některé předměty byly odborně konzervovány metodou používanou v 50 letech v muzeích, tudíž je pravděpodobné, že jsou to předměty odcizené z těchto zařízení. A kdo může takový předmět z muzea odcizit? Že by návštěvník? . Pokud některé věci byly vykopané, pak se jednalo o odkrytí hrobu, který by detektor stejně nezachytil pro jeho hloubku. Věci z oraniště by nezůstaly takhle neporušené. Dle mého a nejenom mého názoru se jednalo o jasnou až Gebelsovskou propagandu, která měla posloužit jako argument před přijetím památkového zákona a dostat detektoráře mimo zákon.

zero

01. 09. 2008, 23:22

Mno- já bych napsal, že soudruh Trnka je magor a musí pracovat trvale pod dohledem zkušeného pracovníka... Náhodou doktor říkal, že náš Trnka je momentálně zaostalej!... Ale jinak bez komentáře!

detektor_xlt

01. 09. 2008, 23:49

Už to tu několikrát zaznělo. Pro pořádek ještě jednou a pomalu. Lidé co se schovávají v různých archeologických společnostech mají mezi sebou černé ovce. Osobně jich pár znám a ty věci co mají doma, tak detektorem určitě nenacházejí. O jejich sbírkách se nám může akorát zdát. Věřím, že mají mezi sebou pár poctivců, ale v dnešní době jich asi moc nebude. Evidentně se jeden poctivec veřejně ozval...
PS: Ještě bych do zákona přidal, že každý evidovaný archeolog by předem souhlasil s pravidelnou domovní prohlídkou. Nemají přece co skrývat? Přece tu práci dělat nemusí?

John Silver

02. 09. 2008, 00:21

for zero: Krásně, stručně, výstižně. Za přesný odhad:

Mikšák

02. 09. 2008, 00:44

No,tak já jen krátce. Drancováni nalezišt je  hnus.
Detektoring je koníček a každej kdo má ten koníček rád je i ochotný odevzdat sebehodnotejší nález do patřičnych rukou když má i cenu historyckou.. Snad to aspon někdo cítí stejně jako já.
ps: To Deterktor_xtl - Souhlasím(mam u Archea jen jednoho internetového kamaráda pracujícího pro muzeum,ale věřím že to není žádnej sysel a dělá práci z radosti,než pro svůj užitek).
Snad nám nezaprší na horší časy :(

dareb

02. 09. 2008, 01:42

Ku..a tak proč to rovnou nezatrhnou!!! a nedají za to 1Olet za katrem.
Udělat si pořádek ve vlastních řádách to ani prd, ale svádět to na někoho to jo. Je jasný, že všichni nejsou takový poctivci že by nálezy odevzdávali, ale to není nikde v ničem! sem tam se někdy něco stane a ještě navíc možná ani né vinou hledače, ale proto, že mají "archeologové" nebo jiná sebranka mezi sebou nějakou "bílou vránu " .... a ták si řeknem - ZAKÁŽEM TO HLEDAČŮM. Jednoduchý,logický.
Sorry za tvrdost a hrubost,jsem nějak v ráži, ale takový věci mě štvou.

maraxp

02. 09. 2008, 07:19

Trnky-brnky

kimcid

02. 09. 2008, 07:28

tohle jsem psal nedávno do hlavni diskuze?nikdo nereagoval?tak snad že by teď?
Na (nechci řict konkurenčnim) jiném webu se otevřela diskuse na téma nového zákona kolem hledání?Tady jsem z toho nadpisu vzal jen kus tak že to zní asi takhle:Jak by měla vypada férová a ne jednostranná právní úprava pro hledání s detektorem. Pojďme se o tom rozumně a bez zbytečných hysterických emocí pobavit.

Navrhněte konstruktivní řešení, víc hlav víc ví, třeba na něco přijdem, nebo si naši diskuzi přečte někdo kdo má možnost tvorbu zákona ovlivnit. Pokud Vám to není lhostejné, připojte se do diskuze. I já bch rád na tomhle webu tuhle diskusi dal,co na to řikáte??Ano je to sice asi už 100x omleté téma ,ale nečinost lidi v tohle směru kterých se to vlastně nejvic týká(čili nás).Nás muže připravit o tu šanci někdy vubec do toho mluvit(pokud by se to řešilo?)

kimcid

02. 09. 2008, 07:39

rock in rock >na tvoji diskuzi je hezká reakce v detektor revue č4.

romale

02. 09. 2008, 07:45

A jak to ten rozumbrada ví,že organizované skupiny loupí a s překupníky obchodují.Tak ať podá trestní oznámení na konkrétní mafiány.Toto jsou jen obecné plky,které mají lidi poštvat proti skupině osob/detektorářů/

kimcid

02. 09. 2008, 07:48

a ještě jednou pro ty co je to minulo:
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/lovci-kovu-na-hrane-zakona20080719.html

kimcid

02. 09. 2008, 07:50

romale:to bohužel bude a je snad ve všem.straožitnosti ,obrazi atd. .mě jen popudilo že na plzeňsko jezdeji němci organizovaně hledat.a že dokonce má někdo cestovku pro amiky na mrcaseni u nás?

Pipkin

02. 09. 2008, 07:50

Holt uz je na case se prestehovat do nejake rozvojove zeme.Treba do Anglie.A vymenit Detektorweb za http://www.ukdfd.co.uk/
Sice uz to nebude vono,kdyz si pro vyber lokality postaci poridit "bedekr" pro hledace,kterej vydava British Museum,ale nak se to prezije....

kimcid

02. 09. 2008, 07:54

jo a ještě jedna informace a ještě neni 100%,ale to jen pro pobavení jistá známa osoba J. ortodoxni archeo má bratra který za chlast rozprodává archeo zbirky

Tann

02. 09. 2008, 07:57

Pracuji ve stavebnictví a vím jak to chodí s různýma organizacema ochránců přírody, ekologoma. Při vyřizování stavebního povolení je musíte rovnou podmazat jinak oni budou odporovat a stavební řízení se může několikanásobně protáhnout. tak a stejné to bude s těmito rádoby archeology.

Marouš1

02. 09. 2008, 08:01

Já myslím, že chtěj aby jsme všichni zahodili klacky a začli fetovat. Závisláci na hledání jsme skoro všichni, tak přechod na jinou závislost bude lehčí.
A teď vážně, je hezké psát že je minimálně 10.000 hledačů na 400 profiarcheologů. Jenže archeolog vyštudoval za naše peníze, sehnal si práci v muzeu, pěkně v teple, peněz moc asi nemá a občas někde něco zašmelil, no a ted mu do té poklidné vody vlítnou "hledači" a jejich nálezy, najednou má víc práce a výsledky má někdo jiný.
No a kdo si prohlédl tu slavnou sbírku, tak pozná, že hodně věcí není z běžných vykopávek detíkem.
Další problém je, že každej jinej trouba je organizován - je členem klubu přátel věstonické venuše, zrezavělýho hřebíku nebo koňský podkovy. Ale když všechny tyhle funkce a posty připojí k podpisu, tak to má na naše ouřady velkou váhu, protože podle členství v tolik klubech se pozná "študovanej" člověk.
Jenže - obchodníci s detektorama se za nás nepostaví, těm je to vlastně logr, dneska prodávám detíky, zítra třeba strunový sekačky nebo vložky a šprcgumy. Pořadatelé "mezinárodních závodů v hledání" se na to taky vyprdnou. No a že by se v týhel zemi našel někdo, kdo by se dal na to, že zlegalizuje hledání a vyrazí do "boje" proti archeologům?????? Možná hloupej Honza, ale to by musel slízt z pece.

kimcid

02. 09. 2008, 08:04

Marous :na to je jedině dobré co nejvice občanskoprávních združení? i když to nemusi každému vonět být nějak organisován,ale je to jisté řešení?

Marouš1

02. 09. 2008, 08:06

Jinak stačí jeden-dva poslanci, který se tím budou chtít zviditelnit a máme po hledání, takovýhle zákony uměj schválit hooodně rychle.
Tak se muže stát, že jsme během půl roku mimo zákon a nikdo ani neškytne. Silný slova, já budu hledat i když to zakážou..... až dostane někdo 50.000 pokutu, tak to každýho rychle přejde.
Několik let se hovoří o nějakém "zlegalizování" formou, průkazu, nebo lejstra - něco jako zbroják nebo rybářský lístek, ale v jakém je to stádiu netuším.

kimcid

02. 09. 2008, 08:28

ještě k těm čislum.10 000 hledaču neni!Možná bylo prodáno tolik detektoru možná i vic .Ale kolik lidi u toho zustane?Nikdo z těch co nehledaj nevi že zatím je spoutsa kilometu v nohách a spousty a spousty dnů kdy nekopnete nic jiného než konzervu.Navic a to už se zase opakuji :Nevim proč by měla nějaká instituce archeologové (diť to neni ani uřad) vlastnit monopol na hledáni???Jo a ještě jedne problém a to jsou média hlavně TV.Bohuže do ní se dostává jen to špatné a to dobré je pomálu.Tv vnucuje lidem svoje pohledy na věc a nekouká co to nadělá problému.Znám to z vlastni rodiny kdy po jedné reportáži z roku 2006 mě moje vlastni babička řekla že ničime přirodu?Občas se najde jedinec kterej se nás zastane ,viz předseda našeho združeni KHH.Který se veřejně v tv  ozve(zacož mu mužem děkovat-a není v žádném připadě z mé strany nějaké řiťolezectví )

jarek512-j

02. 09. 2008, 08:54

Moc pěkně pan Trnka píše. Nedivil bych se, kdyby se mimo amatérské archeologie (což je vpodstatě mrcasení bez detektoru), v minulosti zabýval propagandou. Myslím si, že přirovnání k Josefu Goeblesovi či k politrukovi z minulého režimu není od věci. Postavte nás mimo zákon. Hledat stejně nepřestanem, ale nikdo už se s nálezy nepohrne do muzea a k munici nebude volat policajty, když za to bude stíhán. Archeologové budou mít méně materiálu ke studiu a k zásobení černého trhu. Ono stopit něco, co přinese mrcasník do muzea je jednodušší než stopit něco, co se našlo při archeologickém výzkumu, kde se každý nález okamžitě registuje. Nemluvě o celkem slušně evidovaných kusech v depozitářích.

jarek512-j

02. 09. 2008, 08:58

Moc pěkně pan Trnka píše. Nedivil bych se, kdyby se mimo amatérské archeologie (což je vpodstatě mrcasení bez detektoru), v minulosti zabýval propagandou. Myslím si, že přirovnání k Josefu Goeblesovi či k politrukovi z minulého režimu není od věci. Postavte nás mimo zákon. Hledat stejně nepřestanem, ale nikdo už se s nálezy nepohrne do muzea a k munici nebude volat policajty, když za to bude stíhán. Archeologové budou mít méně materiálu ke studiu a k zásobení černého trhu. Ono stopit něco, co přinese mrcasník do muzea je jednodušší než stopit něco, co se našlo při archeologickém výzkumu, kde se každý nález okamžitě registuje. Nemluvě o celkem slušně evidovaných kusech v depozitářích.

kimcid

02. 09. 2008, 09:04

Celou dobu se dušuji že nás ochráni ustava?Ale jak psal šefedaktor DR v novém čisle, je to s ní jak s míčkem na gumě?

rerum

02. 09. 2008, 09:06

V dnešní době je ve všem obchod a prachy, takže mě je uplně jasný, že zas se někdo chce napakovat a to asi tak že začnou vydavat nějaký povolení na hledání s detektorem. Něco jako zbrojní prukaz na detektor. Co budou v mediích udávat za důvody "PROČ" je to povolení potřeba nemusím psát víme sami.
A ani bych se nedivil kdyby zatím stál nějaký detektorář sám, kterej už to má trošku promyšlené a má kontakty.

Marouš1

02. 09. 2008, 09:49

Na jednu stranu maj naši odpůrci pravdu, stačí vlízt do každýho lesa u silnice a všude jsou díry po "zlatokopech", bordel roztahanej hned kolem děr, a všichni křičí - Já to nebyl já jsem ten hodnej, to ty druhý.
Já už hledám jen rekreačně a pro zábavu, ale když bude potřeba, tak si ten průkaz klidně udělám.
Machar tady napsal, kolik věcí starších našel a kolik odevzdal, já za sebe můžu říct, že také odevzdávám vše co je starší, ale mám 100 chutí začít "profesionálům" nosit každou podkovu, každej rezatej hřebík a každou pitomost - vč. knoflíků a vč. měděných mincí a ke každý patroně volat pyrotechniky - když jsme teda "amatéři", tak at si to užijou. ,
Další nápad je hromadně se přihlásit do amaterské sekce České archeologické společnosti a do Klubu A. Sedláčka, když to uděláme všichni, tak se aspoň dozvíme co si o nás myslí.

kimcid

02. 09. 2008, 09:53

Marous:ono je to taky o tom kdo tam ten bordel do lesa donesl,ale to je zase povidání o něčem jiném...ale jinak tvuj nápad je gut

Marouš1

02. 09. 2008, 09:56

ze stanov ČAS - česká archologická společnost bla....bla..... "Je do jisté míry výběrová, protože přihláška do druhé sekce vyžaduje doporučení - je totiž třeba zabránit účasti osob, které se podílejí na rychle rostoucím ničení archeologických památek ze zištných důvodů (hledání pomocí detektorů kovů apod.).......... a další "zvěrstva".

