Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Čištění železa

Elektrochemická redukce korozní krusty na železe: 5% kyselina citronová, 0,08% 2-merkaptobenztriazol v etanolu. Cínový plech se položí na dno nádoby naplněné lázní a ponoří se konzervovaný předmět. Cín se oxiduje, železité ionty se redukují na železnaté ionty, jež se rozpouštějí tvorbou citrátového komplexu. Po odrezení se předmět pasivuje přidáním citrátu sodného při pH 9,5. Na povrchu železa se vytvoří kompaktní hydrooxid železnatý, který povrch pasivuje.

Komplexující lázeň k čištění železa: 3–30% kyselina tioglykolová (jed!), doplní se amoniak do pH 7. Při rozpuštění se tvoří fialový komplex. Komplexující lázeň k čištění železa: 100g natriumglukonátu, 250g hydroxidu sodného, 3 g neionogenního tenzoru na 1L vody.

Extrakce chloridů z krusty na železe: Několikadenní vymývání v destilované vodě. Též: bezvodým metanolem, metylizobutylketonem či acetonem. Též: celotýdenní máčení v lázni 5% seskvikarbonátu sodného Na2CO3.NaHCO3. Též: Máčení 15 hodin v 25% roztoku uhličitanu amonného v amoniaku, chloridy se tak převedou na chlorid amonný, který sublimuje za sníženého tlaku 0,5 atmosféry při teplotě 150 °C.

Redukční odrezovací pasta: Práškový zinek se smíchá s 10% hydroxidem sodným. Lokálně se nanese a nechá působit do druhého dne. Důkladně se opláchne.

Razantní odrezení: 5–10% roztok hydroxidu sodného se nechá působit několik hodin. Následně se použije 10% roztok kyseliny citronové. Nechá se působit několik minut. Možno opakovat, nakonec důkladně opláchnout.

Technické odrezování: 10–20% kyselina sírová. Pozor! Všechny kyseliny s výjimkou kyseliny fosforečné rozpouštějí vedle krusty také samotný kov. Odrezení musí být kontrolováno a předmět důkladně opláchnut. Vhodné je použití úsporných mořidel, která se adsorbují na povrch očištěného kovu a chrání jej: tiomočovina, pyridin, merkaptany, dietylamin, chinolin a dibenzylsulfoxid. Též: 10% kyselina chlorovodíková. Pozor! Vnášejí se chloridové ionty, které při nedokonalém odstranění katalyzují další korozi. Odstraňování chloridů viz výše. Též: 1–2% kyselina fluorovodíková. Též: 10–20% kyselina fosforečná. Doporučeno! Působí pomalu a zanechává na kovu antikorozní povlak fosforečnanu železnatého. Bezoplachové odrezení (třeba zkontrolovat, zda technická kyselina neobsahuje chloridy).

Komplexující odrezení, K uvolnění korozní vrstvy se užívají organické kyseliny, které tvoří komplexy s ionty železa, uvádějí je do roztoku a kov napadají minimálně: chelaton, kyselina mléčná, kyselina vinná, tanin, kyselina ftalová, šťavelová a fluorovodíková.,

Mechanické čištění železa pastami Pojivo: lůj, vosk, parafin, silikonový olej. Abrazivum: mletá pemza, železitá červeň, korundový prášek, křída, karborundum.

Čištění cínu

Elektrolytické čištění cínu, 2–5% roztok hydroxidu sodného. Předmět s zapojí jako katoda, anoda je ocelová a proudová hustota 1/Adm2. Předmět nesmí zůstat v lázni bez proudu.

Elektrolytická pasivace cínu, 0,5% roztok hydroxidu sodného. Předmět se zapojí na několik sekund jako anoda. Katoda je z nerez oceli, proudová hustota 1–2/Adm2.

Čištění olova

Komplexující čistící činidlo na olovo, 40g chelatonu na 1L, amoniakem upravit na pH 10, čištění při 80 °C. Šetrný postup, pomalý průběh.

Odstranění korozní krusty na olovu, 10% kyselina mravenčí, následně se povrch neutralizuje 5% amoniakem. Pozor, rychlý průběh! Důkladně opláchnout.

Též: 5% kyselina chlorovodíková, následně neutralizace 10% octanem amonným. Pozor, rychlý průběh! Důkladně opláchnout.

Též: 5% kyselina sírová, 1% tiomočovina (šetřící činidlo).

Čištění olova komplexující lázní, 40g chelatonu na 1L vody o pH 5. Lázeň rozpouští zvláště zásaditý uhličitan olovnatý.