GoldDigger

02. 09. 2008, 10:03

Musím přiznat, že ač náležím k té, jak mnozí píšete, organizované archeologické sebrance, tak mi text z pera "člena amatérské sekce České archeologické společnosti, člena Klubu Augusta Sedláčka, spolupracovníka Západočeského muzea v Plzni" (snad jsem žádný z čestných akademických postů a titulů neopoměl) připadne dost mimo mísu... Legální a nelegální detektoring??? Koníček jen pro vyvolené??? Movité??? Čistou rasu??? Vždyť i archeologická prospekce povrchovými sběry, kterou provádí snad každý člen neprofesionální sekce ČASu je svým způsobem nelegální likvidace archeologických lokalit - nechť si to pan Trnka ráčí uvědomit... Vždyť svým způsobem v dopise střílí do vlastních řad!!!!

kolfr

02. 09. 2008, 10:03

Je to hnus,beru detektor a jdu se do lesa uklidnit.

Marouš1

02. 09. 2008, 10:05

Klub A.S. bude taky dobrá vypečenost, stránky zajímavý, přihláška není, nebo jsem ji na nafoukanejch a dost nadutejch stránkách nenašel - na ČASu je, asi ji pošlu.

gusper

02. 09. 2008, 10:07

Vyzdvihování nálezce jako hrdiny ? Co to je za blbost ? Je to spíše ukázání na konkrétního čestného člověka, který místo možnosti obohacení své osoby nález, o kterém by se taky nikdo nemusel dovědět, poctivě odevzdá. Zakázat detektory, protože se najdou osoby, které s nimi provádí činnost, která je ke škodě ? Ok, můžeme také zakázat např. nože, protože některé osoby s nimi páchají vraždy a přepadení. Zároveň bych zakázal také auta, protože některé osoby je řidí opilé. A zároveň bych na školách zakázal čtení a psaní - někteří pak potí bláboly... Jasně, jsou mezi majiteli detektorů určitě osoby, které cíleně prohledávají archeologické lokality za účelem zpeněžení nálezů... Ale určitě už bylo 1 000 krát napsáno - nelze všechny házet do jednoho pytle.

Marouš1

02. 09. 2008, 10:10

GoldDigger - nevím kolik ti je, ale asi patříš k té mladší generaci "profesionální sebranky", a možá by byla i rozumná řeč, ale stačí jeden "Trnka" a je vše jinak, starší generace "profíků" by detektoring zakázala plošně, neb za nich nic takového nebude.
Jednou jeden vyučující profesor prohlásil, že nejdřív jedna nebo dvě generace současných profesorů musí vymřít, aby se začalo učit něco nového a pak další generace má na to aby se novinky zavedly do  praxe.

montyyy

02. 09. 2008, 10:11

Zase se našel jeden vocas. Jak řek kolfr taky se jdu uklidnit do terenu

kimcid

02. 09. 2008, 10:13

poprosil jsem mailem pana Trnku aby se přihlasil do diskuse.doufám že tak udčiní???

Marouš1

02. 09. 2008, 10:16

Možná je další vysvětlení: až nás zakážou, tak nastanou zase zlatý časy lenošení a nicnedělání a jednou za čas někam "škodit" při stavbě supermarketu nebo dálnice.
Jen ne detektoring, to smrdí dalšími novými nálezy = moc práce.
To je jen jeden z možných náhledů na práci "profesionálů".
Záchranný výzkum, když máte za zadkem bagra, asi není legranda, ale zase to není každý den.
Jinak od listopadu do března??? vytopené depozitáře, nálezy dokumetovat tuší a perem - neb to trvá déle, na co scaner nebo digifoťák - ten má pan vedoucí na dovolenou.

fil

02. 09. 2008, 10:18

Tak pánové, to je ta závist, kdyby se zde nikdo nechlubil je hezky ticho po pesine, ale zavist dela divy!!! Vubec bych se nedivil tomu ze se to tak zdramatizuje neb doba je zla a lepsi vzhledem k ekonomickemu vyvoji urcite nebude, ze se uzakoni par stupidnich zakonu a clovek prijde jak o detektor tak o nalezy ktere si vydrel kdesi v polich a lukach to pak bude domovnich prohlidek...a stat se zase napakuje!

fil

02. 09. 2008, 10:18

Tak pánové, to je ta závist, kdyby se zde nikdo nechlubil je hezky ticho po pesine, ale zavist dela divy!!! Vubec bych se nedivil tomu ze se to tak zdramatizuje neb doba je zla a lepsi vzhledem k ekonomickemu vyvoji urcite nebude, ze se uzakoni par stupidnich zakonu a clovek prijde jak o detektor tak o nalezy ktere si vydrel kdesi v polich a lukach to pak bude domovnich prohlidek...a stat se zase napakuje!

Marouš1

02. 09. 2008, 10:23

kimcid: to jsem zvědav co na to pan Trnka, neb já jsem celkem na diskusi připraven - ale jsem bohužel jen "amatér" a nejsem v žádném klubu ani společnosti, takže k diskusi "nevhodné individum".
Vlastně bych se s tím pánem rád viděl osobně neb mě a každého kdo má detektor označil za zloděje a to bych rád slyšel přímo do očí.
Ano já totiž sbírám 15 let militárie z osobního radostiučinění a chystám nálezy militárií postupně zdokumentovat a prezentovat knižně, tak bych rád slyšel názor někoho kdo mě označuje na krajském úřadě za zloděje

kimcid

02. 09. 2008, 10:24

fil:připomělo mě to časi kdy na nás čundráky čekala banda policajtu na nádraži a zabavovalo se.nože,dýky,bajonety,znehodnocené zbraně atd.že by to takhle bylo v budoucnu s detikama??každopádně mě tak napadlo kde to všechno je?

GoldDigger

02. 09. 2008, 10:29

To Marous: myslím, že starší generace archeologů ověnčená akademickými tituly, od prof. přes doc. až po PhDr. a nějaké to CSs. či Drsc. k tomu, si je vědoma problematičnosti tématu a raději jej sleduje z ústraní a váhá, jak vše legislativně ošetřit, aj. "Zákon" pak do svých rukou berou Trnkové a jemu podobní... Ono velký podíl viny na současném stavu mají právě profesionální archeologové, kteří jaksi trošičku zaspali dobu. Archeologické lokality se vykrádají již skoro dvě desítky let a najednou se bude řešit detektor jako nezákonný???? Drobet s křížkem po funuse...

kimcid

02. 09. 2008, 10:29

Marous:amatér kterej je ochotnej bránit svuj koniček ,neni u mne amatér .navic hledáš určitě dýl než já.možná kdyby bylo takovejch jako ty vic nemuselo by se v budoucnu nic řešit nějakýma sdruženima.jsme lidi a máme svá práva ja osobně za sebe bych klidně před nějaký ministrestvo šel skandovat.mě zato ten koniček stojí(teda samozřejmě bavim se o nejzazšim možném řešeni,protože věřim že diskuse na naše téma je možná).jinak jsem sám zvědav zda se pan Trnka připoji,pokud to už teda nečte...?

GoldDigger

02. 09. 2008, 10:39

Možná by opravdu nebylo od věci poněkud předběhnout zákon a založit něco jako Českou detektorářskou společnost a dát věcem trochu řád... Ono by to na veřejnosti vypadalo přece jen trochu jinak... Zakázat detektory by pak bylo něco jako členům Českého zahrádkářského svazu zakázat rýč a hraběčky

Marouš1

02. 09. 2008, 10:40

To all: přečtěte si pozorně bod č. 3 dopisu pana Trnky:
cituji :"Zavedení povinné certifikace takových nálezů, které by umožnilo rozlišit nálezy ze starých soukromých sbírek od nálezů z nelegálních vykopávek. Zároveň by tím byla umožněna účinná a funkční kontrola předmětů, nabízených na burzách a v internetových aukcích."
Starých soukromých sbírek?????? To je jako co?????? A propos: venku se běžne tyto věci dají koupit, takže díky všem bohům co jsou, že jsem si někde nekoupil na aukci nepř u Herrmana starý keltský meč, neb by mě po zabavení detektoru a finanční pokutě minimálně 50.000 ještě vláčeli všemi médii jako vykradače dávných míst bojů, protože mě doma našli sbírku odznaků a meč. Jenže naštěstí je tu pan Trnka, který mě napíše glejt, že meč je ze staré soukromé sbírky a není najit detektorem ale před X lety najit při výzkumu a jsem v poho. nebo je to jinak??????

GoldDigger

02. 09. 2008, 10:41

Nebo ještě lépe založit Česko-slovenskou společnost detektorářskou - prostě ČSSD. Oslovíme Paroubka, za svobodný detektoring slíbíme volební hlas a vše je v klídku....

Yoseph

02. 09. 2008, 10:43

Také je zde otázka, proč měl onen muž, který zemřel v bytě u sebe vizitky na archeologi, dle mého to byl překupník, věci jsou z depozitů muzeí a aby to neprasklo hodili to na detektoráře. Chtělo by, udělat archeologům pořádný audit v depozitářích. Nejpíš by jsme se divili

Marouš1

02. 09. 2008, 10:43

kimcid: no já mám právníka v rodině a neboj, že mu ten dopis nedám přečíst, neb mě nikdo do zlodějů špinit nebude a ještě na kraji, kde mám dost známých též
Někde se mluví o nastavení druhý tváře, ale někdy je lepší vyrazit do boje , sice jen slovního a nenechat se špinit od člena několik sdružení a jak sám píše taky "amatéra".

Marouš1

02. 09. 2008, 10:46

Yoseph: no to je jasný, že to detíkem a lopatkou ze země nevyšťoural, podle mého jen překupník a šmelka.
Když jsme u těch lopatek - já bych byl pro aby se polní lopatky také plošně zakázaly, neb to je vlastně prapůvodce všeho zla, "zákon na zrušení polních lopatek" a obrátit se na své poslance, to by byla povedená taškařice.

GoldDigger

02. 09. 2008, 10:48

To Yoseph: ten audit muzejních sbírek bys musel udělat včetně Slovenska - řada věci z těch fotek sbírky určitě není domácích...

GoldDigger

02. 09. 2008, 10:51

Byl to na 101% překupník nebo bláznivý sběratel...

rock in rock

02. 09. 2008, 10:56

Není nic jednoduššího než se zorganizovat, vstoupit do diskuze a předložit důkazy. „Mladí archeologové“ s námi chtějí spolupracovat (a hlavně jim je jasné, pokud dojde k úplnému zákazu, nic se k nim už nedostane) „staří archeologové“ si myslí, že jsme tlupa podprůměrné myslích individuí. Možná ani netuší, že majitelem detektorů je nejeden právník, lékař, manager, apod. Druhá stránka věci je, jestli jsme schopní alespoň minimální organizace, čemuž „druhá strana“ nevěří. Tato otázka je velice obsáhlá. K úplnému zákazu dojít nemůže. Pokud by ale přece k tomuto došlo, naskýtá se další vlna otázek. Jak by se kontrolovalo, zda-li se, a v jakémkoliv prostoru s detektorem nehledá? Kdo by to měl kontrolovat? K vyřešení této problematiky by se muselo vyčlenit ze státního rozpočtu několik miliónu. Už jen náklady na mediální podporu, jako osvěta, k novému zákonu by bylo potřeba několik statisíců, možná miliónu korun. Musela by pokrýt širokou veřejnost po celé ČR. Proto se pán „všemohoucí podržtaška AMATÉRSKÉ sekce České archeologické společnosti a prodejce brýlových obrub obyčejných i módních, pouzder a dalekohledů“ v jedné osobě Robert Trnka, prioritně obrací na Českou Televizi, Český rozhlas a ČTK. Možná by bylo jisté řešení založit organizaci, třeba s názvem „Amatérská sekce českých detektorářů spolupracujících s archeologů“ pod zkratkou AS-ČD-SsA a poslat na uvedené adresy otevřený dopis s textem co vše již bylo detektorem objeveno a odevzdáno, kolik válečné munice bylo odevzdáno do rukou pyrotechniků. Co vše by se stalo kdyby došlo k úplnému zákazu detektorů, apod.
Domnívám se, že prodejce brýlových obrub obyčejných i módních pán amatér Robert Trnka se stal pouze jakousi nejistou figurkou v této podlé hře ze strany archeologů aby se ukázalo, že za archeology, v návrhu zákona stojí ta nejširší veřejnost včetně obyčejného amatéra prodejce brýlových obrub. Otevřeny dopis je přežitkem komunismu a dá se srovnat s dětským vztekem, když není po dětské vůli a dítko vztekle piští, rudne a kope okolo sebe aby upozornilo na co možná největší křivdu, na něm páchanou, širokému okolí. To poukazuje více méně na lidi, kteří jejich návyk je stejný jako z dob komunismu, tedy staří archeologové. Pokud se již nějaký slaboduchý člověk rozhodne „obšťastnit“ společnost otevřeným dopisem, zasílá se k rukám, tedy konkrétní osobě. Bez uvedené konkrétní osoby se otevřený dopis posílal do listopadu roku 1989 protože existovala povinnost předat dopis nejvýše postavenému (napadá mě třeba KSČ, SSM, apod.). Dnes, v demokratických letech, již tato povinnost samozřejmě není. Tak mě napadá otázka. Komunismus v našich zeměpisných šířkách vymřel, kdy vymřou i komunisticky smýšlející Trnkové a jim podobní? Dovolil by Vám soudruh otevřít si obchůdek na brýlové obruby obyčejných i módních, pouzder a dalekohledů? Pokud Vám komunismus schází odstěhujte se na Kubu kde ještě chvilku bude ale jistější pro Vás je Čína. Pokud jste opravdový mistr všech amatérů a nejde Vám ani obchod na brýlové obruby, dalekohled jste neprodal ani nepamatujete a módní obrubu jak by smet, dejte mi prosím Vás vědět, já Vám s radostí letenku do inkriminované lokality koupím.
http://www.firmy.cz/detail/489345-robert-trnka-plzen-doubravka.html

Marouš1

02. 09. 2008, 10:56

stačí se podívat ven co se tam dá koupit, na to nemusí mít člověk vzdělání a 6 titulů aby si koupil meč, nebo spony, nebo sekerky. Stačí mu mít dost peněz a umět trochu ovládat ineternet a aukce.
Jenže se to někomu hodilo do krámu, tak je to "hledačů a našel to všechno sám a nikdo ho vlastně neznal, až na ty vizitky

Marouš1

02. 09. 2008, 11:01

Tak jsem čekal: "modní obruby a pouzdra na dalekohledy", do Plzně je to sice dálka, ale jsem zvědav jestli mě nadá do zlodějů, až si koupím 3je brejle za 6.500 a dalekohled na Mars.???????

Marouš1

02. 09. 2008, 11:05

Teoreticky by se ted měli ozvat všechny kluby, které mají ve stanovách, něco o detektorech. Tuším že je klub hledačů historie, další kluby, které se pyšní spoluprací s archeology ..... atd, atd. Ty všechny povolené organizace pan Trnka označil za zloděje a ty by se měli bránit jako první, protože v dalším kroku jim přijde "zákaz činnosti" jako za bolševika.

kimcid

02. 09. 2008, 11:05

Marous :taky mám doma právnika už druhým rokem mě ujišťuje že nám to zakázat nemužou,ale abych se přizna dost se bojim.

GoldDigger

02. 09. 2008, 11:07

To rock in rock: možná by to s tím spolkem stálo opravdu za úvahu a za pokus... Pokusím se probrat téma s pár prof. doc. a CSc. Určitě by se v rámci podobného uskupení dala dělat osvěta, co a jak je u nálezů důležité, jak postupovat, když náhodou něco, apod. Ono když by měl každý slušný detektorář jistotu, že má v mobilu vedle čísla na policii (pyrotechnika) i číslo na archeologa, kterého už viděl, zná a vědí o sobě, by vůbec nebylo od věci... Najít bronzový depot detektorem je sice dost náhoda, ale pár už jsem jich najitých viděl....

kimcid

02. 09. 2008, 11:08

Marous:no náš předseda to asi ještě nečel ,ale nebojm se že by nereagoval.diť tohle je už asi třeti urážka za posledni dva měsice.

jenk007

02. 09. 2008, 11:10

Ještě Ti přidá i lupu jako bonus.

GoldDigger

02. 09. 2008, 11:13

Navíc každý rok vydává např. Archeologický ústav AV ČR v Brně publikaci Přehled výzkumů. Daly by se zde velmi pěkně prezentovat náhodné archeologické nálezy získané při běhání po polích... Vždy pěkně zaměřené do mapy a s inventárním číslem z evidence příslušného muzea, kam byl nález řádně předán... Jinak přidávám mail pro případné zájemce o kontakt...

kimcid

02. 09. 2008, 11:21

GoldDigger :101% jen překupník.podle všeho nechodil ani do práce a jen kšeftoval.

Zajíc

02. 09. 2008, 11:22

Pratetě z Plzeňska se rozbila brýlová obruba (občejná ne módní). Až tam zase budu mít cestu tak se u pana Trnky pro nějakou obrubu zastavím, abych viděl jak takový člen amatérské sekce České archeologické společnosti a prodejce brýlových obrub obyčejných i módních, pouzder a dalekohledů vypadá. Čr by fakt měla mít ve znaku sousedovu chcíplou kozu jak už tu někdo psal. Neuděláme sbírku na
Bounty Hunter Junior pro pana rádobyarcheologa? Nebo na něco lepšího?

GoldDigger

02. 09. 2008, 11:29

Na druhou stranu mě poněkud rozčílilo i pár bodů v tom komentáři od Apy... Tušíš například, že archeolog dnes v podstatě nemá žádnou zákonnou pravomoc ke vstupu na pozemek dotčený stavbou???

Zajíc

02. 09. 2008, 11:30

Pratetě z Plzeňska se rozbila brýlová obruba (občejná ne módní). Až tam zase budu mít cestu tak se u pana Trnky pro nějakou obrubu zastavím, abych viděl jak takový člen amatérské sekce České archeologické společnosti a prodejce brýlových obrub obyčejných i módních, pouzder a dalekohledů vypadá. Čr by fakt měla mít ve znaku sousedovu chcíplou kozu jak už tu někdo psal. Neuděláme sbírku na
Bounty Hunter Junior pro pana rádobyarcheologa? Nebo na něco lepšího?

GoldDigger

02. 09. 2008, 11:31

To Zajíc: A Ty myslíš, že pan prodejce obrub žádný nemá??? Třeba by ses divil...

Zajíc

02. 09. 2008, 11:32

Sory nechápu proč je to tu 2x.

Zoraki

02. 09. 2008, 11:34

Konfident STB se mi zdál férovější, než pan Trnka.

Zajíc

02. 09. 2008, 11:38

Sory nechápu proč je to tu 2x.

Trnka

02. 09. 2008, 11:40

Můj Otevřený dopis byl psán opravdu moc jednostranně a ostře. dokázal ale rozpoutat docela zajímavou debatu. Omlouvám se všem, kteří se považují za slušné lidi a nejde jim o vykrádání archeologických lokalit. V tomhle ohledu také napíšu cosi jako omluvný dopis a zašlu ho na všechna místa, kam odešel i ten předchozí. Jsem rád, že je mezi Vámi spousta lidí, kteří jsou ochotni o věci diskutovat. Nejsem archeolog a není mým zájmem Vás urážet. Sami často píšete, že to, co se děje na lokalitách, je hrozné.
RT

Marouš1

02. 09. 2008, 11:48

To Trnka: Dobrý den, ale to už je trochu pozdě psát omluvné dopisy - jednou jste nás všechny označil za zloděje a přes to vlak nejede. Přijde mě to, tak že jste přijel pln dojmů z nějakého semináře či sympozia a během 5ti minut zplodil dopis a ten poslal na všechny kraje, televizi a nádraží.
Ale nejdůležitější je ta první informace, že jsme zloději - to že se omluvíte a pošlete všem obeslaným omluvný dopis - všichni nejsou zloději - jen někteří mě přijde absurdní a hodno naší republiky.
Já jsem ochoten každé diskuzi a mail je pod obálkou.

kimcid

02. 09. 2008, 11:50

Trnka:děkuji za váš přistup.jen se trošku bojim jestli to nenadělalo či nenadělá nějakou paseku.ale i tak díky a diky že jste se nebál sem napsat to se cení

Marouš1

02. 09. 2008, 11:51

To all: tak je to prima, pan Trnka napíše "omluvný dopis k otevřenému dopisu" s tím, že je rád že rozpoutal diskusi a že teda body 1-5 jeho dopisu jsou špatně a že mají na všechno zapomenout????????
Já jsem opravdu hrdý, že jsem ČECH.

reds

02. 09. 2008, 11:52

Zajíc : protože dáváš refresh stránky a ono to pak zapíše ten příspěvek znovu

bohužel sem v práci a nemám čas pročítat všechny příspěvky takže už to tu nejspíš někdo říkal , řešení je aby stát vyplácel rozumné nálezné.. potom by problémy opadly , pokud by k tomu detektorista vyplnil i formulář kde přesne , v jaké poloze a hloubce atd to našel , naopak by to podle mě bylo užitečný a nikdo by proti hledání nemohl nic mít..

kimcid

02. 09. 2008, 11:52

Marous:

Marouš1

02. 09. 2008, 11:57

Kimcid: to není , otevřený dopis mají právníci a první věc je, že je to docal zaujalo - neb syn jednoho z nich má také detektor Fishera F75 a sebrat si ho určitě nenechá.
Počkám na konečný právní výklad a vysvětlení vč. odkazů na vazby na náš právní řád.

George

02. 09. 2008, 11:58

Lidi typu Trnka bych věšel za koule do průvanu.Je to podobnej kretén jako byl v 68 Bilak s Indrou.

kimcid

02. 09. 2008, 12:00

Marous :v pohodě já to beru jen to byla tak rychlá reakce že mě to rozesmálo...ale jinak respekt..to že to už nadělalo paseku mě je jasný jen že čekat co z toho bude mě neba a přitom nic jiného nezbejvá

Zajíc

02. 09. 2008, 12:03

Slušný člověk archeo odevzdá i za mizerné nálezné. Lobovat za vyšší nálezné mi přijde protichůdné jak zájmům archeologů, tak nás detektorářů.

kimcid

02. 09. 2008, 12:06

Zajíc :ono nejde jen o detektoráře.nález muže udělat i normalni člověk???

XPADX250

02. 09. 2008, 12:09

Pan Trnka by si hlavně měl uvědomit oco přijdou hlavně muzea když nás postaví mimo zákon.

Marouš1

02. 09. 2008, 12:13

George: tak tímhle stylem se dočkáme plodné diskuse z druhou stranou.
Věřím tomu, že budeš první kretén, kterej bude řvát, že se nic nedělalo s tím, že zakázali detektory a hledání.
Kontrolní otázky: zahrabáváš za sebou???????, odevzdáváš archeologické nálezy????? diskutuješ s archeology????? vedeš si nálezový denník?????? pokud je odpověď alespon na jednu otázku NE, tak potřebuješ sám pověsit do průvanu

Iceman

02. 09. 2008, 12:13

Marouš: Jen pána nech tady na fóru, nepište si mejly, rádi si to přečteme tady. Považuju se za slušnýho hledače, cílené kopání archeo lokalit odsuzuju.... Takže ať toho maximum proběhne zde. Ten pán si jistě stojí za vším, co napsal a napíše, ne? A taky ponese i případné právní následky žalob...

Zoraki

02. 09. 2008, 12:14

Jedovatá slina je plivnuta...nějaké omluvné dopisy to nezachrání, způsob jakým pan Trnka napsal dopis, kde nazval všechny detektoráře potažmo i náhodné nálezce zloději, je navýsost urážlivý !!

XPADX250

02. 09. 2008, 12:22

Investoři nebudou volat archeology a budou pokračovat v práci aby nemuseli platit takové prachy a neměli zastavenou stavbu. Na polích stroje budou dál ničit to co tam ještě zůstalo. Pokut si budou soukromí archeologové účtovat takové miliony za provedenou činnost na soukromém pozemu.Věřím že mnoho mladých archeologů chce spolupracovat s námi. A státní úředníci ---UDĚLEJTE KONEČNĚ TAKY ZAKON PRO NORMÁLNÍ LIDI A NEMYSLETE NA SVOJE BANDĚRA.

Marouš1

02. 09. 2008, 12:32

Zákaz hledání na poli, které 4 x do roka projede"diskový kypřič půdy" je hovadina. Podle toho nálezy vypadají, jenže kdo tam nikdy nechodil celý den, to nemůže posoudit. Kdo má z pole přezku z druhé světové války,která by nebyla aspoň jednou líznutá pluhem???? Já tedy ne 

rock in rock

02. 09. 2008, 12:38

Ano, ano, tak jsem pobaven. Pán amatér Robert Trnka napíše, k již zaslanému otevřenému dopisu, ještě jeden otevřený dopis, tentokrát omluvný. Napadlo Vás, vážený pane, Roberte Trnko, pořekadlo „Dvakrát měř, jednou řež“? Vždyť jste přeci „skoro optik“ a specialista na běžné i módní brýlové obruby a na pouzdra i dalekohledy. Nicméně, internet je věc anonymní a já bych s Vámi děsně rád OSOBNĚ setkal. Jsem z Prahy a nepožaduji po Vás „setkání na půli cesty“. Mile rád se s Vámi sejdu v Plzni. Proč? Rád bych Vám položil konkrétní otázky, podložené konkrétními důkazy na které budu čekat konkrétní odpovědi podložené konkrétními důkazy. Rády bych Vám předložil konkrétní fotodokumentaci objevených věcí s konkrétní dokumentací listin odevzdávacích. Na oplátku bych se Vás mile rád zeptal na konkrétní nálezy archeologů a kde se nacházejí v tuto chvíli. Kde k nim jsou evidenční čísla, v jakých sbírkách se nacházejí. Také musíte očekávat že budu po Vás chtít vysvětlení, proč nás nazýváte zloději a z čeho nás vlastně osočujete (samozřejmě s důkazovým materiálem). Samozřejmě chápu, že budete potřebovat čas aby jste se mohl připravit. Mám doma od letošního března detektor – řekl jste o mě, že jsem zloděj. Žádám si vysvětlení. Možná jste se pustil do větší akce než se Vám v těch nejčernějších snech zdálo ale povedlo se Vám, mě zvednout ze židle a to jsem člověk klidný. Proto Vás zde, na této veřejné internetové diskuzi, oficiálně žádám o osobní jednání bez stínu internetové anonymity.

Marouš1

02. 09. 2008, 12:50

rock in rock: já mám detektor 15 let a ze židle mě to zvedlo také.
to all: Nápad s nějakou registrací detektoráře je tu již hodně dlouho, ale vše je pozdě, někdo tu psal, že ty nejznámější archeolokality jsou již 20 let proluxované, takže zůstavají jen náhodné nálezy a ty komerční televize pěkně rozmáznou a archeologové se toho jen chytnou.
Oslavovat nálezce by se měl vždy a všude, neb sám strká hlavu do oprátky a musí počítat s tím, že na úřadě kam jde nález ohlásit sedí úředník, který dostal "otevřený dopis č.1" a ještě neměl čas si přečíst "omluvný otevřený dopis č.2".