Čištění olova, 5% roztok kyseliny solné, 10% roztok octanu sodného, 0,2% roztok agaru (šetřící mořidlo). Lázeň má mít asi 50× větší objem než konzervovaný předmět, po konzervaci se předmět oplachuje převařenou vodou (bez oxidu uhličitého, který by znovu tvořil uhličitanovou krustu). Povrch lze chránit 1% roztokem taninu, který povrch barví do hněda.

Lázeň pro čištění olova ultrazvukem, 10% kyselina fosforečná, 1% tiomočovina, detergent. Provádí se v ultrazvukovém reaktoru (čisticí vaně) při 50 °C. Úplné čištění olova, 10% roztok kyseliny dusičné, přidat 2% dvojchroman draselného.

Též: 10% roztok hydroxidu sodného.

Elektrolytické čištění olova, 2–5% roztok hydroxidu sodného (nebo 5% kyselina sírová nebo 5% uhličitan sodný). Předmět s zapojí jako katoda, anoda je ocelová a proudová hustota 1/Adm2. Předmět nesmí zůstat v lázni bez proudu.

Elektrolytická pasivace olova, 1% roztok kyseliny sírové (nebo 5% jodidu draselného nebo 5% síranu sodného). Vzniká bílá až šedá patina. Předmět se zapojí na několik sekund jako anoda. Katoda je z nerez oceli, proudová hustota 1–2/Adm2.

Čištění slitin mědi

Odstraňování starých olejových nátěrů na kovu, 1 obj.d. toluenu, 1 obj.d. etanolu, 3 obj.d. terpentýnu. Po nabobtnání je možno lak odstranit z bronzu a mědi.

Antikorozní ošetření mědi. 120g hydroxidu sodného na 1L vody, 40 ml glycerinu, 2% beta naftolu nebo 0,2% furfurolu (inhibitor koroze). Roztok lze použít jako lázeň, odstraňuje zvláště měďnaté soli.

Komplexující šetrná lázeň na čištění bronzu, 40g chelatonu na 1L vody, pufr 77 g octanu amonného, 200 ml vody 350 ml amoniaku, doplnit na 1L. Komplexující roztok chelatonu je nejúčinnější při pH 10, které udržuje pufr. Lze použít jako lázeň do 80 °C nebo jako pasta.

Úplné odstranění korozní krusty na bronzu, 10–12% kyselina fosforečná, 1% roztok tiomočoviny (šetřící mořidlo). Nanáší se lokálně štětcem a je třeba pracovat opatrně, neboť směs působí razantně.

Lázeň na úplné odstranění korozní krusty na bronzu, 250g uhličitanu amonného na 1L vody. Pak 1–2% roztok kyseliny sírové. První roztok odstraňuje korozní produkty, druhý roztok neutralizuje, je třeba důkladně opláchnout, aby na povrchu nezbyly žádné sírany.

Komplexující směs na odstranění měďnatých iontů, 120g hydroxidu sodného, 40 ml glycerinu na 1L vody.

Pasta na čištění mědi, 30g kyseliny šťavelové, 40g mletého dřevěného uhlí jako adsorbent, 30g 90% etanolu, 20g terpentýnu na 100 ml vody.

Elektrochemicky redukující pasta na bronz a měď, 200g práškového zinku, 150g práškového hliníku, 8 g klihu, 4 ml glycerinu. Zinek a hliník se v pastě oxidují a působí redukci měďnaté krusty.

Hydrofobizující pasta na bronz a měď, 20 obj.d. kyseliny mravenčí, 100 obj.d. olivového oleje. Předmět se natře pastou několikrát během jednoho týdne a přebytky se setřou. Vytvoří se měďnaté mýdlo dobře ulpívající na povrchu a kyselina mravenčí vytěká.,

Razantní odstranění měďnaté krusty, 10% kyselina sírová. Povrch je potřeba důkladně opláchnout a odstranit vzniklé sírany.,

Komplexující směs na odstranění měďnatých iontů, 14 g hydroxidu sodného, 32 g vinanu sodno-draselného na 568 ml vody.

Stabilizace patiny na mědi a bronzu. Patina nebo volný kovový povrch se stabilizuje benztriazolem, který tvoří s korozními zplodinami stabilní komplexy, čímž je inaktivuje. Na čistý kov se pak obvykle aplikuje akrylátový lak nebo se hydrofobizuje silikonesterem. Stabilizovaná patina by neměla obsahovat chloridy

Hydrofobizační pasta na měď a bronz, 7 g parafinu, 2 g včelího vosku, 13 g montánního vosku, 2 g silikonového oleje, 75 g toluenu, 5 g benzatriazolu. 1 hodinu vařit na vodní lázni a po zchladnutí aplikovat.