Marouš1

02. 09. 2008, 12:54

Já osobně jsem pro registraci typu - "zbroják" nebo "rybářský lístek". Nejdřív dokaž, že jsi povolení hoden a pak si chod.
Nějaká "autoškola" pro detektoráře by se hodila, já byhc se šel hned podívat co se vyučuje. "drancování archeolokalit", "likvidace munice", "puncovní značky" atd. atd. To je v legrandě, neb tuším co přijde za odpovědi.
Ale i podle příspěvků na DW i jinde je jasné každému, že znalosti většiny hledačů jsou povrchní nekdy i minimální nebo katastrofálně žalostné.

Zajíc

02. 09. 2008, 12:59

Já osobně jsem proti jakýmkoliv průkazům. V momentu kdy se toho někdy chytí, tak budeme platit jak mourovatý.

kimcid

02. 09. 2008, 13:23

Marous.osobně jsem proti registraci.to se vrcime do dob totalitnich režimu.kdy každej musle bejt nějak hlidanej či v nějakém spolku.Mě se taky nelibi třeba ciklisti jak niči šumavu a vůbec národni parky ,ale rozhodně nechci po nich zbroják na kolo a přezkoušeni zpusobilosti jizdy?

kimcid

02. 09. 2008, 13:29

asi tam bude chyba v i a y no omlouvám se z češtiny jsem nikdy na tom nebyl dobře

c.o.b.r.a

02. 09. 2008, 13:31

Myslím, že zákony hovoří jasně jak se chovat při nálezu, tak nač slova Trnky o nějakém zpřísnění. Asi má špatné zkušenosti, ale výrobce auta také počítá s úmrtností a auto řídí školený člověk. Zásada je ta, že nelezu, kde je archo, neboť musím počítat, že narazím.

Begu

02. 09. 2008, 13:35

Azaz163

02. 09. 2008, 13:36

Marous : to o té registraci jsem tady psal už před pár týdny v podobné diskuzi, jakmile by ale byli registrace znamenalo by to platit poplatky, a komu?! STÁTU! Platiti vlastně arecheology, kteří nás očerňují když můžou. Já osobně jsem potkal jednoho archeologoa v lese, a bezvadně jsme si pokecali, je ale fakt že to byl student matelurgie, tedy ještě ne úplně archeolog.

George

02. 09. 2008, 13:36

Marous : Neber si mě vůbec do huby. Seš naivní jestli si myslíš , že diskusí s potistranou něčeho docílíš.Sleduji tyto diskuse odoby kdy jsem pomáhal spoluzakládat tento web a můžu ti říct diskuse na toto téma je jen mlácení prázdné slámy .Radši budu chodit na ryby než se řídit pravidly nějakejch zamozvejch chytrolínů.

hypo1

02. 09. 2008, 13:38

Tak já osobně bych zavedl řidičský průkaz na dětský kočárek, zbrojní pas na jízdní kolo, mikročip na houbařský košík a povolenku na dýchání vzduchu. Archeologové by ještě mohli prosadit zřízení zátarasů z ostnatých drátů kolem naší republiky, aby se ztížilo pašování nálezů do Německa a dalších států. Né, ale vážně - archeologové, jděte do řitě s těma vašima komunistickejma manýrama, na to tady neni nikdo zvědavej.

Marouš1

02. 09. 2008, 13:42

George: já jsem na DW taky skoro od založení - moc nás tu nezůstalo. Nikdy bych nenazval někoho kreténem a vůbec ne samozvaným chytrolínem. Chod si na ryby a to budem vlastně všichni až to zakážou. Tam je klid, teda až do doby kdy přijde nějaký další Trnka a zakáže chytat ryby, tak pujdeš kam???? Na posed - střílet až to časem zakážou tak nám zbude kouřit travku a pak pujdem všichni do p.........

Marouš1

02. 09. 2008, 13:44

Azaz 163 a Hypo1, nebude třeba žádných povolení neb díky p. Trnkovi a spol. nás zakážou a rozprášej. Hrdinové dostanou flastr, zbytek sklopí uši a pujdem hulit.

Iceman

02. 09. 2008, 13:56

Marouš: Nekresli to tak černě - pořád ještě budeme moct souložit!
Pokud to ovšem nedotáhnem tak daleko, jako některé státy USA... Tam jsou určité praktiky přímo zakázané...

"V některých státech USA se sexu můžete dopustit jen se svou zákonnou manželkou, a to ještě nesmíte provádět žádné orální ani anální praktiky. Zakázaná je mimochodem i masturbace. Co je ovšem nejzajímavější, nemají tu v zákoně zmínku o nepřípustnosti sexu se zvířaty! Ale pozor, pouze v případě, že z milování se se svým oblíbeným zvířátkem nemáte žádný finanční zisk... Na Floridě muži nesmějí líbat manželkám ňadra. V Alabamě zase v jednom domě není povoleno přechovávat více než dva vibrátory. Taková omezení jistě u nejednoho z nás vyvolají úsměv, nicméně druhým extrémem je například liberální návrh povolit sex pedofilům s dětmi za předpokladu, že dítě souhlasí. V některých zemích je také tolerovaný sex se zvířaty.

To jenom tak na odlehčení, pánové

blondy

02. 09. 2008, 14:04

Nejsem tu sice od založení ale od roku 2005 ale jedinej problem v tomhle članku je že vyšel v době kdy Otas nedavá příspěvky a většina neví kde si rejpnout a dobít adrenalin.144 komentářů k něčemu co je tu dvakrat možná třikrat do roka je fakt hustý.Stejně to nezakažou a jestli jo nikde není napsano že nemůžeš porušovat zakon.Pak to bude teprve adrenalin.

lebkoun

02. 09. 2008, 14:04

Líbí se mi tady ty řeči typu:Jsem skoro zakladatelem tohoto webu a byl jsem u zrodu tohoto webu.No a co?Já sem chodím 2roky,protože jsem do té doby neměl pc a tím pádem internet,18mě už taky bylo a docela dávno,ale to ještě neznamená že ten kdo nebyl od prvopočátku založení tohoto webu je nějakej odpad.Chodil jsem taky hledat hned po revoluci a něco nachozeno mám,ale že bych se musel jako někteří tady povyšovat svou rádoby praxí a tím ,že už jsou na DW pátým nebo desátým rokem,no nevím je to tu občas jako v mateřský školce:"Já mám tátu policajta a ten je lepší než tvůj a rozbije Ti hubu".

Marouš1

02. 09. 2008, 14:05

Icenam: největší prdel byla, když v dokumentu o sexu v USA ukazovali šerifa, kterej musel zatknout svoji neteř nebot chodila po městě v bokovkách riflích a holým břichem. To je náš vzor.
Jo a jak je to tam s hledáním. Stránek o hledání a různých sdružení a asociací je tam dost a dost, ale kdo se tím má prokousavat.
zatím víme, kde a s kým tma můžem souložit, ale jak tam mají ošetřený hledání????? na youtube bylo video jak běhá pozvoraným poli asi 5 lidí a našli jedne knoflík a skákali metr vysoko.

Zoraki

02. 09. 2008, 14:06

nu což, přejdu do ilegality jak partyzán......

blondy

02. 09. 2008, 14:06

Hlavně aby ten zakon taky dodržovala druhá strana což je stejně nekontrolovatelné jako když na dvě hodky skočíš s detikem do pustého lesíka Hledaní zdar

blondy

02. 09. 2008, 14:08

ojarda-přesně to jsem měl na mysli

manowar

02. 09. 2008, 14:10

Misto toho, aby porad nekdo nekoho oznacoval za zlodeje, chtel zacat registrovat hledace, atd... Tak by si meli spis archeologove ty lokality hyckat, pecovat o ne, delat pruzkum, hlidat je. Co pomuze, oznacovat vsechny za zlodeje, vyhrozovat zakazem jak za totality... Nikdo prece panum rozumbradum nebrani delat legalni archeologicky vyzkum ! Tak do prace, a ne porad kecat nesmysly. Proc porad basni o vykradani hradisk, nalezist a bla bla bla... Kdyby je meli odkryte, prozkoumane, tak tam hledaci tezko budou chodit, ne?? My by jsme byli aspon chytrejsi o vedecke poznatky z vyzkumu... Kdezto typicky cesky clovek neudela ani jednu ze zminovanych veci, radeji zakaze plosne vse, temer pod vyhruzkou okamziteho zastreleni, pri vykopani komunisticke mince, kterou na poli ze Zetora pred 20 lety vyhodil FRANTA ... !!
Odsuzuji lidi, kteri cilene hledaji na techto lokalitach, ale co brani proste archeologum udelat odkryv? Nebo pozemek monitorovat??? KDO nebo CO ? Ve statni pokladne je penez jak slupek, staci poslouchat zpravy, kolik vyhodi ( cca. 180 mil KC ) za nejakou potrefenou reklamni kampan... Tak co, kde jsme??
Co si archeologove od zakazu slibuji? Ze provedou vyzkum za 100 let??? Jak pisou kolegove, lokality vydaly nejvetsi nalezy pro nelegalni hledace uz pred 20 lety... kdy byly prvni detektory... Pozde bycha honiti....

Marouš1

02. 09. 2008, 14:11

No to bude taky další věc, admini na tento příspěvek nereagují a pro zábavu chudých raději další nálezy nevystavují, aby byla sranda.
Já vím co to je za pakárnu každej den vystavovat nové příspěvky, tak se jim snad ani nedivím, že nic nevystavují.

Iceman

02. 09. 2008, 14:14

Marouš: Mám pár kámošů v USA i Kanadě, a pokud vím, není tam nejmenší problém... Chceš hledat ve veřejném parku? Jdeš tam hledat, a pečlivě po sobě uklidíš - myslím, že někteří hledači vyrýpnutý drn překlopí na kus igelitu, aby nezasrali trávník...
Chceč hledat na posvátném soukromém pozemku? Zeptáš se majitele, a on tě tam obvykle bez problémů pustí...
Jiná věc ovšem je, že oni vlastně nemají v zemi žádné kulturní dědictví jako třeba my, takže nemusí řešit podobné problémy...

kimcid

02. 09. 2008, 14:15

no každopádně tu zase jen nadáváme ,ale žádné řešeni (realizovatelné)tu nikdo nedáva (tim počitám i sebe).tak že tahle diskuze dopadne jako všechny před tím??????

Iceman

02. 09. 2008, 14:16

Marouš: Oťas má dovču

Marouš1

02. 09. 2008, 14:16

manowar: jo to je přesně ono, hýčkat si svoji lokalitu a jednou za rok tam na týden vyrazit se studenty-studentkami udělat výzkum 2 x 10 metrů a nad tím bádat a tejden odhrabovat špachtlí a smetáčkem strřepy. Pak o tom zbytek roku sepisovat zprávu a těšit se na jiný holky co příští rok přijedou. I tohle je obraz archeologa - teda v mých očích. No a když si šáhnem do svědomí, někdo chodí s klackem každej den na svý políčka a louoky a ten by tam na "výzkumu asi ty "profesionály" převálcoval 1-2.

kimcid

02. 09. 2008, 14:17

Iceman:pravda tak cca 12dni tu nebude

Iceman

02. 09. 2008, 14:23

Kimcid: Ano, tak to dopadne, jsme banda totálních individiualit, a jako takoví jsme prostě nesdružitelní!

manowar

02. 09. 2008, 14:28

Marous
tak jsem to nemyslel. Nicmene, ja osobne si myslim, ze nektere lokality, treba vyznamne hradiska, tvrze, atp. nebudou nikdy odkryty archeology, aspon ja se toho nedoziju, mozna polovina z nas... kdo vi...
Ja to myslel jinak, ale budiz... kdyby hnuli pr..li a neco delali, mohli met takove lokality davno v depozitari ( ach, tak velmi neoblibene slovo... ), vzdyt se o takovych lokalitach vi treba 100 let, a nikdo s tim stejne nic nedela... a najednou se zaclo par jedincu probouzet a honem musime vse zakazat...

manowar

02. 09. 2008, 14:29

lesni zprava si taky dokaze hlidat lesy, aspon trochu... tak proc by si nemohli pohlidat ty jejich podzemni pokladnicky...

kimcid

02. 09. 2008, 14:33

manowar :jen že z lesni zprávou je domluva ?alespoň já má dobrou zkušenost

manowar

02. 09. 2008, 14:35

a navic, maji priserne zkreslene nazory. Oni si mysli, ze je bronzova sekerka , stredoveka ostruha vsude... vzdyt realita je uplne nekde jinde, muzete chodit v lese cely den, a nenajdete ani komunisty... tak ja nevim, o jakych archeo lokalitach mluvi. Kdyz jsem cetl ten otevreny dopis, tak to vyzniva tim stylem, ze archeo je cela nase zeme, a basta... V prvnim pripade by meli zavrit zemedelce, za totalni likvidaci, ale TOTALNI devastaci nasi hmotne kultury.................. Jsou to dacani, chuligani, kteri nevi co delaji, a svymi neodbornymi zasahy do zeme narusuji mnoho archeologickych - nalezovych okolnosti. Bez predni konzultace s archeology a bez predesleho systematickeho odkryvu plochy, ve velkem vjizdi se silnymi stroji na pozemky a likviduji vse, co se pod povrchem nachazi... A nalezy jednoznacne neohlasuji, protoze FRANTISEK netusi, ze vyoral patinovany ustep, nebo rozbitou keramickou nadobu... Protoze tomu nerozumi...
A vlastne, proc tak slozite, nechte postrilet vsechny, kdo naridil za komancu rozoravani luk atp. k vuli DžíZíDý....

Kompot

02. 09. 2008, 14:36

Asi ode dneška začnu panu Trnkovi doporučeně na vlastní náklady zasílat veškeré nálezy z posledních procházek,klidně i s vyplněným formulářem.Bude registrovat,zaznamenávat,třídit a řadit víčka a konzervy a nebude mít čas vymýšlet pitomosti.....

manowar

02. 09. 2008, 14:38

Kompot
ano, taky me napadlo takove reseni. Zavalit uredniky - policii haldami vystrilenych naboju Mauser. Archeology zavalit strepinami z minometu, granatu, obcas nejakymi podkovami, hrebiky, atd...

UCAdmin

02. 09. 2008, 14:39

manowar - jenze ono nejde o to za kazdou cenu vsechny predmety dostat ze zeme, jelikoz by je nebylo absolutne mozne zpracovat, prozkoumat, nakonzervovat atd. Ted se vetsinou resi mista, kde probihaji zachrane arch. vyzkumy z duvodu ruzny staveb atd. Dalsi veci je, ze casem budou nove a dokonalejsi metody vyzkumu, ktere jiste prinesou mnohem vice cenych informaci nez metody stavajici.

Kompot

02. 09. 2008, 14:40

manowar:tak tak,nic to sice neřeší,ale alespoň budou muset dělat to za co je platíme...

UCAdmin

02. 09. 2008, 14:45

Jinak musim rici, ze vskutku nemam cas ted cist celou diskusi, ktera je pod timto prispevkem, ale jelikoz zde takovych diskusi problehlo spousta dokazu si to zive predstavit. Zkuste se prosim kazdy zamyslet nad tim co sem pisete a radeji 2x nez neco odeslete. Nadavky a dalsi nesmysly opravdu nemaji smysl a v nicem nam nepomohou ba naopak. Zkuste predlozit vecne postrehy, argumenty a navrhy jak by se melo postupovat do budoucna, ale vskutku jen rozumne a nechovejme se jak... Ja jdu uzivat slunce a potapet se...

Marouš1

02. 09. 2008, 14:45

A co pan Trnka?? Jak je s diskuzí spokojen?????

Kompot+manowar: to je druhá strana řešení, zavalit je spoustou polního šrotu, neb my jsme ti "amatéři", který tomu nerozuměj, tak raději neseme na posouzení co jsme našli při vybírání brambor.
Na 158 volat každou patronu - i vystřelenou - jak to mám poznat já jsem "amatér" - vy jste profesionálové.
Dřív se tomu říkalo "občanská neposlušnost".
Na youtube je krásnej klip "antifa vs. Thor Steinar" = každej druhej den vyzinkat v optice okna a je to.
Ale doporučený dopisy s nálezama vč. nálezové zprávy na omnia víčka, komunistický desetníky a rakouský dvouhaléře------ jo to je nápad. Adresa tam je.....................

UCAdmin

02. 09. 2008, 14:48

Kompot - ver, ze je platime velmi, ale velmi mizerne a verim, ze nikdo z nas by za tak smesnou mzdu pracovat nechtel a take ver tomu, ze vetsina z nic pracuje opravdu zodpovedne. Prace archeologu (opet radeji uvadim vetsiny z nich) spociva krapet nekde jinde nez o cem tady nekteri z vas neustale pisi a hlavne ty ktery vskutku neco delaji primo v terenu na ruznych vyzkumech atd. opravdu nemohou s danou situaci VUBEC, ale vubec NIC delat - na to jsou totiz jeste mensi panove nez my...

nixe

02. 09. 2008, 14:49

Dostal se mi do rukou dopis ve kterém mimo jiné pan Robert Trnka vysvětluje archeologickou sbírku z vyhořelého bytu. Dovolím si z tohoto dopisu opsat jeden odstavec.
Také ten podle vás těžko uvěřitelný případ z Prahy je podle mne uvěřitelný lehko. Vy to posuzujete z pohledu detektoráře, který chodí po volné krajině a hledá pro svou potěchu. Já mluvím o těch, kteří se specializují na vykrádání pohřebišť a hradišť, kde jsou nálezy takříkajíc „jisté“. Pro ty není takový nález žádnou senzací, ale denním chlebem. Pan T. z Prahy navíc s těmito ukradenými artefakty obchodoval a vyráběl (nebo si nechal vyrábět) i padělky, proto to množství. Bohužel, není to zdaleka ojedinělý případ. A kdyby ten pán nezemřel bez dědiců, nikdo by se o tom jeho domácím „smetišti“ nedozvěděl.
Přímo mi to vyrazilo dech. Vůbec mne nenapadlo, že by mohlo jít o padělky. To generalita archeologů nepoznala, že se jedná o padělky? A co druhý pohled Miroslava Dobeše, který při prvním pohledu pravil: „Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“
Možná, že už ředitel Archeologického ústavu v Praze Luboš Jiráň věděl, že se jedná o padělky, tak proto prohlásil. „Celková hodnota sbírky je nevyčíslitelná, přestože je poněkud snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti“.
Ohodnotit padělky je opravdu nevyčíslitelné.
Archeologové nás všechny nazvali neprávem zloději. Nevím, jak by se měla nazvat generalita archeologů, která na tiskové konferenci 10. ledna 2008 předvedla podvodnou show na ovlivnění veřejnosti a poslanců k podpoře na  schválení svých návrhů archeologických zákonů.
Nixe

ifor

02. 09. 2008, 14:50

UC: člověče Ty si pořád užíváš. Měl by ses oženit.

UCAdmin

02. 09. 2008, 14:53

ifor - mladej jsem jen jednou

nixe

02. 09. 2008, 15:07

Dostal se mi do rukou dopis ve kterém mimo jiné pan Robert Trnka vysvětluje archeologickou sbírku z vyhořelého bytu. Dovolím si z tohoto dopisu opsat jeden odstavec.
Také ten podle vás těžko uvěřitelný případ z Prahy je podle mne uvěřitelný lehko. Vy to posuzujete z pohledu detektoráře, který chodí po volné krajině a hledá pro svou potěchu. Já mluvím o těch, kteří se specializují na vykrádání pohřebišť a hradišť, kde jsou nálezy takříkajíc „jisté“. Pro ty není takový nález žádnou senzací, ale denním chlebem. Pan T. z Prahy navíc s těmito ukradenými artefakty obchodoval a vyráběl (nebo si nechal vyrábět) i padělky, proto to množství. Bohužel, není to zdaleka ojedinělý případ. A kdyby ten pán nezemřel bez dědiců, nikdo by se o tom jeho domácím „smetišti“ nedozvěděl.
Přímo mi to vyrazilo dech. Vůbec mne nenapadlo, že by mohlo jít o padělky. To generalita archeologů nepoznala, že se jedná o padělky? A co druhý pohled Miroslava Dobeše, který při prvním pohledu pravil: „Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“
Možná, že už ředitel Archeologického ústavu v Praze Luboš Jiráň věděl, že se jedná o padělky, tak proto prohlásil. „Celková hodnota sbírky je nevyčíslitelná, přestože je poněkud snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti“.
Ohodnotit padělky je opravdu nevyčíslitelné.
Archeologové nás všechny nazvali neprávem zloději. Nevím, jak by se měla nazvat generalita archeologů, která na tiskové konferenci 10. ledna 2008 předvedla podvodnou show na ovlivnění veřejnosti a poslanců k podpoře na  schválení svých návrhů archeologických zákonů.
Nixe

mashinepistole

02. 09. 2008, 15:23

Je to typicke pre Slovensko / Cesko , nehlada sa riesenie ako odstavit parchantov co naozaj chodia vykradat archeo lokalitty . Zakazat hladanie je nieco take ako keby niekto prikazal zrusit internet . Chodia cez neho virusi , nelagalny software . Takze treba jednoducho internet vypnut . Preco takto nepristutpuju aj k archeologom ? Niektory ludia u nich kradnu , tak co treba snimy podla tej logiky urobit ? !!!! ZAKAZAT !!!!

Ichtyloo

02. 09. 2008, 16:36

Před pár lety bylo veliké halóó, kolem nálezu zlatých a stříbrných keltských mincí, ale i jiných artefaktů u Němčic na Hané. Tím kdo tam tyhle nálezy vydlabal, byl jeden nejmenovaný detektorář a tím kdo mu to nějakým způsobem umožnil, byl jeden nejmenovaný brněnský archeolog. Tento, jak se tady říká, "nejbohatší invalidní důchodce" v ČR, vysával tuto lokalitu s celou svou rodinou s požehnáním archeologů několik let. Co se přiznalo to se přiznalo, nikdo u toho kromě rodiny většinou nebyl, ostatní se vesele prodávalo a prodává i na....http://www.aukro.cz/item395171874_keltove_1_8_stateru.html
K této historce je toho daleko víc, ale myslím, že tohle bohatě stačí, aby si každý z Vás udělal obrázek jak to někdy chodí.
Jinak bych se také velice rád osobně setkal s p.Trnkou a jeho otevřeným dopisem...
http://email.seznam.cz/getArchive?sessionId=&messageId=63.

Davidass

02. 09. 2008, 16:46

Tohle všechno snažení "archeologů" mi připadá jako hra dětí na písečku ve školce kam příjdou nové mladší děti a ty starší mají strach že si už nebudou moci hrabat samy.Tak se začnou vtekat.Stát namísto toho aby tuto problematiku nějak solidně ošetřil smysluplným zákonem všechno radši zakáže.Však ono je to jednodušší někomu pohrozit pokutou a občas ji i nařídit než se zamyslet a něco vyplodit.Však tady máme mnohaleté zkušenosti se strašením...Zajímám se o hledání zatím jen velice,oproti jiným VELICE krátce,ale jsem v podstatě téměř každodením návštěvníkem tohoto webu.Nemohl jsem si nevšimnout obrovského přílivu velmi mladých zájemců o tento krásný a zajímavý koníček,kteří bohužel postrádají absolutní byť sebemenší znalost čehokoliv.Nikdo učený z nebe nespadl,ale prosím Vás o trochu soudnosti,sedněte si k netu prohlédněte si nálezy dva -tři roky zpátky,přečtěte diskuze.Hledat budu i když to "někdo" zakáže.Ještě jednou chci zdůraznit že opravdu nechci nikoho urazit.Když si pak takoví jako pan Trnka přečtou některé přizpěvky k některým nálezům,tak se nedivím že se vztekají jako právě ty zmiňované děti na pískovišti.Všem slušným,a věřím že jich je většina,přeji mnoho a mnoho krásných nálezů.
Davidass

Marouš1

02. 09. 2008, 16:48

No ještě k těm Němčicím by se patřilo dodat, že bez detektorářů by se o této lokalitě nikdo nedověděl. Udělali si tam brňáci monopol na hledání a ostatní vyháněli............. jo to je pár let

Sing-Sing

02. 09. 2008, 16:51

Buďte v klidu. Vždyť je to jenom zase jeden pomatenej chudák. Něco jako Abušinov z tkzv. Archeostráže. Jejich spolek nemá žádná práva ani vliv na oficielní dění. Je to zase skupinka lidí, kteří se mezi normální archeology nedostali a je jim to líto. Zaobírání se takovým balastem je pouze ztráta času. Mimochodem amatérská archeologie.? Vždyť to samo o sobě je u nás nezákonné....

Montymo

02. 09. 2008, 17:36

zdravim.Ten Trnka byl asi nalitý trnkovicí když to psal

Ichtyloo

02. 09. 2008, 17:39

Marous: to se velice pleteš, o té lokalitě se vědělo velice dávno, pokud nevěříš promluv si v Němčicích s místním kronikářem a nebo si přečti Encyklopedii Keltů na Moravě a ve Slezsku, mezi tou knihou a tím vším jsou zajímavé spojitosti.
Jen jsem chtěl poukázat, jak ta spolupráce mezi detektoráři a archeology už někde "pěkně funguje".
K tomu otevřenému dopisu jsem chtěl poslat toto: http://www.youtube.com/results?search_query=matonoha+otev%C5%99en%C3%BD+dopis+ks%C4%8Dm&search_type=&aq=2&oq=matono

xfranta

02. 09. 2008, 17:40

Jest velmi úsměvné, že se pán ohání příkladem Slovenska. Zákon sice hledání zakazuje, ale tak překopanou zemi, jako je východní a část středního Slovenska jsem ještě neviděl. Pokud bude zákon stejně fungovat i v ČR, nechť ho klidně schválí :o)

Montymo

02. 09. 2008, 17:45

tarak:chleba namazany hovnem nebudu dal jmenovat na to video se urcite podivejte

Ichtyloo

02. 09. 2008, 17:48

Jestli tento web sleduje T.Matonoha, tak ho tímto chci požádat zda může p.Trnkovi pomoci s jeho otevřeným dopisem, ať to nemusí pořád přepisovat. Děkuji.