Komplexující pasta k čištění bronzu., 15 g vinanu sodno-draselného, 5 g chelatonu, 2 g hydroxidu sodného, 10g nabobtnalé metylcelulózy na 50 ml vody. Pastu je možno aplikovat opakovaně, případně zbytky dočistit 5% kyselinou citronovou nebo 5% hydroxidem sodným, a pak důkladně opláchnout.

Komplexující pasta k čištění bronzu a mědi, 20g kyseliny citronové nebo 15% roztok kyseliny mravenčí nebo 15% roztok kyseliny vinné, 4 g močoviny (šetřící mořidlo) na 100 ml vody teplé 60–70 °C. Komplexující pasta se nechá působit asi 10 minut a povrch se důkladně opláchne. Zůstává červenohnědá patina oxidu měďnatého, povrch bez korozní krusty chrání proti působení činidla močovina.

Elektrochemické čištění bronzu, Metoda čištění malých předmětů. Předmět se zavěsí do porcelánové mísy s destilovanou vodou nebo s 5% hydroxidem sodným a na dno se položí zinkové úlomky nebo zinková deska. Po dni je třeba lázeň vyměňovat. K čištění velkých předmětů slouží obdobně působící pasta z práškového zinku ve vodném gelu (hydroxymetylcelulóza, škrob), který lze změkčit glycerinem. Komplexující lázeň k čištění bronzu, 10% roztok hydroxidu sodného, glycerin nebo kyselina citronová nebo tiomočovina nebo syntron (EDTA).

Extrakce chloridů z krusty na bronzu, Chloridové ionty lze z krusty extrahovat bez jejího porušení 5% roztokem hydrogenuhličitanu sodného nebo vinanu sodno-draselného. Extrakce není úplná, ale póry se zaplní neškodným uhličitanem měďnatým. Úplné odstranění chloridových iontů je možné elektrolyticky. Předmět se zapojí jako katoda, anoda je platinová nebo zlatá a je zapojena přes ampérmetr. Po vložení malého napětí chloridové ionty putují k anodě, jsou velmi pohyblivé, proto migrují jako první při napětí, které nedostačuje pro uhličitany. Proud stále vzrůstá, jakmile vzrůstat přestane, chloridové ionty jsou odstraněny a začíná se rozpouštět zbytek krusty. Kontrolu přítomnosti chloridových iontů je třeba provést v čisté lázni – neměl by protékat žádný proud.,

Odstranění vápenatých depozitů na kovových archeologických předmětech, 5–15% roztok hexametafosforečnanu sodného NaP6O13., Pasivace povrchu bronzu, Povrch bronzu se opláchne roztokem minerální kyseliny o pH 1,5. Bronz se krátce ponoří do 1% roztoku chromanu draselného ohřátého na teplotu 50 °C. Vytvoří se gelovitá vrstva chromanu měďnatého, která je barevně téměř nepostřehnutelná a po vyschnutí je tvrdá, kompaktní a chrání povrch kovu.

Povrchová pasivace sbírkových předmětů technického rázu se provádí zředěným roztokem kyseliny sírové a dusičné.,

Pasty k mechanickému čištění neželezných kovů, Vazelína, parafin, pemza, křída a tiosíran sodný.

Též: Parafínový olej, terpentýnová silice, železitá červeň a saze.

Též: Stearin, lůj, stearinový olej a železitá červeň nebo křída.

Též: Benátské mýdlo, voda, křída nebo železitá červeň, kyselý vinan draselný a uhličitan s koncentrovaným roztokem uhličitanu měďnatého.

Čištění stříbra

Elektrolytické čištění stříbra, 15% roztok kyseliny mravenčí, 15% roztok tiosíranu amonného se smísí a do lázně se ponoří předmět zapojený jako katoda. Anoda je grafitová, napětí 12 V, proudová hustota 1/Adm2.

Šetrné čištění stříbra, 40g hydroxidu sodného, 50g dithionidu sodného na 1L vody. Předmět se nechá týden v uzavřené nádobě s roztokem. Nádoba musí být těsně uzavřena a naplněna až po okraj, aby přítomný kyslík nemohl oxidovat dithionid na síran.

Lázeň na odstranění sirníku stříbrného ze stříbra, 80g tiomočoviny, 830 ml vody, pH 1 se upraví kyselinou sírovou nebo fosforečnou.

Komplexující lázeň na čištění stříbra, 84 g močoviny, 4 ml kyseliny mravenčí na 1L vody.