Wotan 88

02. 09. 2008, 17:52

Jestli není dopis jakéhosi amatéra Trnky žert, podobá se chování jednoho mého bývalého "kolegy" v práci. Nic neuměl, ženský o něj nestály a díky své povaze neměl kamarády, byl nešťastný. A chtěl aby ostatní byli také. Vlastně, když někomu mohl zaškodit chvilku se asi blahem tetelil.

penis

02. 09. 2008, 18:34

a proč si myslíte že sem páni administrátoři přestali přidávat nálezy?jelikož je to všechno jn kvuli těmto stránkám a všeibecnýmu zveřejňování nálezů na webu ať už jde o nálezy archeologicky zajímavé či nikoliv.můžete si za to samy

Montymo

02. 09. 2008, 18:41

Penis:prosimte podivej se na diskusni forum.Admini si užívají na dovči!!

lebkoun

02. 09. 2008, 19:00

Penis:Ta přezdívka asi sedí co?

kolfr

02. 09. 2008, 19:10

Tak jsem byl dnes na poli a nevím jestli ten bordel co  jsem našel nemám odevzdat Trnkovi.Třeba je to archeooooooo

Inoboediens

02. 09. 2008, 19:10

Dovolte, abych i já přispěl svou troškou do mlýna. V prvé řadě bychom se všichni měli hluboce zamyslet a přestat se navzájem urážet či osočovat. Nevraživost archeologů vůči obci hledačské má jistě mnohem hlubší kořeny a počátky a nepočíná tou proslavenou pražskou aférou. Vím o tom, že již za první republiky měli amatérští archeologové (a že jich bylo) velké problémy se svými kolegy profesionály. Ti jim totiž zpravidla po oznámení zajímavého nálezu vše pobrali a uložili do tehdejších větších centrálních muzeí, na nálezu si udělali jméno a na okresní či obecní úrovni ostrouhali mrkvičku. Současná téměř nenávist je jistě posilována i vyloženě špatnými zlušenostmi, které s námi archeologové mají. Překopané archeolokality a na černém trhu či burzách zcela nepokrytě prodávané vykopané artefakty. Ani se jim pak nedivím, že tu pražskou aféru využili ve svůj prospěch. Každý z nás, hledač i archeolog, ať se podívá hluboko do svého svědomí. Třeba je tam někde zapomenutý kostlivec nebo dobře uzamčená třináctá komnata. Naprosto evidentně si koledujeme o absolutní zákaz, tak jako v Sasku. Samotný zákaz či velké omezení pochopitelně nic neřeší. Nikdo nebude schopen zakázat prodej detektorů a není nic snadnějšího, než se stáhnout do ilegality. A co mi kdo může, když si přes veškeré zákazy, byť za úplatu, obstarám souhlas majitele pozemku. Možností se nabízí mnoho. Nežijeme v policejním státě ani v totalitě, tak na absolutní zákaz nevěřím, ale všichni se jistě shodneme na tom, že to není o zákonech, ale o praktickém soužití obou skupin. O praktickém soužití, vzájemné úctě a spolupráci a ne o Válce Roseových - kdo tento film neviděl, ať se podívá. V každé profesní či sociální skupině jsou parchanti a u nás to bohužel funguje takto: úředník vezme úplatek - z toho plyne - všichni úředníci jsou zkorumpovaní, policajt vezme úplatek - z toho plyne - všichni policajti jsou úplatkáři, chodí po poli podivný týpek s detektorem - je to zloděj a je třeba na něho zavolat policajty či ho ve škarpě zrovna zastřelit nebo mu detektorem rozmlátit palici, atd., atd. Máme totiž tendenci problémy neřešit, ale pouze poukazovat na problémy zástupné. Každému vřele doporučuji knihu od René Girarda pod názvem Obětní beránek. V roce 1997 ji vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Opět je to o čistotě svědomí hledačova i archeologova. Ohánění se zákony (zastaralými a špatnými), nic neřeší. Zde zákony evidentně pokulhávají za realitou a znovu poukazuji na to, že sebestriktnější zákon nic neřeší. Vzpomeňmě na nový zákon o provozu na pozemních komunikacích - po jeho přijetí a účinnosti byl měsíc na silnicích klid a pak začala jatka, která trvají do současné doby. Je problém v zákonu nebo v lidech? A když jsem vzpomněl toho obětního beránka, tak dám k dobru jeden starý protektorátní vtip: Goebels řeční před shromážděním: Všichni židi jsou zloději a parchanti. Z davu se ozve jeden hlas: A co kominíci? Goebels dělá, že nic neslyšel a znova opakuje: všichni židi jsou zloději a parchanti. A z davu zas: A co kominíci? Když už je takto Goebels po několikáté vyrušen, zařve do davu: Proč kominíci? A z davu se ozve: A proč židi?
Navrhoval bych toto: Zkuste se někdo domluvit s panem Trnkou a jít společně do nějaké akce. Klidně ať pan Trnka určí nějakou lokalitu a ukažte mu, o čem všem to hledání je. Je důležité, aby viděl, že pro správného hledače, to není žádná zlodějna, ale adrenalin a klukovské dobrodružství. Ukažte panu Trnkovi, že spolupráce je možná a oboustranně výhodná a domnívám se, že hlavně výhodná pro archeology. V našem okrese je nás několik hledačů, kteří velmi úspěšně spolupracují s naším muzeem a s naším archeologem. A věřím, že tomu je tak i jinde. A když to jde u nás, tak proč by to nešlo na celostátní úrovni. Chtělo by to jen toto: chtít a trochu pokory a vzájemné úcty na obou stranách.
Co na závěr? Zaplať Pánbůh, že nežijeme ve 30. letech minulého století v Německu - jinak bychom se asi pozabíjeli. A lidi bez svědomí nepředělá ani sebepřísnější zákon.

Sparrow

02. 09. 2008, 19:28

Chlapi ! Kdo z vás byl u p. Trnky kopat na zahradě? Už to nedělejte. A vy co se tam teprve chystáte, tak mu tam nakopejte prdel. Zajímalo by mě kolik archeo věciček má doma ulitých takový amatérský archeolog. On totiž vlčák co štěká má nejvíc kostí zahrabanejch. A proč je amatérský archeolog? Že by propadl u přímaček na vysokou z dějin národa českého? Melou... mlýny melou....

Marouš1

02. 09. 2008, 19:38

tarak: o Němčicích před pár lety věděl možná kronikář a lidi po okolí, ale díky Č. a dalším se staly celorepublikově známé až po reportážích v televizi o borečkovi v manžestrákách co dostal po hubě.
to all: video z youtube to sice nevyřeší, ale je dobrý si to pustit

standovamama

02. 09. 2008, 19:43

marous čest.jaké video myslíš?to mě zajímá

savki

02. 09. 2008, 19:56

Když chce značit věci ze soukromých sbírek,tak by mě zajímalo,kde tito soukromí sběratelé k těmto věcem přišli. Mám pocit,že největší soukromé sbírky mají doma právě tito rádoby archeologové,co tak vyskakujíZajímalo by mě,kolik věcí,co by mělo být v muzeu má doma pan Trnka.Kdyby ale mělo dojít k poškození detektorwebu,tak můj příspěvek zrušte. je to jen jeden z mé soukromé sbírky názorů.Shrnuto a podtrženo,ten člověk je blázen. Když to převedu na jeho uvažování,tak mám ten závěr,že žádne soukromé sbírky archeo předmětů jsou nezákoné a trestné,protože všechny tato věci mají přece být v muzeu,nebo v hlíně.

detektor_xlt

02. 09. 2008, 19:58

Inoboediens: V Sasku je to úplně zakázané? Párkrát jsem tam byl kopat u známých a  akorát jsem v lese paběrkoval...kope tam každej Helmut...Jinak tam hledači vzorově uklízí, ne jako u nás...

savki

02. 09. 2008, 20:02

Mimochodem,detík mám už několik let a nejstarší věc co mám doma je leopold r 1696. nevíte někdo,co to měl za detektor ten uhořelý člověk? Rád bych si ho pořídil...

Ichtyloo

02. 09. 2008, 20:36

Marous: ten kronikář je už starej děda, pokud teda ještě žije, byl jsem u něho před lety. Na to naleziště prý chodil už jako kluk, sbírat po orbě očima. Máš pravdu, že se to stalo známé celorep. až po reportážích a novinových článcích. Ale to je tak vždycky, novináři a reportéři to je v podstatě největší zlo.
To video je staré, ale vždycky pobaví.

Marouš1

02. 09. 2008, 20:56

gajvr: tohle http://www.youtube.com/results?search_query=matonoha+otev%C5%99en%C3%BD+dopis+ks%C4%8Dm&search_type=&aq=2&oq=matono

To je taky otevřenej dopis, sice nic nevyřeší, ale pobaví

Marouš1

02. 09. 2008, 21:00

tarak: známé se to stalo hlavně díky tomu, že se začaly na jižní Moravě objevovat na aukcích a burzách keltské mince a archeologům došlo, že zaspali dobu a pak se k jádru dostali a udělali z toho ukázkovej business. Jednomu hledat dovolili a ostatní potloukli. Tenkrát se také brojilo proti detektorům, proběhlo pár debat a vše utichlo.

Marouš1

02. 09. 2008, 21:02

Savki: podle mě měl ten uhořelý člověk nástojů více: eura, dolary, koruny možná ruble

dobroděj

02. 09. 2008, 21:22

Tak nevím, zda po něm není sháňka v Bohnicích.Takhle blbnul náš velitel když nachytal záklaďáka se svou ženou v posteli.Ještě že doby,kdy se takové hlouposti dávaly rozkazem jsou pryč a rozumně uvažující lidé ho neberou vážně.Je mi ho líto.

kimcid

02. 09. 2008, 21:32

no pár hodin jsem tu nebyl a je to vlastně jedno.lidi tu na nic nepřijdou nic nenavrhnou .tak že ta diskuse je odsouzená k zapoměni jako ty předešlé.co se samozřejmě týká i mne neboť ani já jsem na nic nepřišel.no nic jedem dál .všem dobrou noc a zitra nashle

Azaz163

02. 09. 2008, 21:34

kimcid : pokuď to chceš dál rozebírat, založ web a vyber nejzajmavější nápady a věty, které zde padly.

manowar

02. 09. 2008, 21:43

je to fakt, ani mistr Trnka sem nepise...

Marouš1

02. 09. 2008, 22:00

Manowar: napsal že napíše druhý "otevřeně omluvný dopis" že nejsme všichni zloději, ale jen některý, ale neví se který.
Bych chtěl sedět na podatelně krajskýho úřadu a rozdělovat poštu.
Opravdu nám do vlajky patří sousedova chcíplá koza.

Marouš1

02. 09. 2008, 22:04

kimcid: a co chceš vymyslet????? že nám starý "profesionálové" podaj ruce a řeknou, tak vá hoši nezrušíme, budem vás brát na výzkumy sebou, nálezy vám určíme, oceníme a vrátíme???
To asi ani nikdo nečeká.
Podle mě chybí sdružení nebo organizace, která by to zastřešila....... je ted to dostanu.

Ichtyloo

02. 09. 2008, 22:39

Marous: a znáš tuhle o dvou bývalých kamarádech? Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku-keltské mince ze sbírek pana Č. a pana S. - to je pohádka... kdo jim ty sbírky oficiálně dovolil založit? že by pan Či. za nějakou úplatu?

manowar

02. 09. 2008, 22:44

tarak
budeme hadat, ruka ruku myje... A kdo ma zname u archeologu, procpak by si neprilepsil, ze ano. Archaci jsou lide - zamestnanci, vedci, badatele tak jako kazdy jiny clovek... plati pro ne uplne stejne spolecenske nesvary...

SunTzu

03. 09. 2008, 01:53

Škoda, že zrušili PS VB, teď už panu Trnkovi zbývá jen členství v amatérské sekci České archeologické společnosti..

SunTzu

03. 09. 2008, 02:24

Hergot, chlapi, napište někdo otevřenej dopis do psychiatrcký léčebny v Dobřanech, ať si laskavě pana Trnku odchytěj...

Ichtyloo

03. 09. 2008, 06:19

manowar:
s tím hledáním máš pravdu. S těma archeologama taky,ale potom by se neměli vůbec ozývat proti detektorářům,házet je všechny do jednoho pytle a ještě je veřejně nazývat zloději...to už je trochu moc. Jsem klidnej člověk,ale p.Trnka by se mi neměl dostat pod cívku.

kimcid

03. 09. 2008, 07:10

Marous :dobré ráno,nevim proč bys to dostal ?sdruženi tu je? jen to hold nejde dělat milovejma krokama ,ale postupně.
Azaz163:no chtěl jsem to udělat ,ale nějak nemužu najit nic podnětnýho?

bomber

03. 09. 2008, 12:53

To archeo ve spáleném bytě se muselo hodit na detektoráře,co kdyby se náhodou zjistilo že to rozkradli zmrdi archeologové.Milý trnko aby ti rakovina rozežrala kule.

Azaz163

03. 09. 2008, 13:04

kimcid : mám pročetlou celou diskuzi, a taky vidím, že to zase skončilo pouze u haštěření ale nějaký rozumný nápady by se našly, bohužel není člověk, který by chtěl a dokázal založit nějakou pořádnou detektorářskou společnost.

manowar

03. 09. 2008, 13:12

bomber
ja jsem puvodne i snad malinko veril, ze by to mohlo byt cele od hledacu, ale nyni totalne pochybuji... to by musel met kontakty na vsechny hledace v cele _CR...
Aaaa jelikoz to byl zrejme kseftar, tak je vsem jasne, ze predmety kontinualne prichazely a zas odchazely. Cili, kdyz se zamyslime, nemuze byt takovy mega zdroj predmetu od hledacu, by nemohli delat nic jineho, nez jen 24h denne chodit po cele CR na nejlepsich lokalitach... Pokud by to byla sbirka a zdrojem pouze hledaci, tak je to realne, ale musel by to sbirat nekolik let...
Cili, asi je pravda, ze nekdo z lidi, kteri hledace oznacuji za zlodeje, jsou sami zlodeji, a doslova mega zlodeji. Ne nadarmo se rika, ze pod svicnem je tma... Vzdy je jednodussi neco hodit na druhe, ale verim tomu, ze kdyby se udelala mega šťára v jejich radach / jak zde bylo psano, totalni kontrola predmetu, inventarizace / mozna by jsme i vedeli, jak se dostalo tolik vzacnych predmetu k tomu cloveku, co uhorel v tom byte... Jenze inventarizace by stejne moc odhaleni neprinesla, kdyz v tom umi chodit, tak by jsme stejne asi nic nezjistili.... nemeli by jsme totiz z ceho zjistit, ze ten predmet tam vlastne byl... coz je zasadni problem, a kdyz neexistuje dokument - papir, tak predmet teoreticky neexistuje vubec...

manowar

03. 09. 2008, 13:23

A taky me neni jasne, jaktoze ty predmety z toho bytu jsou na fotkach tak krasne leskle, jakoby neprosly vubec ohnem / zarem.... je normalni, aby ty bronze byly tak zelene kdyz jsou v horicim byte???????????????????????????????????????

manowar

03. 09. 2008, 13:25

A videl nekdo aspon jednu fotku, kde by byl onen byt / treba foto od policie h, hasicu / tesne po uhaseni, tak aby bylo videt ty tisice predmetu ??