Komplexující lázeň na čištění stříbra, 1) 40g chelatonu na 1L vody; 2) 77 g octanu amonného na 200 ml vody, 350 ml amoniaku a vše doplnit na 1L (pufr). K roztoku ad 1) se přidá pufr na úpravu pH 10. Používá se při teplotě 80 °C na silně zkorodované povrchy. Lze použít i v pastě.,

Elektrochemická redukce krusty na stříbře, 5–25% roztok kyseliny mravenčí, octové, citronové nebo vinné nebo 5–25% roztok amoniaku s mravenčanem amonným 1 : 1. Na dno se položí železné hřebíky, pracovní teplota je 90 °C. Málo ušlechtilé železo se oxiduje, čímž podporuje redukci stříbrné krusty. Lze použít v pastě s železným práškem.

Antikorozní ochrana stříbra, 1% morfolinu ve vodě nebo 30g benztriazolu v 1L etanolu. Používá se nátěr nebo se nechá vypařovat ve výstavní vitríně.

Antikorozní ochrana stříbra, 5% roztok chlorofylu ve vodě nebo v oleji. Chlorofyl má schopnost absorbovat sirovodík a bránit vzniku černého sirníku. Lze jím napustit papíry, do kterých se předmět balí.
Autor: Maxiperverz, zobrazeno: 6281x, komentářů: 7  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Maxiperverz


Nálezy:

Nález na políčku bez detektoru – 20.5.15 |zobrazeno: 5558x, komentářů: 9
Určení nerostu – 27.12.13 |zobrazeno: 5664x, komentářů: 9
Pár nálezů – 15.3.13 |zobrazeno: 5622x, komentářů: 15
Dvouhlavá orlice – 21.4.10 |zobrazeno: 5710x, komentářů: 6
První letošní chození – 3.3.10 |zobrazeno: 5574x, komentářů: 21
Pěkný kamený nález – 1.12.09 |zobrazeno: 5618x, komentářů: 11
Horská procházka – 5.10.09 |zobrazeno: 5585x, komentářů: 4
Groš – 20.8.09 |zobrazeno: 5639x, komentářů: 9
Pár nálezů z pohraničí – 28.7.09 |zobrazeno: 5570x, komentářů: 4

 
Články:

Zkoušení zlata,pozlacování a imitace zla – 11.6.12 |zobrazeno: 5795x, komentářů: 4
Patiny na slitiny mědi – 11.6.12 |zobrazeno: 6044x, komentářů: 4
Leštění kovů – 11.6.12 |zobrazeno: 5782x
Čištění železa – 11.6.12 |zobrazeno: 6281x, komentářů: 7
Německé RZM značky a jejich původ – 21.12.09 |zobrazeno: 6333x, komentářů: 6

 
Půdovky atd.:

Marineschule 1906 – 4.9.18 |zobrazeno: 5770x, komentářů: 3
Prosím o určení tohoto klobouku – 15.3.13 |zobrazeno: 5541x, komentářů: 5

 
Falsa a repliky:

Kopie a repliky prstenů. Část 11. – 7.1.14 |zobrazeno: 5822x, komentářů: 8
Kopie a repliky prstenů. Část 10. – 3.1.14 |zobrazeno: 5801x, komentářů: 4
Kopie a repliky prstenů. Část 9. – 27.12.13 |zobrazeno: 5784x, komentářů: 1
Kopie a repliky prstenů. Část 8. – 23.12.13 |zobrazeno: 5740x, komentářů: 6
Kopie a repliky prstenů. Část 7. – 19.12.13 |zobrazeno: 5770x, komentářů: 5
Kopie a repliky prstenů. Část 6. – 16.12.13 |zobrazeno: 6035x, komentářů: 5
Kopie a repliky prstenů. Část 5. – 13.12.13 |zobrazeno: 5737x, komentářů: 17
Kopie a repliky prstenů. Část 4. – 11.12.13 |zobrazeno: 5728x, komentářů: 3
Kopie a repliky prstenů. Část 3. – 11.12.13 |zobrazeno: 5708x, komentářů: 4
Kopie a repliky prstenů. Část 2. – 10.12.13 |zobrazeno: 5803x, komentářů: 10
Kopie a repliky prstenů. Část 1. – 10.12.13 |zobrazeno: 5760x, komentářů: 7

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
Teknetics EuroTek - Detektory kovů
Teknetics EuroTek


Cena: 4890 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka RACER 14x26 cm - Detektory kovů
Cívka RACER 14x26 cm


Cena: 4300 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více
 Knihy, časopisy
Detektor revue 2013/03 - Detektory kovů
Detektor revue 2013/03


Cena: 40 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 15 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
"Banditi"
zob.: 2111x, kom.: 14
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
zob.: 2036x, kom.: 14
Doplnenie zbierky III.
zob.: 1058x, kom.: 13
Předvánoční železná neděle
zob.: 1574x, kom.: 11
Rumunský bodák Mannlicher vz. 1893
zob.: 898x, kom.: 11

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový revoluční detektor XP Deus II - detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2022, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