ŠMAX90

03. 09. 2008, 14:09

jestli se to tomu volovi podari nejak dostat do parlamentu tak je s nami konec je pravda ze nekteri jedinci jdou jen po archeu . ale vyjimka v tomhle pripadu nepotvrzuje pravidlo

Marouš1

03. 09. 2008, 14:17

tak to asi shrneme:
1. Je někdo, kdo by byl ochten diskutovat na poli parlamentu????
2. Máme nějaké sdružení, nebo asociaci která by se za nás postavila celoplošně????
3. Najde se někdo, kdo by zařídil první dva body????
NE, NE, NE
Tak nám nezbyde než chodit na ryby a čekat až se najde někdo, kdo prosadí zákaz rybolovu.
Neznám nikoho, kdo by se vydal na boj s větrnými mlýny a molochem státních úřadů.
Někdo tady napsal, že je to jen plácání do vody a že to zase utichne........ tak bude nejlepší zastrčit hlavu do písku a čekat. tato diskuse má 8256 zobrazení a 207 příspěvků, ale nic se vlastně nestalo.

Ichtyloo

03. 09. 2008, 14:17

manovar: ten dotyčný by musel být v invalidním důchodu a nedělat nic jiného než každý den jezdit na archeolokality, i tak byto trvalo několik dlouhých let. Takové věci se nenachází běžně určitě ani na takových lokalitách.

kimcid

03. 09. 2008, 14:48

Marous:dej tomu čas

LaKo

03. 09. 2008, 16:57

Vyprdněte se na to, tímhle dohadováním a hádáním se nic nevyřešíte. Řekl bych že by admini měli u některých příspěvků diskuzi zakázat.

lednacek

03. 09. 2008, 17:36

Přečetl jsem si  názor amatérského archeologa na hledače a musím říct že je trošku hodně mimo realitu,nebudu vyvracet jeho pravdu a už vůbec nebudu přesvědčovat co je správné a co ne.Stačí si večer pustit televizy a podívat se jak stavební firmy demolují památky,vesele se vrací majetek nesmírné historické ceny a to se nebavím otom jak se zachází s uloženýmí nálezy v depozitářích...On by si měl každý uklid nejdřív u sebe a potom radit ostatním a ne jak je u nás zvykem já jsem borec,já jsem archeolog a vy ostatní jste blb...

Sirus1182

03. 09. 2008, 17:43

Pan trnka je optik v plzni !!! nechápu co se sere do detektorářů !!! At si radši prodává dál svoje obruby na brýle a moc se neplaší

Sirus1182

03. 09. 2008, 17:47

Pan trnka je optik v plzni !!! nechápu co se sere do detektorářů !!! At si radši prodává dál svoje obruby na brýle a moc se neplaší

Pesimista

03. 09. 2008, 18:13

trnka.z@o2active.cz

teodor

03. 09. 2008, 19:02

kepák: tak to bolo skutočne velmi rozumné....
ak sa mu teraz začnú sypať polointeligentné maily so sprostými urážkami, iste svoj pohlad prehodnotí a našej veci to neobyčajne pomôže....gratulujem

Miky von Leitmeritz

03. 09. 2008, 19:08

Nevěřim tomu, že se nenajde někdo, kdo mistru Trnkovi za tuhle snůšku žvástů, kterou si dovolil tímto způsobem prezentovat, nerozseká držku. A doufám, že hned několikrát! Nasrat jednotlivce je jedna věc, ale nasrat takovýmhle způsobem dav, je přímo věc hraničící se sebevraždou. Podle mě se jedná o člověka silě vyšinutého, nebo v druhém případě o  sebevraha, kterej si přeje ukončit svuj život hodně zvláštním způsobem. Norální člověk totiš dokáže zvážit dúsledky které mu zveřejněmím tohoto ŠTVAVÉHO dopisu vyvstanou...a ještě zveřejnit adresu, e-mail ačlenství ve spolku povolání.. Pevně doufám, že mistr Trnka má šikovnýho zubaře a zuby přinejmenším z pancíře čí ze zlata....... Jinak co se týče diskuse, zas jen planý tlachání. Jednoduše řečeno: Džin je z lahve venku a už ho nikdo nezastaví......

Miky von Leitmeritz

03. 09. 2008, 19:17

teodor " Vejice dobře napsáno, výhružnej e-mail totiš ještě nikomu neublížil a tohle individuum si z toho bude dělat jen prdel. Mimochodem ARCHEOLOG AMATÉR to svědčí o jeho IQ. Skrátka nemá na to, aby vystudoval řádnej obor na vejšce, takže si dokážu představit, co je to za ubohou přicmrndávku.

Miky von Leitmeritz

03. 09. 2008, 19:28

Ještě mě napadlo, ono se řiká že, pod svícnem je největší tma a pokud si povšimnete jakých institucí je pan Trnka členem (člen amatérské sekce České archeologické společnosti, člen Klubu Augusta Sedláčka, spolupracovník Západočeského muzea v Plzni) napadne vás stejná myšlenka jako mě. Ve svém dopise mluví o rozkrádání......vzpoměl jsem si na jedno pořekadlo: Ten kdo nejvíc křičí, od toho to fičí!!!! Tím ho nechci nazývat zlodějem!!!! Já jen že starožitnosti, tím spíš archiválie, jsou stále dost výnosným zbožím. Pan trnka má informace, přístup, jen ti  hledači mu lezou do cesty......

teodor

03. 09. 2008, 19:55

kepák: tak to bolo skutočne velmi rozumné....
ak sa mu teraz začnú sypať polointeligentné maily so sprostými urážkami, iste svoj pohlad prehodnotí a našej veci to neobyčajne pomôže....gratulujem

teodor

03. 09. 2008, 19:55

nechcel som, ale nejako mi to nedá....
takže prečítal som si celú túto "plodnú" diskusiu a zisťujem, že zase nič nové nepriniesla - možno to, že s radosťou zisťujem, že silnie tábor rozumne zmýšlajúcich ludí na tomto webe...aspoň niečo.
inak kopa drístov ku ktorým sa je aj škoda vyjadrovať, ale nejako si nemôžem pomôcť...

1) v prvom rade by mi niekto mohol vysvetliť aký je principiálny rozdiel v tom, ak niekto tvrdí, že sú všetci hladači zlodeji a tvrdením, že štátne muzeálne zbierky rozkrádajú archeológovia, ktorí sú zaroveň príživníci žijúci z našich daní..... vzhladom na to, že tieto reči tu neustále prevládujú, iste sa nájde niekto, kto mi to dokáže vysvetliť...
Mám tomu rozumieť tak, že najlepší základ spolupráce a dialógu je dobre sa navzájom pourážať?

2) z pohladu na veci nájdené v tom vyhorenom dome je zrejmé nielen to, že určite všetky nepochádzajú z nálezov detektorom, ale aj to, že nepochádzajú všetky z múzeí.... tak kde sa teda vlastne vzali???
Pravda je taká, že prakticky všetky pochádzajú z trestnej činnosti - či ich niekto vykopal alebo ukradol z depozitu v nejakom múzeu, tie veci mali byť niekde úplne inde ako v súkromnom dome.... či bol prekupník alebo nie, nehrá rolu... obchodoval s našou históriou - NAŠOU!!!
okrádal nás aj budúce generácie a niečo by sa s tým malo robiť - bez ohladu na to, či jeho a jemu podobných zásobuje hladač, archeológ, alebo upratovačka v nejakom múzeu
na vojne platilo heslo - vinník sa musí nájsť.
Prečo sme to mi, nie je ťažké pochopiť. Rozkopané lesy, letmá návšteva búrz so starožitnosťami a v neposlednom rade väčšia časť komentárov na tomto a podobných weboch pri otázkach zákonov by ako odpoveď mali stačiť.... je to preto, lebo mi sami si špiníme do vlastného hniezda... a to že budete hádzať špinu naokolo na tom nič nezmení

3) bez ohladu na tie nachodené kilometre, mizerné nálezy a všetko čo tu odznelo je nesporné, že skutočne existujú skupiny a jednotlivci, ktorý sa špecializujú na výkrádanie archeologických lokalít a detektor pre nich nieje koníčkom, ale spôsobom ako sa dostať k nemalým peniazom - a malo by byť aj v našom záujme aby ich niekto zastavil - predovšetkým v našom, pretože najviac špinia meno nám. Niekolko krát tu padol argument, že by si mal každý spraviť poriadok vo svojich radoch.... tak kedy začneme my???

4) je viac ako jasné, že to takto ďalej nejde a že hladači a archeológovia musia začať spolupracovať. Archeológovia nemajú dostatok prostriedkov, aby boli schopní dostatočne preskúmať už známe lokality, nieto ešte hladať nové. Okrem toho majú plné ruky práce s rôznymi záchrannými výskumami na miestach stavieb a podobne - tu je pole pre spoluprácu. Samozrejme nemôžeme čakať, že nás nechajú aby sme nejaké lokality skúmali sami. Medzi naším "výskumom" a tým ich je pripastný rozdiel, ktorý nás bude naveky deliť - nám ide o nález ako taký, im o všetky okolnosti nálezu. Práve nálezové okolnosti sú dôvodom, prečo majú na nás archeológovia také ťažké srdce. To ale neznamená, že na seba musíme nadávať a nemôžeme spolupracovať....

5) padla tu otázka, kde na svete je to zariadené tak, že archeológ môže pozastaviť práce na stavbe aby si mohol vykonávať výskum a ešte si to aj nechá zaplatiť....ja sa spýtam inak:
kde na svete sa stavajú hypermarkety, logistycké centrá a dialnice na archeologických lokalitách európskeho či svetového významu???
Keď sa dívam na to čo sa u nás deje, som len rád, že napr. STONEHENGE je v Anglicku a nie u nás.... to by A303 išla na 1 000 000% priamo skrz, ako to bolo v prípade podobného kamenného kruhu objaveného v Holíči, ktorý najprv musel uhnúť hypermarketu a tezaz ho chcú premiestniť znovu, lebo na náhradnom mieste kde ho nainštalovali má byť parkovisko.....
A potom sa čudujeme, že sú archeológovia a historici nervózni?

Poniektorý by ste sa vážne mali zamyslieť nad tým, aké koniny tu plodíte, ako už písal aj Admin.... Vypisovanie hovadín nič nezmení... tak sa prestaňme osočovať a poďme s tým niečo robiť.....

manowar

03. 09. 2008, 20:07

ano, podme s tym nieco robit, naozaj idealna myslenka, podme vsecia na pivo

elfík

03. 09. 2008, 21:42

Vyjádřím se jen pár větama: Je to nasnadé , některým rádoby profesionálním archeologům ,díky tomu že je hodně amatérských detektorářů, klesli zisky do vlastní kapsy. :)) Už nemaj ten klid na hledání jako za komančů a ty první roky po revoluci.A neb zloděj křičí chyťte zloděje. Tím se zde nechci někoho dotknout, ale nebudem si nic namlouvat, hlavně co se týče starých pardálů, kteří hledali již za komunistů. To byla pro ně všechny doba zlaté éry , a tím zlaté myslím doslova. Těmto lidem je taky DetektorWeb hodně proti srsti.

Ichtyloo

03. 09. 2008, 22:10

teodor: začnu u tvého příspěvku od zadu, to co jsi tady vyplodil ty, jsou taky pěkné hovadiny.
1.Pořád zdůrazňuješ "u nás", ale to je u vás a tam to pokud vím máte zákonem vyřešené,ale kopete stejně pořád dál.
2.Jaké jsou podle tebe nálezové okolkosti na poli, kde jeden rok je např. měďák RU na jednom konci a na jaře už na druhém konci? když se pole neustále přeorává a hnojí (což všem věcem výborně prospívá)
3.Mám rodinné zkušenosti z let dávno minulých, že věc daná do muzea se v klidu ztratila. ( strará kozácká šavle vykládaná stříbrem)
4.To co jsi dvakrát psal Kepákovi je taky blbost, protože mail na p.Trnku je již uveden pod jeho otevřeným dopisem.

Ichtyloo

03. 09. 2008, 22:20

teodor:
ještě jedna věc, po sběratelských burzách po celé ČR jezdím cca 20let, za tu dobu jsem byl svědkem jenom 1!!! toho, že si někdo dovolil veřejně prodávat věci z doby bronzové. Bylo to tehdy 5ks bronzových sekyrek, myslím za 5tisíc kč. Docela mě mrzí, že jsem to tehdy nekoupil, protože se mi ta cena nezdá vůbec velká. (jak ty uvádíš, že tyto věci se prodávají za nemalé peníze) Osobně jsem nikdy nic takového nehledal a ani nenašel. A můžu všem říct, že ty sekerky byly parádní...

SunTzu

04. 09. 2008, 08:49

Já si nemůžu pomoct, ale podle zvykového práva, které je v nás zakořeněno po desítky generací, patří dávno ztracená věc tomu, kdo jí nalezl. To , že si pár vychcánků něco napsalo na papír a říká tomu zákony, to asi nezmění. Takže se asi budou dál hromadit zbytečný papíry a budou vznikat zbytečný kecy okolo, ale na stavu věcí se asi mnoho nezmění...

kimcid

04. 09. 2008, 11:18

SunTzu>nejde jen o zvykové právo?oni i zákony které jsou staré a hloupé se hoději jen pro potřebu těch co snima manipuluji .popřipadě těm co by měli moc je změnit ,ale jsou na to líní.a kdyby nedej bože někdo na něco dobrého pro lidi přišel ,protistrana mu to pohani už jen z principu.věřim že tak nepřišlo na svět spousty dobrejch nápadů.ale to už odbočuji někam kam nechci

Marouš1

04. 09. 2008, 11:44

Tarak: přesně jsi to napsal, já po burzách taky jezdím víkend co víkend cca. 15 let a viděl jsem asi 2x za celou dobu, že by někdo veřejně šmelil s bronzovým šrotem.
Takže tvrzení, že na sběratelských a starožitnických burzách se ve velkém šmelí s archeonálezy je trochu zcestný. Šmelí se s tím asi hodně, ale ne na ofiko burzách.
Ale odpůrcům se bude hodit každej náznak.

kimcid

04. 09. 2008, 13:30

ježiíííš mariáááá ani to po mne nečtěte jdu se oběsit takovejch hrubek.no nic jdu se učit českej jazyk

BERNSDORF

04. 09. 2008, 16:08

Nejlepší by bylo asi vyjádřit názor na: Trnka.Robert@seznam.cz, třeba pán "přehodnotí svůj názor" po obdržené korespondenci.

teodor

04. 09. 2008, 17:27

Marous, SunTzu - no možno sú u VÁS predajcovia čestnejší, alebo proste šikovnejší. Lebo v tom prípade som toho videl iba za posledný rok viac ako vy dvaja za celý život dohromady.... napokon, niekto tu tvrdil, že archeo nález je iba to, čo je z bronzu???
a čo aukro.cz? alebo tam nechodíte...lebo ja každý deň a niekedy by sa človek až divil, čo všetko sa tak predáva "z nálezu, 100% origo"

teodor

04. 09. 2008, 17:27

preklep.... chcel som napísať Tarak, nie SunTzu

teodor

04. 09. 2008, 17:43

Marous, SunTzu - no možno sú u VÁS predajcovia čestnejší, alebo proste šikovnejší. Lebo v tom prípade som toho videl iba za posledný rok viac ako vy dvaja za celý život dohromady.... napokon, niekto tu tvrdil, že archeo nález je iba to, čo je z bronzu???
a čo aukro.cz? alebo tam nechodíte...lebo ja každý deň a niekedy by sa človek až divil, čo všetko sa tak predáva "z nálezu, 100% origo"

teodor

04. 09. 2008, 17:44

Tarak:

1) najako si neviem zvyknúť, že sme sa odtrhli.... tak promiň
Ak ten zákon prejde a u VÁS sa bude kopať ako u NÁS... u NÁS sa pre zmenu uvažuje o sprísnení sankcii


2) písal som o archeologických lokalitách, nie o poliach - fakticky je otázne, či sa na Slovensku môže, alebo nemôže hladať na poliach. Zákon tvrdí, že za archeologickú lokalitu sa považuje celé územie republiky a zároveň definuje archeologickú lokalitu ako miesto, kde sa nachádzajú archeologické nálezy v pôvodných nálezových okolnostiach.... čo pole spĺňa asi ťažko. Na druhej strane pod oráčinou, či ako sa volá tá časť ktorá sa obrába, už definíciu archeologickej lokality spĺňa aj to pole. Aj keď tu by sa dalo diskutovať o dosahu detektoru a tak do nekonečna....
Ale podla tvojej reakcie mám skôr dojem, že si nepochopil o čom píšem....

3) možno si to prehliadol, ale písal som, že zlodej je zlodej, či je to hladač, archeológ alebo upratovačka v múzeu....
apropo máš nejaký dôkaz o tom, že tú kozácku šablu ukradol práve nejaký archeológ? pochybujem...

4) no  asi som to prehliadol.... ale to nemeení nič na tom, že ak mu niekto začne vypisovať blbosti, niekomu to pomôže

Ešte raz pre všetkých, ktorí ma pochopili zle ako kolega Tarak - ja som nemal na mysli hladačov ako celok, ale tých skutočných zlodejov s detektormi, ktorí rabujú cielene archeolokality. A chcel som upozorniť na fakt, že naším mlčaním (rovnako aj písaním nezmyslov a urážok ako tu zaznievajú stále dookola) sa sami pcháme do toho "jedného vreca" spolu s nimi.....

SunTzu

04. 09. 2008, 18:00

Akorát je škoda, že blbci, jako pan Trnka nabourávají to dobré, co už vzniklo a vzniká, to jest fungující vztahy mezi některými archeology a detektoráři, a je to on a jemu podobní, díky kterým bude naše historie ochuzena.

Slater

04. 09. 2008, 19:34

může mě někdo vysvětlit pojem "amatérský archeolog" a dále mi v krátkosti popsat co je "amatérská sekce České archeologické společnosti" ?
Děkuji

BERNSDORF

04. 09. 2008, 21:22

Napsal jsem p.TRNKOVI a dopis + s  odpovědí jsem zaslal na Detektorweb.

Ichtyloo

04. 09. 2008, 21:50

teodor:
nechci tě chápat zle, beru to tak,že jsme tady všichni na jedné lodi. Archeology ani "amatéry archeology" nikdo nenazývá zloději tak jako p.Trnka nás všechny.
O té šavle je to na delší psaní, ale nikdo ji tam nedal jen tak, protože nemusel, ale po dlouhém přemlouvání. A kdo myslíš, že ji vyfouk? nějakej náhodnej návštěvník muzea? ...blbost...jeho zaměstnanec!

MIKmik

04. 09. 2008, 22:49

BERNSDORF-doufam že se Trnkovy rosvítí

kimcid

05. 09. 2008, 07:31

no a do třetice jen pro ty co je to minulo:http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/lovci-kovu-na-hrane-zakona20080719.html

SunTzu

05. 09. 2008, 09:53

Kimcid: Haha, článek pana Fraiberga mě dost pobavil, ten už ani netuší, která bije a navíc ukradl fotku Emila Malého z Klubu Hledačů Historie a použil jí v článku. Na svojí fotografii ale vypadá, že je sám se sebou náramně spokojený...

SunTzu

05. 09. 2008, 09:57

Kimcid: Haha, článek pana Fraiberga mě dost pobavil, ten už ani netuší, která bije a navíc ukradl fotku Emila Malého z Klubu Hledačů Historie a použil jí v článku. Na svojí fotografii ale vypadá, že je sám se sebou náramně spokojený...

Miras76

05. 09. 2008, 11:21

Slater:http://www.mistnikultura.cz/?q=amaterska-archeologie-je-zaliba-jako-kazda-jina http://www.archeologicke.misto.cz/vite/vite1.htm

kimcid

05. 09. 2008, 11:27

SunTzu :taky mu za tu fotku náš předseda poslal pěknou odpověď v diskusi pod tím

bighead

05. 09. 2008, 11:53

A proč se tak divíte ,že nám to chtěj zakázat?Každý den je tu příspěvek typu:Moje první nálezy,nebo:už mi přišel nový detektor...,díky tomuto webu se z toho stal byznys,moda a masová zábava a tak jako bezďáci rabujou poklopy a dopravní značky a musí se k tomu přijímat opatření,stejně tak příde opatření i na nás,když se rozmohli kolaři v lesích udělali se cyklostezky,ale pro nás se nic dělat nebude- nás jednoduše zakážou,jinak by byly lesy samá díra, udělaj to třeba jen proto ,aby se kryli před těma co přijdou po nich,žádný rozlišování -ty jsi slušnej detektorář a ty ne, nebude,prostě se hrabem v něčem co není naše a dokaď to nebylo tak vidět ,tak nám to procházelo a to že je to teď tak vidět za to si můžem sami...

kimcid

05. 09. 2008, 12:11

bighead :ano máš pravdu ,ale právě proto by se to mělo řešit a né furt nad tím bědovat.Nezlob se na mne ,ale takovejch odpovědi jako je ta tvoje je tu plnej web(nejsem vyjimka).
Neříkej te mě že nemáte v rodině pravnika nebo někoho kdo by mohl poradit jak postupovat.Misto toho plakáni a plkání nad rozkopaným hrobem.
Tak nebuďte liní zakládat združení,nebo se jinak angažovat aby nám ten koniček zustal.Hrdinské řeči typu budu chodit i když to zakážou jsou na nic.Není nás ani hodně ani málo aby se stim něco nedalo dělat?

teodor

05. 09. 2008, 17:29

tarak - no viem o prípadoch tu u nás, kde zmyzli hodnotnejšie veci ako jedna šabla
samozrejme je jasné, že to neukradol návštevník, ale niekto "zvnútra"
Ale keď čítaš väčšinu komentárov, jednoznačne sa v nich tvrdí, že archeológovia rozkrádajú múzeá, depozity a rozpredávajú nálezy. Neviem teda ako je to u vás (ale myslím, že velký rozdiel to nebude), ale na Slovensku v múzeách pracuje rôzna spoločnosť ludí od sprievodcov, ekonómov, údržbárov, upratovačiek až po neviem koho, ale archeológa majú len niektoré vybrané múzeá, spravidla tie, ktoré svojou pôsobnosťou zastrešujú väčšiu oblasť - a ani to nemusí byť vôbec pravidlom. Preto si myslím, že tvrdiť, že strácanie sa zbierkových predmetov bude asi ťažko ich vina.... ja mám na ich prístup a prácu v niktorých prípadoch tiež svoj názor, ale zlogejmi ich preto nazývať hádam nebudem....

Môj názor je taký, že by sme mali spolupracovať a nie viesť nezmyselnú vojnu, ktorá škodí obom stranám a hlavne nášemu (našemu aj vašemu
) kultúrnemu dedičstvu. Len si treba uvedomiť, že spolupracovať neznamená čakať, kým ma niekto zavolá aby som spolupracoval....

Dole.kop

06. 09. 2008, 14:24

Když by člověk šel do detailu, tak by se klidně mohlo zakázat nákup a prodej autoveteránů.....přec je to taky historická věc s historickou hodnotou a spousta dalších věcí které lidé vlastní....připadá mi to spíš jako hon na lidi, co to mají jako koníček(nechci tím říct že všichni co hledají jsou slušní)určitá část hledačů to dělá pro peníze a tomu by se mělo zamezit..přeci jen se získá více artefaktu(při získávaní by měl každý hledač zachovat jistý kodex ale rozepisovat se to je na dlouho...) , které se dřív nebo později objeví na veřejnosti a mužou děkovat lidem co to mají jako koníček , že vubec mají snahu tuto historii objevovat a dál ji předávat..A archeologové v tom vidí dobrý job za hodně peněz....a hrajou si na mocipány....

sawier

06. 09. 2008, 22:04

tak...a je to. Dva roky šetřím z brigád na detektor (ještě ho nemám, nebyla vhodná doba), dva roky sbírám informace jak o totmo koníčku, tak o historii, o tom, jak to chodí s nalezenou municí, jak po sobě v lese nenechat stopy ( přírodu mám moooooooc rád, mezi mými koníčky je i myslivost), jak a co kde se nachází, co se dělá s nalezenými artefakty ( mám jednoho známého, je archeolog, sicě žádná nějaká kapacita, ale archeo je. za ním bych vždy chodil, kdybych o něčem zajímavým věděl. byli jsme domluvení, že bude občas chodit se mnou do lesa, taky ho to baví) jak se rozpozná šrot od něčeho pěkného (mimochodem zaměřuji se pouze na WWII) jak rozeznat neškodnou munici od škodné a tak...a tohle všechno mi bude úplně nanic, pokud nám to zakážou. to jsem zvědav. Všem slušným hledačům přeji mnoho štěstí a pevné nervy při sledování dění na téhle scéně

SunTzu

07. 09. 2008, 13:31

Slyšel jsem, že v Maďarsku, kde existuje i speciální policejní útvar na boj s detektoráři, mají právě tito policisté vše pod palcem a vesele to tam frčí dál, ovšem jak pro koho a jak za co...

Marouš1

08. 09. 2008, 06:52

Koukám, že se slaboduchost přenesla i sem. Nemá vůbec cenu se zde vyjadřovat, neb se opět najde nějaký borec co vše zná, a všemu rozumí a za rok ví více než já a další lidé za 15-20 let.
S tímhle srandawebem to jde poslední dobou hodně z kopce a je lepší si články a komentáře jen přečíst než se zde projevovat.
Teodore dej si obklad na hlavu neb díky tvým projevům zakážou nejen hledání ale i Aukro a další aukce.

kimcid

08. 09. 2008, 10:13

ano vyjadřovat se a a psát sem prázdná slova nemá cenu. stejně nikdo pro tenhle koniček nehnete prstem tak že nám to vlastně patři kdyby ho někdo chtěl zakázat....a než se tak stane dál si veďte své silácké řeči......nebudu se tu rozčilovat vemu detik a jdu se projít

kimcid

09. 09. 2008, 07:28

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240034-08.09.2008-21:30.html

kimcid

09. 09. 2008, 09:21

to jenom co je archo páka zač a jaké právniky má?jen nevim jak je to skutečně s maltskou umluvou?určitě neni uzákoněná tak že pani lže. mám jen za to že se náš stát zavázal plněním?

INDY 95

07. 09. 2009, 11:19

Teodor skus sa informovat v nitrianskom muzeu kde a kedy zmizli zlate predmety najdene pri stavbe fabriky SH SENICA a možno zmeníš svoj nazor .